Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สารจากผู้อำนวยการ

เลขประจำตัว 5021

16 พฤษภาคม 2562


          ขอต้อนรับบุคลากรทุกท่าน ท่านผู้ปกครอง และนักเรียนที่น่ารักทุกคนเข้าสู่รั้วโรงเรียนในปีการศึกษา 2562 นี้ ตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษาของโรงเรียนย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่เสมอ สิ่งสำคัญคือการเปิดใจยอมรับ ซึ่งจะทำให้เราปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้โดยไม่รู้สึกกดดัน เช่นเดียวกับช่วงเวลานี้ที่ทุกคนจะต้องปรับตัว ทั้งกับเพื่อนใหม่ ชั้นเรียนใหม่ คุณครูคนใหม่ ล้วนแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัว โดยเฉพาะนักเรียนใหม่ที่เพิ่งก้าวเข้ามาสู่รั้วแดง-ขาวแห่งนี้ การที่นักเรียนเข้ามาอยู่ร่วมกันจะเป็นโอกาสได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่าง มีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี นักเรียนจะต้องนำประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับ มาคิดวิเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ เพื่อจะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตในอนาคต การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนั้นจะมีทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งมีหลายสิ่งที่ต้องเรียนรู้  ชีวิตจริงนอกห้องเรียนเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้แยกแยะ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ลำพังแค่ความรู้ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวนั้นยังคงไม่เพียงพอ สำหรับการใช้ชีวิตให้มีคุณค่าในสังคมปัจจุบัน

          นักเรียนทุกคนสามารถดำเนินชีวิตในโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้อย่างมีความสุข เพียงแค่ต้องสร้างวินัยให้เกิดขึ้นกับตนเอง ด้วยการรู้จักควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนอย่างจริงจัง ทำอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะมีใครเห็นหรือไม่ก็ตาม รู้จักแยกแยะให้ได้ว่าสิ่งใดถูกต้อง ดี มีประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม หรือสิ่งใดที่ไม่ถูกต้อง และพร้อมที่จะเชื่อฟังคำแนะนำจากคุณครูเพื่อนำไปปรับปรุงในเรื่องที่ยังบกพร่องอยู่ ซึ่งจะทำให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

          โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาก่อตั้งครบรอบ 75 ปีในปีการศึกษานี้  จึงถือเป็นโอกาสดีที่ศิษย์เก่า คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนจะได้รวมพลังกันจัดการเฉลิมฉลองโรงเรียน และทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรัก-ความศรัทธา ความสามัคคี ความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอำนวยพรให้โรงเรียนของเรา และกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ ตลอดปีการศึกษา 2562 นี้ทุกประการด้วยเทอญด้วยความปรารถนาดี (ภราดา ดร.วีรยุทธ  บุญพราหมณ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา