Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2564
ดูแลและรับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน