ชื่อ-สกุล : ม.จักรพรรดิ จิตรานุเคราะห์

สังกัดหน่วยงาน : งานดูแลนักเรียนประจำ , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี )

more...