ชื่อ-สกุล : ม.นิวัฒน์ ขุมจันทร์

สังกัดหน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) , งานกิจกรรมภายในและภายนอก , งานสัมพันธ์ชุมชน , งานอภิบาลและอาสาพัฒนา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ( วิทยาลัยเซนต์เทเรซา )

more...