ชื่อ-สกุล : ม.ณัฐพงศ์ เอี่ยมเสถียร

สังกัดหน่วยงาน : งานดูแลนักเรียนประจำ , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ , คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ , คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...