ชื่อ-สกุล : มิสพิยดา วิชา

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่าย , งานกิจกรรมพิเศษ , งานศูนย์ดนตรี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การจัดการมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...