ชื่อ-สกุล : ม.วรท ศรีรัตนโช

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วท.ม. ( สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง )

more...