ชื่อ-สกุล : ม.ณัฏธเดชน์ จันมีรชานัตธ์

สังกัดหน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ , งานระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...