ชื่อ-สกุล : มิสอมรรัตน์ ศรีส่ง

สังกัดหน่วยงาน : งานศูนย์เทคโนโลยี , กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. ( ม.บูรพา )

more...