ชื่อ-สกุล : ม.พิเชษฐ พุ่มแจ้ง

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช )

more...