ชื่อ-สกุล : มิสประภารัตน์ อู่อรุณ

สังกัดหน่วยงาน : งานดูแลคุณภาพชีวิต , งานดูแลนักเรียนประจำ , งานหอพักครู , งานบริหารฝ่ายนักเรียนประจำ , งานกิจกรรมนักเรียนประจำ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...