ชื่อ-สกุล : ม.ภวันพงศ์ สกุลชัยธนานันท์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและการงานอาชีพ , งานกิจกรรมพิเศษ , งานกีฬาและนันทนาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กทม. )

more...