ชื่อ-สกุล : มิสพโยม เนาโนนทอง

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่าย , งานกิจกรรมภายในและภายนอก , งานกีฬาและนันทนาการ , งานสัมพันธ์ชุมชน , งานอภิบาลและอาสาพัฒนา , งานสภานักเรียน , งานศูนย์ดนตรี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ )

more...