ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การโอนเงินคืนค่าเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน ACS SUMMER COURSE 2021
(07/มิถุนายน/2564 ::
จาก งานทุนการศึกษา)      
ประกาศที่พักนักเรียนประจำใหม่ ปีการศึกษา 2564
(17/มีนาคม/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายนักเรียนประจำ)      
ประชาสัมพันธ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
(11/มีนาคม/2564 ::
จาก งานทุนการศึกษา)      
ขอเชิญบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจสมัครขอดำเนินการจำหน่ายอาหารร้านค้าภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
(23/เมษายน/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายนักเรียนประจำ)      
ขอเชิญตัวแทนบริษัท / ร้านค้า เข้าร่วมเสนอราคาวัตถุดิบประกอบอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564
(22/เมษายน/2564 ::
จาก งานทุนการศึกษา)      
ประกาศผลการเรียนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 พร้อมกำหนดการซ่อมเสริม
(22/มีนาคม/2564 ::
จาก งานวัดและประเมินผล)      
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/63 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-2,4-5 (ตึกยอหน์แมรี่)
(12/มีนาคม/2564 ::
จาก งานวัดและประเมินผล)      
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/63 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (IEP , SEP) พร้อมเนื้อหาการสอบ
(12/มีนาคม/2564 ::
จาก งานวัดและประเมินผล)