Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายปกครอง
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
28 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด จัดหาวิทยากรให้การอบรมนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มีนาคม 2566  สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มีนาคม 2566  สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มีนาคม 2566  สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มีนาคม 2566  สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มีนาคม 2566  ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มีนาคม 2566  ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มีนาคม 2566  สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มีนาคม 2566  ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มีนาคม 2566  สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มีนาคม 2566  ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มีนาคม 2566  สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มีนาคม 2566  ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มีนาคม 2566  สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มีนาคม 2566  ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มีนาคม 2566  สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มีนาคม 2566  ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มีนาคม 2566  สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มีนาคม 2566  ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มีนาคม 2566  สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มีนาคม 2566  ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มีนาคม 2566  สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 มีนาคม 2566  สิ้นสุด ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 มีนาคม 2566  สิ้นสุด สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในฝ่าย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด จัดทำสารสนเทศของฝ่ายและหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2566  ค่าจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ของใช้สำนักงาน ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด ติดตามการดำเนินงานตามปฏิทินงานที่ กำหนดไว้ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามปฏิทิน งานที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2566  สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/ แผนหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด การตรวจสอบคุณภาพบุคลากรและหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 เมษายน 2566  ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 เมษายน 2566  เสริมสร้างความสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
20 เมษายน 2566  สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด สรุป / รายงานผล / ปรับปรุง / พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด เสริมสร้างความสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 2