Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายปกครอง
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
17 กุมภาพันธ์ 2565  ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
17 พฤษภาคม 2565  สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในฝ่าย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
17 พฤษภาคม 2565  จัดทำสารสนเทศของฝ่ายและหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
17 พฤษภาคม 2565  ค่าจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ของใช้สำนักงาน ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
17 พฤษภาคม 2565  ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
17 พฤษภาคม 2565  ติดตามการดำเนินงานตามปฏิทินงานที่ กำหนดไว้ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
17 พฤษภาคม 2565  ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามปฏิทิน งานที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
17 พฤษภาคม 2565  ครูหัวหน้าวิชาการระดับประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
17 พฤษภาคม 2565  ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
17 พฤษภาคม 2565  ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
17 พฤษภาคม 2565  ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
17 พฤษภาคม 2565  ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
17 พฤษภาคม 2565  อบรมรณรงค์ให้ความรู้กับนักเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
17 พฤษภาคม 2565  ตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
17 พฤษภาคม 2565  ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
17 พฤษภาคม 2565  ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
17 พฤษภาคม 2565  ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
17 พฤษภาคม 2565  ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
17 พฤษภาคม 2565  ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
17 พฤษภาคม 2565  ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
17 พฤษภาคม 2565  ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
17 พฤษภาคม 2565  ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
17 พฤษภาคม 2565  ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
17 พฤษภาคม 2565  วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
17 พฤษภาคม 2565  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
17 พฤษภาคม 2565  ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/ แผนหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
17 พฤษภาคม 2565  พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
17 พฤษภาคม 2565  การตรวจสอบคุณภาพบุคลากรและหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
18 พฤษภาคม 2565  กำหนดปฏิทินการดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
20 พฤษภาคม 2565  ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
20 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด กำหนดปฏิทินการดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด ครูหัวหน้าวิชาการระดับประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มิถุนายน 2565  ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มิถุนายน 2565  ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มิถุนายน 2565  ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มิถุนายน 2565  ตึกนี้ดีมีวินัยใส่ใจความสะอาด โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มิถุนายน 2565  ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มิถุนายน 2565  ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มิถุนายน 2565  ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มิถุนายน 2565  จัดวิทยากรอบรมนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
20 มิถุนายน 2565  จัดกิจกรรมสัปดาห์ต้านยาเสพติด โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
22 มิถุนายน 2565  จัดหาวิทยากรอบรมกฎหมายสิทธิเด็ก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
24 มิถุนายน 2565  สิ้นสุด จัดกิจกรรมสัปดาห์ต้านยาเสพติด โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 มิถุนายน 2565  สิ้นสุด ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 มิถุนายน 2565  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 กรกฎาคม 2565  ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 กรกฎาคม 2565  ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 กรกฎาคม 2565  ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 กรกฎาคม 2565  จัดหาวิทยากรให้การอบรมนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 กรกฎาคม 2565  ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 กรกฎาคม 2565  จัดหาวิทยากรให้การอบรมนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 กรกฎาคม 2565  ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 กรกฎาคม 2565  จัดหาวิทยากรให้การอบรมนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 กรกฎาคม 2565  ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 กรกฎาคม 2565  จัดหาวิทยากรให้การอบรมนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 กรกฎาคม 2565  ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 กรกฎาคม 2565  จัดการอบรมคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 กรกฎาคม 2565  สิ้นสุด ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 กรกฎาคม 2565  สิ้นสุด ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 กรกฎาคม 2565  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 กรกฎาคม 2565  สิ้นสุด จัดหาวิทยากรให้การอบรมนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 กรกฎาคม 2565  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 กรกฎาคม 2565  สิ้นสุด จัดการอบรมคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 พฤศจิกายน 2565  ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 พฤศจิกายน 2565  ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 พฤศจิกายน 2565  โครงการปัจฉิมนิเทศ ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 พฤศจิกายน 2565  ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 พฤศจิกายน 2565  มุทิตาจิต มิตรสัมพันธ์ ม.3 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 ธันวาคม 2565  สิ้นสุด จัดหาวิทยากรอบรมกฎหมายสิทธิเด็ก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มกราคม 2566  ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2566  โครงการปัจฉิมนิเทศ ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด มุทิตาจิต มิตรสัมพันธ์ ม.3 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด ตึกนี้ดีมีวินัยใส่ใจความสะอาด โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด ตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด อบรมรณรงค์ให้ความรู้กับนักเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด ตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด จัดวิทยากรอบรมนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด จัดหาวิทยากรให้การอบรมนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด จัดหาวิทยากรให้การอบรมนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 2