Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายกิจกรรม
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน ประชาสัมพันะ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 เมษายน 2565   แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด การวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ขั้นวางแผน 1.ขออนุมัติโึครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด วางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 เมษายน 2565   กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 เมษายน 2565  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา และทำบุญเทศกาลเข้าพรรษา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 เมษายน 2565  กิจกรรมคล้ายวันเกิดภราด ดร.เลอชัย ลวสุด โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 เมษายน 2565   กิจกรรม "ACS Christmas Fair 2021" โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 เมษายน 2565  1.1กำหนดปฎิทินการปฎิบัติงาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ขั้นตอนการตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ขั้นตอนสรุป/รายงาน/ปรับปรุงพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 เมษายน 2565  1.ขั้นวางแผน 1. วัดเซนต์นิโคลัส พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 2.สถานอบรมแป๋บติสต์ พัทยา 3. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 เมษายน 2565  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ  
2 พฤษภาคม 2565  4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 สิงหาคม 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 สิงหาคม 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 2 3 4 5