Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายกิจกรรม
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
31 ธันวาคม 2564   กิจกรรมพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาศวันเฉลิมสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลักษ พระบรมราชินี ( 3 มิ.ย.64) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 ธันวาคม 2564  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 ธันวาคม 2564   กิจกรรมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ชพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 ก.ค.64) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 ธันวาคม 2564    กิจกรรมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคม (12 ส.ค.2564) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 ธันวาคม 2564  กิจกรรมพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชา บรมนาถพิตร (13 ต.ค.64) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 ธันวาคม 2564  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
3 มกราคม 2565  4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
3 มกราคม 2565  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
3 มกราคม 2565  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
3 มกราคม 2565  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
3 มกราคม 2565  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
3 มกราคม 2565  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
3 มกราคม 2565  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
3 มกราคม 2565  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
3 มกราคม 2565  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
4 มกราคม 2565  4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
4 มกราคม 2565  4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 มกราคม 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 มกราคม 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 มกราคม 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 มกราคม 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 มกราคม 2565  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มกราคม 2565  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มกราคม 2565  สิ้นสุด 2.1 ภาระงานประจำ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มกราคม 2565  สิ้นสุด 2.2ภาระงานตามตัวบ่งชี้(หลัก) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มกราคม 2565  สิ้นสุด 2.3ภาระงานตามตัวบ่งชี้/เกณฑ์(ร่วม) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มกราคม 2565  สิ้นสุด 2.4โครงการเพื่อพัฒนาปรับปรุง โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มกราคม 2565  สิ้นสุด 2.5ภาระงานสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มกราคม 2565  สิ้นสุด 2.6.ภาระงานตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มกราคม 2565  สิ้นสุด 2.7ภาระงานตามแผนพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มกราคม 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มกราคม 2565  กิจกรรมกีฬาครูภายในประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มกราคม 2565  3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มกราคม 2565  3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มกราคม 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มกราคม 2565  จัดการประกวดกองเชียร์และพาเหรด โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 กุมภาพันธ์ 2565  3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 กุมภาพันธ์ 2565  3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
2 กุมภาพันธ์ 2565  3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
2 กุมภาพันธ์ 2565  4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
3 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
27 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
27 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
27 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
27 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
27 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
27 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2565  อบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้นำ (งบโรงเรียน) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2565  อบรมศักภาพนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2565  4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 4.ประเมินผล/สรุปผล/รายงานการ/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด กิจกรรม To be number one acs club โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด กิจกรรมพิธีประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2565  3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2565  3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มีนาคม 2565  3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มีนาคม 2565  3. ขัั้นสรุป ติดตามผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มีนาคม 2565  4.สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มีนาคม 2565  4.สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มีนาคม 2565  4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มีนาคม 2565  4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 3. ขัั้นสรุป ติดตามผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 1. ขั้นวำงแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 1.1กำหนดปฎิทินการปฎิบัติงาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 1.2ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 1.3แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2565  4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2565  4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 1.4ดำเนินกิจกรรม/โครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 1.5ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2565   1)กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ นักเรียน อ.3 - ป.6 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2565   2)กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียน ม.1 - ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2565  3) กิจกรรมตั๋บบีกนักเรียนนับถือศาสนาอิสลาม โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2565   4) กิจกรรมครูคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2565  5.)กิจกรรมวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญองเดอ มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2565   6)กิจกรรมวันอัสสัมชัญและเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2565   7)กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตภพ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 มีนาคม 2565   8)กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียน ม.1 - ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 เมษายน 2565  4. ขั้นสรุปผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
29 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
29 เมษายน 2565  สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
29 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
29 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
29 เมษายน 2565  สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
29 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 2 3 4 5