Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายกิจกรรม
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
20 พฤษภาคม 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
21 พฤษภาคม 2564  ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน ประชาสัมพันะ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
21 พฤษภาคม 2564   แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
28 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 พฤษภาคม 2564  ขั้นตอนการตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 พฤษภาคม 2564  3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 พฤษภาคม 2564  3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 พฤษภาคม 2564  3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 พฤษภาคม 2564  3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 พฤษภาคม 2564  4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 พฤษภาคม 2564  4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 พฤษภาคม 2564  4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 พฤษภาคม 2564  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 พฤษภาคม 2564  ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 พฤษภาคม 2564   1)กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ นักเรียน อ.3 - ป.6 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 พฤษภาคม 2564   2)กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียน ม.1 - ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 พฤษภาคม 2564  3) กิจกรรมตั๋บบีกนักเรียนนับถือศาสนาอิสลาม โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 พฤษภาคม 2564   4) กิจกรรมครูคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 พฤษภาคม 2564  5.)กิจกรรมวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญองเดอ มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 พฤษภาคม 2564   6)กิจกรรมวันอัสสัมชัญและเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 พฤษภาคม 2564   7)กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตภพ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 พฤษภาคม 2564   8)กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียน ม.1 - ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มิถุนายน 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มิถุนายน 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มิถุนายน 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มิถุนายน 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มิถุนายน 2564  ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มิถุนายน 2564  2.1 ภาระงานประจำ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มิถุนายน 2564  2.2ภาระงานตามตัวบ่งชี้(หลัก) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มิถุนายน 2564  2.3ภาระงานตามตัวบ่งชี้/เกณฑ์(ร่วม) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มิถุนายน 2564  2.4โครงการเพื่อพัฒนาปรับปรุง โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มิถุนายน 2564  2.5ภาระงานสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มิถุนายน 2564  2.6.ภาระงานตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มิถุนายน 2564  2.7ภาระงานตามแผนพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มิถุนายน 2564   กิจกรรมพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาศวันเฉลิมสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลักษ พระบรมราชินี ( 3 มิ.ย.64) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มิถุนายน 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มิถุนายน 2564   กิจกรรมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ชพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 ก.ค.64) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มิถุนายน 2564    กิจกรรมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคม (12 ส.ค.2564) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มิถุนายน 2564  กิจกรรมพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชา บรมนาถพิตร (13 ต.ค.64) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มิถุนายน 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มิถุนายน 2564  กิจกรรม To be number one acs club โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มิถุนายน 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มิถุนายน 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มิถุนายน 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มิถุนายน 2564  กิจกรรมพิธีประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มิถุนายน 2564  ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มิถุนายน 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 มิถุนายน 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
2 มิถุนายน 2564  3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
3 มิถุนายน 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
3 มิถุนายน 2564  3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
16 มิถุนายน 2564  3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
16 มิถุนายน 2564  3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
16 มิถุนายน 2564  3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 มิถุนายน 2564  4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 มิถุนายน 2564  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 มิถุนายน 2564  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 มิถุนายน 2564  4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 มิถุนายน 2564  3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 มิถุนายน 2564  ดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 มิถุนายน 2564  ดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 มิถุนายน 2564  ดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 มิถุนายน 2564  ดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 มิถุนายน 2564  3.ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 มิถุนายน 2564  4.ประเมินผล/สรุปผล/รายงานการ/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 มิถุนายน 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 มิถุนายน 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 มิถุนายน 2564  ขั้นตอนสรุป/รายงาน/ปรับปรุงพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 มิถุนายน 2564  ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 กรกฎาคม 2564  3.ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 กรกฎาคม 2564  3.1 ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 กรกฎาคม 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 กรกฎาคม 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 กรกฎาคม 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 กรกฎาคม 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 กรกฎาคม 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 กรกฎาคม 2564  กิจกรรมกีฬาครูภายในประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 กรกฎาคม 2564  3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 กรกฎาคม 2564  4.ประเมินผล/สรุปผล/รายงานการ/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 กรกฎาคม 2564  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน 1. วัดเซนต์นิโคลัส พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 2.สถานอบรมแป๋บติสต์ พัทยา 3. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
2 สิงหาคม 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
2 สิงหาคม 2564  อบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้นำ (งบโรงเรียน) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
2 สิงหาคม 2564  อบรมศักภาพนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 กันยายน 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 กันยายน 2564  จัดการประกวดกองเชียร์และพาเหรด โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 ตุลาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 พฤศจิกายน 2564  3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 พฤศจิกายน 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 พฤศจิกายน 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 พฤศจิกายน 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 พฤศจิกายน 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 พฤศจิกายน 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
30 พฤศจิกายน 2564  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
2 ธันวาคม 2564  4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
2 ธันวาคม 2564  4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
31 ธันวาคม 2564  3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
1 2 3 4 5