Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 เมษายน 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 เมษายน 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
17 พฤษภาคม 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
17 พฤษภาคม 2564  4.สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
17 พฤษภาคม 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
21 พฤษภาคม 2564  ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน ประชาสัมพันะ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
21 พฤษภาคม 2564   แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 พฤษภาคม 2564  ขั้นตอนการตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 มิถุนายน 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 มิถุนายน 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 มิถุนายน 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 มิถุนายน 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 มิถุนายน 2564  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 มิถุนายน 2564  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 มิถุนายน 2564  4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 มิถุนายน 2564  ดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 มิถุนายน 2564  ดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 มิถุนายน 2564  ดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 มิถุนายน 2564  ดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 มิถุนายน 2564  3.ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 มิถุนายน 2564  ขั้นตอนสรุป/รายงาน/ปรับปรุงพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 กรกฎาคม 2564  3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
2 สิงหาคม 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
2 สิงหาคม 2564  อบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้นำ (งบโรงเรียน) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
2 สิงหาคม 2564  อบรมศักภาพนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤศจิกายน 2564  3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
28 กุมภาพันธ์ 2565  อบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้นำ (งบโรงเรียน) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
28 กุมภาพันธ์ 2565  อบรมศักภาพนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
28 กุมภาพันธ์ 2565  4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
29 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
29 เมษายน 2565  สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
29 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
29 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 3.ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4.สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน ประชาสัมพันะ์การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565   แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ขั้นตอนการตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ขั้นตอนสรุป/รายงาน/ปรับปรุงพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
31 สิงหาคม 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
31 สิงหาคม 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา