Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานนักกีฬาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2564
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 มกราคม 2564  ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 มกราคม 2564  ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 มกราคม 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 มกราคม 2564  2. ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 มกราคม 2564  2. ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 มกราคม 2564  2. ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 มกราคม 2564  2. ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
28 กุมภาพันธ์ 2564  สิ้นสุด ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
28 กุมภาพันธ์ 2564  สิ้นสุด ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
28 กุมภาพันธ์ 2564  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
28 กุมภาพันธ์ 2564  สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
28 กุมภาพันธ์ 2564  สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
28 กุมภาพันธ์ 2564  สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
28 กุมภาพันธ์ 2564  สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤษภาคม 2564  3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤษภาคม 2564  4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤษภาคม 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤษภาคม 2564  3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤษภาคม 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤษภาคม 2564  4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤษภาคม 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤษภาคม 2564  ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤษภาคม 2564  ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤษภาคม 2564  ขั้นติดตามประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤษภาคม 2564  ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤษภาคม 2564  ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤษภาคม 2564  ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤษภาคม 2564  ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤษภาคม 2564  ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤษภาคม 2564  ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤษภาคม 2564  ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤษภาคม 2564  ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤษภาคม 2564  ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤษภาคม 2564  ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤษภาคม 2564  ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤษภาคม 2564  ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤษภาคม 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤษภาคม 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤษภาคม 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤษภาคม 2564  3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤษภาคม 2564  3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤษภาคม 2564  3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤษภาคม 2564  4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤษภาคม 2564  4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤษภาคม 2564  4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
5 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
15 พฤษภาคม 2564  3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
15 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
15 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
16 พฤษภาคม 2564  ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
16 พฤษภาคม 2564  ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
16 พฤษภาคม 2564  ขั้นติดตามประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
16 พฤษภาคม 2564  ขั้นสรุปเสนอแนะ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
17 พฤษภาคม 2564  ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
17 พฤษภาคม 2564  ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
18 พฤษภาคม 2564  ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
31 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
31 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
31 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
31 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
31 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
31 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
31 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
31 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 มิถุนายน 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 มิถุนายน 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 มิถุนายน 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 มิถุนายน 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
5 มิถุนายน 2564  สิ้นสุด ขั้นติดตามประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
10 มิถุนายน 2564  สิ้นสุด ขั้นสรุปเสนอแนะ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 มิถุนายน 2564  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 มิถุนายน 2564  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 กันยายน 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
15 กันยายน 2564  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
16 กันยายน 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
16 กันยายน 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 กันยายน 2564  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 กันยายน 2564  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 ตุลาคม 2564  ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 ตุลาคม 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
31 ตุลาคม 2564  สิ้นสุด ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤศจิกายน 2564  ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤศจิกายน 2564  ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 พฤศจิกายน 2564  ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 ธันวาคม 2564  ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
31 ธันวาคม 2564  สิ้นสุด ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 มกราคม 2565  ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
31 มกราคม 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
31 มกราคม 2565  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 กุมภาพันธ์ 2565  ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 มีนาคม 2565  ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 มีนาคม 2565  ขั้นติดตามประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 มีนาคม 2565  ขั้นสรุปเสนอแนะ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด ขั้นติดตามประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด ขั้นสรุปเสนอแนะ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 เมษายน 2565  ขั้นติดตามประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 เมษายน 2565  ขั้นสรุปเสนอแนะ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 เมษายน 2565  ขั้นสรุปเสนอแนะ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 เมษายน 2565  ขั้นติดตามประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
1 เมษายน 2565  ขั้นสรุปเสนอแนะ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ขั้นติดตามประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ขั้นติดตามประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ขั้นสรุปเสนอแนะ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ขั้นสรุปเสนอแนะ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ขั้นติดตามประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ขั้นสรุปเสนอแนะ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา