ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
ภราดา (จำนวน 9 คน)
ภ.ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์

2 ปี 4 เดือน 26 วัน
ภ.ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ

6 ปี 6 เดือน 25 วัน
ภ.ดร.สยาม แก้วประสิทธิ์

3 ปี 4 เดือน 26 วัน
ภ.ศิริชัย ผังรักษ์

3 ปี 4 เดือน 26 วัน
ภ.ชุมพล ดีสุดจิต

1 ปี 4 เดือน 25 วัน
ภ.ณัฐธร สุพล

0 ปี 4 เดือน 23 วัน
ภ.ประจักษ์ นันศรีทอง

0 ปี 4 เดือน 23 วัน
ภ.วินธกร ป้องศรี

0 ปี 4 เดือน 23 วัน
ภ.สุนันท์ โยธารักษ์

0 ปี 4 เดือน 23 วัน
บุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 62 คน)
ม.คมชาญ จันทร์ประเสริฐ

33 ปี 2 เดือน 15 วัน
มิสพโยม เนาโนนทอง

25 ปี 8 เดือน 3 วัน
มิสสุริยา หัตถกิจ

34 ปี 0 เดือน 24 วัน
มิสมนัสนันท์ เนื่องสมศรี

20 ปี 11 เดือน 23 วัน
มิสสุพัตรา ราชกิจ

36 ปี 4 เดือน 12 วัน
มิสสายทิพย์ สวัสดิกูล

29 ปี 2 เดือน 24 วัน
มิสนพวรรณ รักวงษ์

28 ปี 4 เดือน 11 วัน
ม.ธวัชชัย แก้วชื่นชัย

30 ปี 4 เดือน 12 วัน
มิสอิงอร ประยูรญาติ

29 ปี 4 เดือน 11 วัน
ม.ศิริวัฒน์ บัวคำสี

19 ปี 9 เดือน 4 วัน
มิสรวีภัสส์ ธนัตถ์สรัลพร

27 ปี 11 เดือน 5 วัน
มิสสุชีรา ผลาผล

28 ปี 3 เดือน 25 วัน
มิสปริญญา คงด้วง

27 ปี 4 เดือน 11 วัน
ม.สุภาพ ชื่นใจ

24 ปี 11 เดือน 15 วัน
มิสจิรวรรณ สายธารทิพย์

27 ปี 10 เดือน 23 วัน
ม.นิรุด แดงสมุทร

28 ปี 7 เดือน 23 วัน
ม.ยุทธนา ธรรมประเสริฐ

22 ปี 10 เดือน 20 วัน
ม.อรินทร วรศิลป์

25 ปี 6 เดือน 30 วัน
มิสนันทา ลีนะเปสนันท์

22 ปี 4 เดือน 11 วัน
มิสพลอยมาดา วิญญาสุข

20 ปี 4 เดือน 17 วัน
ม.ตาล นครดี

8 ปี 4 เดือน 0 วัน
ม.วิชัย โพนทะยาน

19 ปี 0 เดือน 12 วัน
มิสจีราภรณ์ ดีประเสริฐ

22 ปี 1 เดือน 10 วัน
มิสศุภสิริ พิทักษ์สายชล

21 ปี 4 เดือน 12 วัน
มิสกรกมล นุชศิริ

21 ปี 4 เดือน 12 วัน
มิสวลินดา นิรันต์เรือง

19 ปี 4 เดือน 12 วัน
มิสสุนิสา อวยพรชัยสกุล

19 ปี 4 เดือน 14 วัน
ม.ปกรณ์ วรศิลป์

18 ปี 2 เดือน 6 วัน
มิสประภารัตน์ อู่อรุณ

18 ปี 9 เดือน 30 วัน
มิสอังคณา คงอยู่

18 ปี 10 เดือน 3 วัน
ม.อภิชาติ จิตประสาท

18 ปี 4 เดือน 13 วัน
มิสลักขณา ตอพล

18 ปี 4 เดือน 15 วัน
มิสชนันท์ญาณ์ ศรัณยบูรณ์

18 ปี 5 เดือน 25 วัน
มิสปรารถนา วิโสรัมย์

17 ปี 5 เดือน 20 วัน
ม.วิษณุ ขันทะโฮม

18 ปี 3 เดือน 10 วัน
มิสคนึงนุช พุ่มแจ้ง

17 ปี 4 เดือน 15 วัน
ม.เสกสันติ์ ตะพิมพ์

16 ปี 4 เดือน 17 วัน
ม.ประสิทธิ์ จิตร์นิยม

15 ปี 10 เดือน 2 วัน
มิสจันทร์เพ็ญ ธรรมเจริญ

15 ปี 0 เดือน 20 วัน
มิสวิภา พูลลาภผล

17 ปี 4 เดือน 15 วัน
ม.วธัญญู เกตุน้อย

14 ปี 0 เดือน 15 วัน
ม.มาโนช ปัญญาคง

12 ปี 5 เดือน 25 วัน
ม.วีระพงค์ ศรีเพ็ชร

12 ปี 5 เดือน 25 วัน
มิสธุมวดี แก้วกันยา

12 ปี 4 เดือน 23 วัน
มิสพิยดา วิชา

12 ปี 4 เดือน 14 วัน
ม.รัฐนันท์ ญาณกฤตยา

12 ปี 4 เดือน 14 วัน
มิสภิญญานันท์ มีกลิ่นหอม

12 ปี 4 เดือน 14 วัน
มิสนพวรรณ อุ่นมาก

11 ปี 9 เดือน 24 วัน
มิสฐิติกัญญ์ เดชผดุง

11 ปี 3 เดือน 25 วัน
ม.ธนเดช ทิวไผ่งาม

11 ปี 3 เดือน 25 วัน
มิสอรสา ดำทองสุก

11 ปี 2 เดือน 26 วัน
มิสวารี วงษาหาร

11 ปี 2 เดือน 26 วัน
มิสวรรณา จรัลเวชสุทธิ

10 ปี 11 เดือน 24 วัน
ม.ณัฐพิพัฒน์ คุณยศยิ่ง

10 ปี 2 เดือน 23 วัน
มิสมณีภรณ์ สุขใส

9 ปี 11 เดือน 23 วัน
มิสแสงเดือน กิจบำรุง

9 ปี 6 เดือน 29 วัน
มิสสลินดา ทองคำ

9 ปี 6 เดือน 0 วัน
ม.ดิลก วิเศษกุล

8 ปี 4 เดือน 7 วัน
ม.ยงยุทธ นองเจริญ

8 ปี 3 เดือน 2 วัน
มิสโรซา ลิขิตธรรม

7 ปี 10 เดือน 27 วัน
มิสดร.ปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี

7 ปี 4 เดือน 8 วัน
ม.นิวัฒน์ ขุมจันทร์

7 ปี 1 เดือน 23 วัน
ครูระดับปฐมวัย (จำนวน 26 คน)
มิสวิลาวัณย์ จันทร์อยู่

31 ปี 11 เดือน 24 วัน
มิสอุษา จันทร์พงษ์

34 ปี 10 เดือน 18 วัน
มิสรุ่งทิวา ประสงค์

19 ปี 9 เดือน 26 วัน
มิสมนทิพย์ คชวัฒน์

26 ปี 10 เดือน 7 วัน
มิสอมราพร ตันเจริญ

25 ปี 0 เดือน 11 วัน
มิสสุวรรณา ณุวงษ์ศรี

25 ปี 0 เดือน 12 วัน
ม.เอกชัย อุดมเกตุ

21 ปี 4 เดือน 12 วัน
มิสพรรณศร สุขทรัพย์

13 ปี 4 เดือน 13 วัน
มิสฐิติชญา บัณฑิตย์

12 ปี 4 เดือน 14 วัน
มิสศิริรัตน์ พันธ์ยิ้ม

9 ปี 10 เดือน 11 วัน
มิสมยุรา ม่วงปิ่น

9 ปี 6 เดือน 1 วัน
มิสศิริกาญจน์ ศรีประเสริฐ

8 ปี 4 เดือน 7 วัน
มิสวิภาวดี ทรการ

7 ปี 4 เดือน 8 วัน
มิสอาภารัตน์ เปดดา

7 ปี 4 เดือน 20 วัน
มิสอัญพัชญ์ เจนทวีทรัพย์

6 ปี 4 เดือน 14 วัน
มิสทิพย์สุดา สุขหอม

6 ปี 4 เดือน 14 วัน
ม.อัครินทร์ ทองคำแท้

6 ปี 4 เดือน 14 วัน
มิสเอมวิกา นราเบญจพล

6 ปี 4 เดือน 14 วัน
มิสศิริพร ศรีคำ

5 ปี 9 เดือน 8 วัน
มิสหทัยรัตน์ เหล่ารักผล

7 ปี 0 เดือน 23 วัน
มิสศิรินันท์ สมนาแซง

5 ปี 4 เดือน 16 วัน
มิสสายประทุม บุญทา

5 ปี 4 เดือน 16 วัน
มิสธัญจิรา ทรัพย์อำนวยสุข

4 ปี 4 เดือน 26 วัน
มิสวาสนา พรยิ่ง

4 ปี 2 เดือน 24 วัน
มิสรุจิรา แก้วอินธิ

2 ปี 0 เดือน 23 วัน
มิสอาภรพรรณ์ ไชยวารินทร์

0 ปี 4 เดือน 30 วัน
ครูระดับประถมศึกษา (จำนวน 57 คน)
ม.จักรพันธ์ ถาวิกุล

20 ปี 4 เดือน 11 วัน
มิสกิ่งแก้ว พงษ์ศิริ

32 ปี 4 เดือน 6 วัน
มิสเทวี ศรีจรัส

33 ปี 4 เดือน 12 วัน
ม.ยุทธนา คำหอม

25 ปี 4 เดือน 11 วัน
มิสจินตนา กองทอง

35 ปี 2 เดือน 7 วัน
ม.ปราศัย กลัดนิล

27 ปี 1 เดือน 2 วัน
ม.บวรรัตน์ ชัยสุริยา

35 ปี 11 เดือน 24 วัน
มิสนงคราญ ศิริศักดิ์

33 ปี 4 เดือน 12 วัน
มิสกมลวรรณ เจริญเตีย

35 ปี 10 เดือน 21 วัน
มิสรัชนีกูล พวงผ่อง

35 ปี 6 เดือน 0 วัน
มิสแสงเดือน พรหมศิริ

29 ปี 4 เดือน 17 วัน
มิสลัดดาวรรณ์ ฮวบนรินทร์

20 ปี 4 เดือน 11 วัน
ม.ฉัตรชนก ใบสูงเนิน

29 ปี 3 เดือน 10 วัน
มิสอัชรา แสงอ่อน

27 ปี 11 เดือน 27 วัน
มิสพิศมัย ธนบดีศรีวิกรม

27 ปี 1 เดือน 27 วัน
มิสจันทร์แรม น้อยจันทร์

26 ปี 10 เดือน 7 วัน
มิสดวงพร ทัตตะทองคำ

21 ปี 4 เดือน 11 วัน
มิสรัชตวรรณ์ ศรีสุวรรณ์

26 ปี 4 เดือน 11 วัน
มิสอัฉราวดี ทองขาว

21 ปี 4 เดือน 11 วัน
มิสณัฐชรินธร รวีนิภาเมธีกุล

25 ปี 4 เดือน 11 วัน
มิสนิตยา สืบสาย

19 ปี 10 เดือน 11 วัน
มิสนิราภร เพ็งมา

23 ปี 9 เดือน 30 วัน
มิสอิศญาณ์ แดงสมุทร

24 ปี 4 เดือน 23 วัน
มิสวราภรณ์ สมานวงษ์วาน

18 ปี 11 เดือน 1 วัน
มิสจินตนา สุชนรุจิระ

18 ปี 11 เดือน 3 วัน
มิสสรารัตน์ พิชพันธ์

18 ปี 10 เดือน 28 วัน
มิสมาลี อั้งลิ้ม

17 ปี 5 เดือน 27 วัน
มิสจงวิไล แจ่มศรี

17 ปี 5 เดือน 28 วัน
ม.อนุชิต บุญพราหมณ์

17 ปี 4 เดือน 11 วัน
มิสหทยากาญจน์ ดุจดา

17 ปี 7 เดือน 9 วัน
มิสวรัญญา วนัสบดี

15 ปี 4 เดือน 19 วัน
ม.ปรัชญา วิชา

15 ปี 4 เดือน 19 วัน
มิสรุจี เรืองทองดี

14 ปี 6 เดือน 1 วัน
มิสวิชญาฎา ทิวไผ่งาม

13 ปี 4 เดือน 13 วัน
มิสเฉลียว นามทะจันทร์

12 ปี 10 เดือน 28 วัน
มิสพรยมล จันทรานนท์

12 ปี 6 เดือน 0 วัน
มิสพรทิพย์ ภูจอมจิตร

12 ปี 1 เดือน 5 วัน
มิสกนกกาญจน์ นิ่มนุช

11 ปี 10 เดือน 29 วัน
มิสศิริลักษณ์ แก้วประเสริฐ

11 ปี 4 เดือน 17 วัน
มิสเพ็ญนพา พูพวก

11 ปี 4 เดือน 17 วัน
มิสมัทรียา อาจธินาค

11 ปี 2 เดือน 20 วัน
มิสอรอนงค์ ฉลาดสิทธิ์

9 ปี 4 เดือน 12 วัน
มิสสุภาวดี สุมาลัย

9 ปี 4 เดือน 12 วัน
ม.กันทรากร ใจปินตา

6 ปี 4 เดือน 14 วัน
มิสวชิรฐา ใจสัมฤทธิ์

5 ปี 4 เดือน 16 วัน
มิสขนิษฐา บุญมาวงษา

4 ปี 10 เดือน 3 วัน
มิสรัญชิดา ศิริพงษ์

4 ปี 4 เดือน 26 วัน
มิสรัชนี ทองคำ

4 ปี 2 เดือน 24 วัน
มิสพนิดา ละลิ่ว

3 ปี 3 เดือน 8 วัน
มิสสุจิตรา เก่าด่านจาก

2 ปี 2 เดือน 26 วัน
มิสปทิตตา วรรธนะภูติ

2 ปี 2 เดือน 17 วัน
ม.รุ่งสุริยา นนทะขันธ์

2 ปี 1 เดือน 24 วัน
มิสเจนจิรา คนสันทัด

2 ปี 1 เดือน 24 วัน
มิสเจนจิรา บรรพต

1 ปี 4 เดือน 15 วัน
มิสกุลธิดา กมลเวช

1 ปี 3 เดือน 17 วัน
มิสกัญญารัตน์ หวานคง

1 ปี 1 เดือน 21 วัน
ม.เกริกวรรธน์ เรืองเดช

0 ปี 3 เดือน 19 วัน
ครูระดับม.ต้น (จำนวน 53 คน)
มิสสุภัทรา ชัยสุริยา

30 ปี 8 เดือน 17 วัน
ม.ถาวร เจริญเตีย

38 ปี 4 เดือน 10 วัน
ม.สุทร เสริมศรี

30 ปี 3 เดือน 10 วัน
มิสจุไรรัตน์ พณะสรรพ์

37 ปี 1 เดือน 0 วัน
ม.สุวรรณ เลิศสุทธิชวาล

20 ปี 4 เดือน 3 วัน
มิสผกาทิพย โสอุดร

34 ปี 1 เดือน 6 วัน
ม.ภคภพ ประทุมสิทธิกุล

30 ปี 0 เดือน 24 วัน
มิสณัฐณิชา บุญชู

20 ปี 4 เดือน 13 วัน
ม.พีรัชชัย ศรีสาลีกุลรัตน์

19 ปี 10 เดือน 11 วัน
มิสเจณิศา เรืองสุวรรณกุล

28 ปี 11 เดือน 24 วัน
ม.ประภาส สมบูรณ์

27 ปี 4 เดือน 12 วัน
ม.สุรพล มั่นภาวนา

26 ปี 4 เดือน 7 วัน
ม.ภคิน ธนากูลธัญทิพา

20 ปี 5 เดือน 6 วัน
มิสชลทิชา ต่อจรัส

20 ปี 10 เดือน 23 วัน
มิสสุวัฒนา มั่นภาวนา

27 ปี 10 เดือน 22 วัน
มิสจงจิตร์ ลิ้มบำรุง

25 ปี 4 เดือน 11 วัน
มิสหทัยรัตน์ สำเร็จผล

24 ปี 11 เดือน 29 วัน
มิสบุญธิดา ทองเจริญพานิช

24 ปี 11 เดือน 29 วัน
มิสศิรินทรา โปรยเจริญ

21 ปี 0 เดือน 11 วัน
ม.วิรวรรธน์ พงษ์สีชมพู

21 ปี 3 เดือน 10 วัน
ม.ปณิธิ อินทศิริ

17 ปี 4 เดือน 30 วัน
มิสศิริภัสสร โชติกุลสุรนันท์

17 ปี 5 เดือน 28 วัน
ม.จักรกฤษณ์ แจ่มจันทร์

17 ปี 3 เดือน 16 วัน
ม.พิเชษฐ พุ่มแจ้ง

16 ปี 11 เดือน 5 วัน
มิสอมรรัตน์ ศรีส่ง

16 ปี 1 เดือน 23 วัน
ม.ปรวิทย์ มีศรี

13 ปี 4 เดือน 13 วัน
มิสจิตวลี ใช้ฮวดเจริญ

12 ปี 6 เดือน 0 วัน
มิสอรนุช ชลาดี

11 ปี 4 เดือน 17 วัน
ม.เอกณัฐ กาลกรณ์สุรปราณี

11 ปี 4 เดือน 17 วัน
มิสชุติมา พรหมมาศ

9 ปี 4 เดือน 12 วัน
ม.วัชชราวุธ ยางตลาด

9 ปี 4 เดือน 12 วัน
ม.นันทพงศ์ ศรีประเสริฐ

8 ปี 4 เดือน 7 วัน
ม.ณัฐพงศ์ จำเนียรผล

7 ปี 4 เดือน 8 วัน
มิสรัตนา นามวงษ์

7 ปี 4 เดือน 8 วัน
ม.ราชาณัฐ อนุสนธิ์

6 ปี 10 เดือน 28 วัน
มิสพรสุดา ศรีสังข์

6 ปี 2 เดือน 4 วัน
ม.ณัฐพงศ์ เอี่ยมเสถียร

4 ปี 10 เดือน 24 วัน
มิสสุดารัตน์ กองทุ่งมล

3 ปี 4 เดือน 20 วัน
มิสนริศรา กุลลา

3 ปี 4 เดือน 11 วัน
มิสเปรมฤดี ขุนราม

3 ปี 3 เดือน 25 วัน
ม.ต่อพงศ์ มัธยมานันท์

2 ปี 2 เดือน 26 วัน
มิสพัชรียา ทิพประมวล

1 ปี 11 เดือน 5 วัน
มิสริญญรัตน์ ภูริชัยอภิวัฒน์

1 ปี 11 เดือน 5 วัน
มิสกนกวรรณ ผลบุญ

1 ปี 4 เดือน 15 วัน
มิสมนัญชยา แสงวิโรจน์

1 ปี 4 เดือน 14 วัน
มิสสโรชิน พินยงค์

1 ปี 3 เดือน 10 วัน
ม.วรพล ติ๊บประวงศ์

0 ปี 7 เดือน 23 วัน
มิสธันย์ชนก ภูแก้ว

0 ปี 5 เดือน 20 วัน
ม.อารัณย์ เจริญชนม์

0 ปี 5 เดือน 21 วัน
มิสอนิสา ยอดหนูน้อย

0 ปี 5 เดือน 21 วัน
ม.วรานนท์ บุญช่วยเหลือ

0 ปี 4 เดือน 13 วัน
มิสศิริภรณ์ วงษ์ศรีแก้ว

0 ปี 4 เดือน 14 วัน
ม.ธนวัฒน์ อินนั่งแท่น

0 ปี 3 เดือน 5 วัน
ครูระดับม.ปลาย (จำนวน 50 คน)
มิสอชัณชญา สวาสดิ์นา

24 ปี 8 เดือน 0 วัน
มิสธารินี มะปรางหวาน

33 ปี 4 เดือน 9 วัน
ม.ชานน นิติรัตนโชติ

39 ปี 4 เดือน 10 วัน
มิสกุลธิดา ทรัพย์พิพัฒนา

26 ปี 10 เดือน 7 วัน
มิสบุปผาชาติ บุญสมภพ

35 ปี 4 เดือน 11 วัน
มิสจีรนันท์ นิยมไทย

20 ปี 11 เดือน 15 วัน
มิสณัฐนันท์ รังสิยานุสิต

37 ปี 9 เดือน 25 วัน
มิสสุดา มงคลสิทธิ์

37 ปี 3 เดือน 3 วัน
มิสนุชนารถ ศรีวิลัย

30 ปี 10 เดือน 27 วัน
มิสศรุตา นิจนิรันดร์กุล

31 ปี 2 เดือน 11 วัน
มิสนนทลี ชื่นอารมณ์

29 ปี 10 เดือน 28 วัน
ม.เดชา ขันธจิตต์

33 ปี 4 เดือน 9 วัน
มิสพรรณปพร เกตุทอง

30 ปี 4 เดือน 11 วัน
ม.ภวัต ไพรเลิศ

29 ปี 4 เดือน 10 วัน
ม.ภวันพงศ์ สกุลชัยธนานันท์

27 ปี 10 เดือน 13 วัน
มิสนัยนา ไพจิตต์

29 ปี 3 เดือน 11 วัน
มิสจรรยา เลิศเรืองศิลป์

27 ปี 4 เดือน 10 วัน
มิสสุภาภรณ์ พรรัตนกิจกุล

20 ปี 10 เดือน 11 วัน
ม.ชัยวัชร์ ต่อจรัส

20 ปี 8 เดือน 28 วัน
ม.ชัญญณัฐ นิจนิรันดร์กุล

21 ปี 4 เดือน 12 วัน
มิสณัฐชยา ไพรเลิศ

17 ปี 9 เดือน 17 วัน
ม.สุจินต์ ศรชัย

17 ปี 5 เดือน 19 วัน
มิสสุนิธ พิทักษ์กรณ์

17 ปี 6 เดือน 0 วัน
มิสอัญชลี พรหมสวัสดิ์

17 ปี 4 เดือน 15 วัน
ม.เอกสิทธิ์ สุทธะ

17 ปี 6 เดือน 0 วัน
ม.ตฤณ โกมลธนกิจ

16 ปี 9 เดือน 24 วัน
ม.ณัฏธเดชน์ จันมีรชานัตธ์

14 ปี 6 เดือน 3 วัน
มิสประนอม มีศรี

13 ปี 4 เดือน 13 วัน
ม.วรท ศรีรัตนโช

12 ปี 5 เดือน 26 วัน
มิสวันเพ็ญ กันสุทธิ

12 ปี 4 เดือน 14 วัน
ม.วิฑูรย์ เปียอรุณ

11 ปี 10 เดือน 29 วัน
มิสจุรี ทวีธนวาณิชย์

8 ปี 1 เดือน 2 วัน
ม.ณัฐวุฒิ เสนาธรรม

7 ปี 0 เดือน 16 วัน
มิสศุภาวรรณ สีหัดตา

7 ปี 1 เดือน 6 วัน
ม.ศรายุทธ อุดม

6 ปี 4 เดือน 14 วัน
มิสชมพูนุช ลลิตมงคล

6 ปี 3 เดือน 11 วัน
มิสสราภรณ์ ปานพิมพ์

5 ปี 11 เดือน 0 วัน
มิสสุชาดา สอนศิริ

5 ปี 9 เดือน 8 วัน
ม.วิชญ์พลเดชา ทำทอง

6 ปี 10 เดือน 28 วัน
ม.สรวิศ แก้วงาม

5 ปี 4 เดือน 16 วัน
มิสฉวีวรรณ กันภัย

4 ปี 10 เดือน 23 วัน
มิสวลัยลักษณ์ โปตะวนิช

4 ปี 4 เดือน 18 วัน
มิสวรัญญา ภูมิมาโนช

3 ปี 9 เดือน 24 วัน
มิสจุทาทิพย์ อ่อนทอง

3 ปี 6 เดือน 8 วัน
มิสเขมินทรา กันทะวงศ์

1 ปี 4 เดือน 15 วัน
ม.ณรงค์ศักดิ์ ิอิ่มเจริญ

1 ปี 10 เดือน 24 วัน
มิสธัญญารัตน์ สุขเกษม

0 ปี 10 เดือน 3 วัน
มิสนิยดา มะปราง

0 ปี 5 เดือน 20 วัน
ม.ปิยังกูร ปัญโญใหญ่

0 ปี 3 เดือน 19 วัน
ม.สมพล กริ่งกรับ

0 ปี 3 เดือน 5 วัน
ครูต่างชาติ (จำนวน 69 คน)
มิสDAISY R. GONZALES

24 ปี 9 เดือน 14 วัน
ม.MICHIEL BURGHOUWT

15 ปี 10 เดือน 24 วัน
ม.ARIEL ARROYO

14 ปี 3 เดือน 8 วัน
มิสLI YAN

11 ปี 4 เดือน 26 วัน
ม.RICHARD N. SISON

12 ปี 4 เดือน 26 วัน
ม.LUO HAN

11 ปี 4 เดือน 26 วัน
ม.CHRISTOPHER FONTANOZA

11 ปี 4 เดือน 26 วัน
มิสJUSSILL VALENZUELA

11 ปี 4 เดือน 26 วัน
ม.JEZER FLORES

11 ปี 4 เดือน 26 วัน
มิสMARGIENETTE ESTELLA

11 ปี 4 เดือน 26 วัน
ม.JARDY BACULPO

10 ปี 5 เดือน 29 วัน
มิสJANET SANCHEZ

10 ปี 5 เดือน 29 วัน
ม.JOHN ROLLY ANDREW BONILLA

10 ปี 5 เดือน 29 วัน
ม.ELBERT AMOGUIS

10 ปี 4 เดือน 9 วัน
มิสCHERRY MAE ORTEZA RECABO

10 ปี 2 เดือน 2 วัน
มิสJANICE POLINES

9 ปี 2 เดือน 11 วัน
มิสMARITES MAGSIPOC

9 ปี 1 เดือน 4 วัน
มิสRHODALYN ANAQUE

7 ปี 0 เดือน 16 วัน
มิสAILEEN GRACE HANDUGAN

6 ปี 10 เดือน 28 วัน
มิสMELCOHRA SULLANO

6 ปี 4 เดือน 9 วัน
ม.ROWEL LAZO

5 ปี 11 เดือน 0 วัน
มิสJUVELYN LAZO

5 ปี 8 เดือน 0 วัน
ม.REI JULIUS GONZAGA

5 ปี 3 เดือน 13 วัน
ม.JAMES EDWARD BURKE

4 ปี 10 เดือน 24 วัน
ม.GRIFFIN WILLIAMS

4 ปี 8 เดือน 7 วัน
ม.YONGTAO ZHAO

3 ปี 4 เดือน 13 วัน
ม.REXEL B. VIAJE

2 ปี 4 เดือน 14 วัน
ม.DARLBE BACOLOD SALVADOR

2 ปี 4 เดือน 14 วัน
ม.CAGDAS BAYRAM

2 ปี 2 เดือน 26 วัน
ม.FHRANCE ALLIBZ YANGULAR POLLEY

2 ปี 2 เดือน 26 วัน
มิสCORNELIA BERNADINE BRITZ

2 ปี 0 เดือน 22 วัน
ม.TOMOTAKA INOUE

1 ปี 11 เดือน 5 วัน
มิสGLAIZA MOMONGAN

1 ปี 10 เดือน 28 วัน
ม.MOHAMED AHMED OTHMAN AHMED BASALA

1 ปี 10 เดือน 7 วัน
มิสPRISYBELLA LATCHA CAMILO

1 ปี 9 เดือน 30 วัน
มิสMARISSA GUEVARRA NEPOMUCENO

1 ปี 8 เดือน 19 วัน
มิสSHIRLEY BENITEZ LARIOZA

1 ปี 6 เดือน 25 วัน
ม.NIDUP PHUNTSHO

1 ปี 6 เดือน 11 วัน
มิสRUIYI LIU

1 ปี 6 เดือน 11 วัน
ม.DINO ALFARO MOLANO

1 ปี 4 เดือน 15 วัน
มิสJHOANA JEAN DELA VEGA DAVA

1 ปี 4 เดือน 15 วัน
มิสJENNIFER THERON

1 ปี 4 เดือน 15 วัน
ม.VAN LARRY ROJAS

1 ปี 3 เดือน 3 วัน
มิสVIRGENIA PELIMER

1 ปี 1 เดือน 25 วัน
ม.NOEL FIDEL ARIOLA

1 ปี 1 เดือน 20 วัน
มิสYUYANG SU

1 ปี 0 เดือน 28 วัน
ม.ALESSANDRO PUTZOLU

0 ปี 11 เดือน 30 วัน
มิสSTAIS NIKOVA

0 ปี 10 เดือน 3 วัน
มิสANNA HALAI

0 ปี 10 เดือน 3 วัน
ม.RISHIKESH YADAV

0 ปี 10 เดือน 3 วัน
ม.XIA LEE

0 ปี 10 เดือน 1 วัน
มิสLUISA MARIA BELTRAN ROJAS

0 ปี 9 เดือน 18 วัน
มิสMELISA PAOLA MARTINEZ

0 ปี 8 เดือน 20 วัน
ม.BRYANT ALBERT ROLDAN

0 ปี 8 เดือน 20 วัน
ม.PAUL RICHARD STEVENS

0 ปี 8 เดือน 19 วัน
มิสALOJA MAE ORIEL

0 ปี 7 เดือน 30 วัน
ม.PHILIP ARUNDELL

0 ปี 5 เดือน 28 วัน
ม.DANIEL ROBERT HETTLER

0 ปี 5 เดือน 25 วัน
ม.DUVENDRA NAIDOO

0 ปี 5 เดือน 25 วัน
มิสGEORGINA WHEELER

0 ปี 5 เดือน 21 วัน
ม.KEAGAN THOMAS PIETERSE

0 ปี 5 เดือน 21 วัน
ม.ANDREW EDWARD MACKENZIE FRASER

0 ปี 4 เดือน 24 วัน
มิสMARIIA DRACHOVA

0 ปี 4 เดือน 24 วัน
ม.JACOB PORTER

0 ปี 4 เดือน 24 วัน
ม.COREY RYAN GARRY EVANS

0 ปี 3 เดือน 25 วัน
ม.DRAGAN JOVANCIC

0 ปี 3 เดือน 17 วัน
ม.MARK BERGADO TOLENTINO

0 ปี 3 เดือน 12 วัน
มิสJAN PAULINE PENAVERDE FADERON

0 ปี 3 เดือน 12 วัน
มิสALEXIS LESCHINSKY

0 ปี 3 เดือน 10 วัน
เจ้าหน้าที่ (จำนวน 59 คน)
มิสธัญชนก พรหมคีรี

7 ปี 6 เดือน 2 วัน
ม.ณัฐนัย แก่นสิงห์

7 ปี 3 เดือน 8 วัน
มิสชญาพร นิกรปกรณ์

6 ปี 10 เดือน 27 วัน
มิสฐิดาพรรณ ทองลาย

17 ปี 8 เดือน 24 วัน
มิสปราณี ณ สงขลา

11 ปี 8 เดือน 23 วัน
มิสฤชวี พัคค์สุนทร

6 ปี 8 เดือน 16 วัน
มิสปริชมน ศุภวัฒน์วิมล

6 ปี 8 เดือน 19 วัน
มิสพิมพ์ตะวัน ทองพิกุล

10 ปี 4 เดือน 15 วัน
มิสอังชลา เทียมเมฆ

38 ปี 1 เดือน 24 วัน
มิสยุพิน งามอยู่

21 ปี 0 เดือน 23 วัน
มิสศศิธร ทองประกอบ

6 ปี 4 เดือน 13 วัน
มิสรมย์รดา เกษรสุวรรณ์

6 ปี 1 เดือน 23 วัน
ม.ธนาวุฒิ นวลเอ้ย

6 ปี 1 เดือน 8 วัน
มิสสุธิดา ตินตะบุระ

6 ปี 1 เดือน 1 วัน
มิสวศินี เชื้อช่าง

5 ปี 11 เดือน 25 วัน
มิสมณฑาทิพย์ ยิ่งยง ศาลางาม

5 ปี 10 เดือน 27 วัน
มิสมิรินดา มีแก้ว

5 ปี 10 เดือน 13 วัน
มิสนิรมล ชนานพ

5 ปี 8 เดือน 21 วัน
มิสเนติมา วงษ์เกตุ

5 ปี 4 เดือน 16 วัน
ม.จีระศักดิ์ บำรุง

5 ปี 2 เดือน 23 วัน
ม.ฉัตรชัย สิริชัยกาญจนา

5 ปี 2 เดือน 22 วัน
ม.ณัฐพงศ์ หอมไม่หาย

5 ปี 1 เดือน 8 วัน
มิสพรทิพย์ ใจโอบอ้อม

5 ปี 0 เดือน 23 วัน
มิสนงคราญ เขื่อนคำ

5 ปี 0 เดือน 23 วัน
มิสผกาวรรณ ขันทะโฮม

5 ปี 0 เดือน 23 วัน
มิสญาดา ขนสุวรรณ์

5 ปี 0 เดือน 23 วัน
มิสสุนันต์ สืบญาติ

5 ปี 0 เดือน 23 วัน
มิสสมส่วน บำรุงรักษ์

5 ปี 0 เดือน 23 วัน
มิสวรรณวิสา จิตต์บุญ

4 ปี 9 เดือน 24 วัน
มิสพรศิริ เฉลิมเกียรติพิกุล

4 ปี 10 เดือน 14 วัน
ม.จักรพรรดิ จิตรานุเคราะห์

4 ปี 4 เดือน 26 วัน
มิสวันเพ็ญ อินทฉาย

4 ปี 4 เดือน 18 วัน
มิสธนาภรณ์ นุศาสตร์สังข์

4 ปี 3 เดือน 21 วัน
ม.นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์

3 ปี 10 เดือน 28 วัน
ม.ก่อเกียรติ ตุ่นกลาง

3 ปี 4 เดือน 20 วัน
มิสธนัชญา หอคำ

3 ปี 3 เดือน 8 วัน
มิสลักษณารีย์ สุริศร

2 ปี 11 เดือน 10 วัน
ม.ไพศาล โมซา

2 ปี 11 เดือน 2 วัน
ม.ดนล รัตนธำรงค์

2 ปี 10 เดือน 17 วัน
มิสกรกนก ศิริกุล

2 ปี 9 เดือน 14 วัน
ม.ศุกล ลาดนอก

2 ปี 4 เดือน 19 วัน
มิสกานต์พิชชา นาราสิริวัฒน์

2 ปี 5 เดือน 25 วัน
ม.สราวุธ เหลาโพธิ์

2 ปี 4 เดือน 26 วัน
มิสกัญญาณัฐ ตินตะบุระ

2 ปี 4 เดือน 12 วัน
ม.สุเมธ เข็มเพ็ชร

2 ปี 3 เดือน 16 วัน
มิสน้ำอ้อย เฮงสิ

2 ปี 2 เดือน 10 วัน
ม.ภาณุเดช ม่วงทอง

1 ปี 11 เดือน 17 วัน
ม.มาสเตอร์รุ่งไพโรจน์ ด้วงศิริ

1 ปี 4 เดือน 5 วัน
ม.กวินภัค รุ่งฟ้าไพศาล

1 ปี 7 เดือน 24 วัน
ม.สิทธิรักษ์ ว่องไว

51 ปี 8 เดือน 23 วัน
มิสณัฐภัสสรา ฉัตรธนาทิพานัน

1 ปี 10 เดือน 7 วัน
มิสสัจจพร สว่างทิศ

1 ปี 4 เดือน 22 วัน
ม.นนทวัฒน์ ยมาพัฒน์

1 ปี 4 เดือน 22 วัน
มิสภัทรวรรณ ณุวงษ์ศรี

1 ปี 0 เดือน 9 วัน
มิสธารารัตน์ กองแก้ว

1 ปี 0 เดือน 9 วัน
มิสเกศกนก กิติเดช

1 ปี 0 เดือน 9 วัน
มิสศิริวิภา ผลจำปา

1 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสมะลิวัลย์ บูรณสิงห์

0 ปี 9 เดือน 24 วัน
ม.สุธี ศรีเปี่ยม

0 ปี 2 เดือน 12 วัน
ครูเกษียณ(จ้างพิเศษ) (จำนวน 4 คน)
มิสกาญจนา สิทธิธรรม

42 ปี 0 เดือน 7 วัน
มิสดาลินี ขารวงศ์

40 ปี 10 เดือน 14 วัน
มิสนิสา ศรีวิไล

36 ปี 4 เดือน 10 วัน
มิสสุจิตรา ขำประเสริฐพร

36 ปี 3 เดือน 18 วัน
พี่เลี้ยงอนุบาล (จำนวน 3 คน)
น.ส.อาริยาภรณ์ บุญประสาท

2 ปี 4 เดือน 14 วัน
น.ส.ชญานี เหง้าโพธิ์

1 ปี 10 เดือน 28 วัน
น.ส.เบญจมาศ จันทร์สายทอง

1 ปี 2 เดือน 10 วัน
เจ้าหน้าที่/พนักงานเกษียณ(จ้างพิเศษ) (จำนวน 7 คน)
นายอาทร แดงสมุทร

22 ปี 6 เดือน 26 วัน
น.ส.ผ่องพักตร์ ทองคำ

44 ปี 1 เดือน 10 วัน
น.ส.จงกลณี นาถเสวี

16 ปี 2 เดือน 23 วัน
น.ส.วัฒนา จันทร์เดช

18 ปี 10 เดือน 27 วัน
น.ส.ผิน เหลากลาง

17 ปี 1 เดือน 23 วัน
นายสมนึก ยิ่งยืน

64 ปี 4 เดือน 26 วัน
นายวิชัย ทรัพย์อำนวยสุข

41 ปี 5 เดือน 16 วัน
พนักงาน (จำนวน 123 คน)
น.ส.วันทนา ขันทะโฮม

17 ปี 3 เดือน 2 วัน
น.ส.สำอางค์ เกตุสุวรรณ์

13 ปี 7 เดือน 0 วัน
น.ส.ณัฎฐนิช เนตรสว่าง

13 ปี 6 เดือน 28 วัน
น.ส.มารินทร์ สีแก้ว

10 ปี 4 เดือน 9 วัน
น.ส.สมจิตร คำโสม

12 ปี 2 เดือน 5 วัน
นายสมใจ ชาวกะมุด

12 ปี 7 เดือน 21 วัน
นายจตุพล พงษากลาง

14 ปี 7 เดือน 5 วัน
น.ส.ลัดดา ทองเอี่ยม

27 ปี 0 เดือน 23 วัน
น.ส.อ้อย แซ่อึง

28 ปี 8 เดือน 23 วัน
นายพงศ์ภัค สำเร็จ

15 ปี 10 เดือน 17 วัน
น.ส.ยุภา ทองไพจิตร

28 ปี 8 เดือน 23 วัน
น.ส.ละม่อม จันทร์กระจ่าง

32 ปี 10 เดือน 23 วัน
น.ส.หนูจีน แดงสมุทร

24 ปี 2 เดือน 26 วัน
น.ส.ลำใย พูลสวัสดิ์

20 ปี 7 เดือน 23 วัน
น.ส.อุไรวรรณ กสิกรรม

12 ปี 10 เดือน 27 วัน
น.ส.วรรณา ดอกไม้

24 ปี 8 เดือน 23 วัน
นายชาญ กรัดกระยาง

27 ปี 3 เดือน 25 วัน
น.ส.ระเบียบ ปาสาวัน

27 ปี 3 เดือน 25 วัน
น.ส.วาสิณี สวัสดีสุข

38 ปี 4 เดือน 17 วัน
นายปฐมพร ธาตุวิลัย

9 ปี 3 เดือน 1 วัน
นายเกษมศักดิ์ พันธิราช

12 ปี 4 เดือน 9 วัน
น.ส.จันที อ่อนศรี

13 ปี 3 เดือน 26 วัน
นายรุณ แดงสมุทร

24 ปี 0 เดือน 23 วัน
น.ส.สมนึก ศิริรัตน์

31 ปี 9 เดือน 24 วัน
นายโชคชัย ชูนอง

25 ปี 1 เดือน 23 วัน
น.ส.ดาว พูลเพิ่ม

11 ปี 6 เดือน 25 วัน
นายจรัญ แก้วนิล

15 ปี 0 เดือน 2 วัน
น.ส.พิชญาภา ศิริเบ็ญนรัต

9 ปี 4 เดือน 5 วัน
น.ส.ศิริลักษณ์ แก้วพันธ์

8 ปี 5 เดือน 22 วัน
น.ส.กฤติกา ฟักอ่อน

24 ปี 8 เดือน 23 วัน
น.ส.จังกร วงษ์บุตร

12 ปี 5 เดือน 25 วัน
นายอุเทน รอดทอง

7 ปี 11 เดือน 18 วัน
น.ส.อ้อยใจ ยุติธรรมพิศาล

11 ปี 1 เดือน 23 วัน
นายพัชรนาวิน กิจกุลอนันต์

11 ปี 4 เดือน 23 วัน
น.ส.บุญทิพย์ มณเฑียร

11 ปี 4 เดือน 10 วัน
นายอาทิตย์ สังข์ทองรัมย์

10 ปี 11 เดือน 24 วัน
น.ส.หนูสาคร เกษเพ็ขร

10 ปี 0 เดือน 24 วัน
นายธนธรณ์ บุญเผือก

7 ปี 3 เดือน 24 วัน
นายสมบัติ มณเฑียร

4 ปี 0 เดือน 25 วัน
นายรัฐวิชญ์ สุขเกษม

3 ปี 3 เดือน 25 วัน
น.ส.ยุพิน โกธรรม

3 ปี 0 เดือน 3 วัน
น.ส.นิลรัตน์ เผือกพันธ์

2 ปี 8 เดือน 22 วัน
น.ส.น้ำเพชร์ โชติพรม

2 ปี 8 เดือน 17 วัน
นายทม ทองสน

2 ปี 8 เดือน 10 วัน
น.ส.สุกัน เฮียน

2 ปี 6 เดือน 18 วัน
นายไตร นวน

2 ปี 6 เดือน 18 วัน
น.ส.ราตรี บุญลีวัฒนา

2 ปี 3 เดือน 25 วัน
นายแรม กุลกลาง

2 ปี 2 เดือน 24 วัน
นายสมชาติ จันทร์พรม

2 ปี 2 เดือน 19 วัน
น.ส.สุกัญญา ขาขุนทด

2 ปี 1 เดือน 2 วัน
น.ส.ชาลิสา แก้วเอี่ยม

1 ปี 10 เดือน 4 วัน
น.ส.ภาวิณี พาริวงศ์

1 ปี 9 เดือน 24 วัน
น.ส.ไพลิน เครื่องเนียม

1 ปี 9 เดือน 20 วัน
นายสรายุทธ กลองประยุทธ

1 ปี 7 เดือน 10 วัน
นายวิรัตน์ ทองคำ

1 ปี 7 เดือน 10 วัน
นายเลาเล้า จางวงศ์เจริญ

1 ปี 3 เดือน 4 วัน
น.ส.มอ จางวงศ์เจริญ

1 ปี 3 เดือน 4 วัน
นายชนิชา สืบปัญญา

1 ปี 2 เดือน 26 วัน
นายสุรีย์ฉาย ขาขุนทด

1 ปี 2 เดือน 7 วัน
นายปสุตา เอี่ยมพ่วง

1 ปี 1 เดือน 21 วัน
นายสุทธิพันธ์ สิงห์กวาง

0 ปี 10 เดือน 22 วัน
นายบังอร พิลาศรี

0 ปี 6 เดือน 14 วัน
นายวิฑูรย์ กวยลี

0 ปี 6 เดือน 12 วัน
นายปัญจะ รุ่งเรือง

0 ปี 4 เดือน 2 วัน
น.ส.ถนอมนวล ปรีชล

20 ปี 4 เดือน 4 วัน
น.ส.นงลักษณ์ สานุสันต์

43 ปี 4 เดือน 5 วัน
น.ส.สมหมาย อุ่นแก้ว

15 ปี 1 เดือน 2 วัน
น.ส.แสงอรุณี มณีศรี

13 ปี 6 เดือน 16 วัน
น.ส.สมหมาย ท้องโคกสูง

28 ปี 3 เดือน 25 วัน
น.ส.ซ่อนกลิ่น บัวแย้ม

28 ปี 3 เดือน 25 วัน
น.ส.บุญเยี่ยม ศิลลา

14 ปี 3 เดือน 29 วัน
น.ส.ทิพย์รัตน์ พลายงาม

23 ปี 3 เดือน 25 วัน
น.ส.อรวรรณ ภานุรักษ์

19 ปี 3 เดือน 2 วัน
น.ส.อ่อนศรี นิลเขต

14 ปี 4 เดือน 19 วัน
น.ส.วันชัย แย้มสัจจา

8 ปี 4 เดือน 7 วัน
น.ส.พัชรินทร์ ยงทะเล

26 ปี 2 เดือน 26 วัน
นายดำริ สุขทองดี

43 ปี 4 เดือน 26 วัน
น.ส.สำราญ อบกลาง

12 ปี 8 เดือน 23 วัน
น.ส.สุวลี โสหา

22 ปี 11 เดือน 24 วัน
น.ส.สิรินยา อบกลาง

25 ปี 0 เดือน 23 วัน
น.ส.ระเบียบ การสร้าง

26 ปี 2 เดือน 26 วัน
น.ส.จิตตา โสหา

30 ปี 9 เดือน 10 วัน
น.ส.ดวงเดือน เฉียบแหลม

32 ปี 1 เดือน 13 วัน
น.ส.สะอาด ใจโอบอ้อม

19 ปี 9 เดือน 24 วัน
น.ส.กัญญาพัชร สะโกศ

27 ปี 3 เดือน 25 วัน
น.ส.ณัชาพร มณีชื่น

15 ปี 10 เดือน 23 วัน
น.ส.สมาน เพ็งสุข

10 ปี 9 เดือน 24 วัน
น.ส.นงลักษณ์ ศรีสร้อยแก้ว

15 ปี 10 เดือน 23 วัน
น.ส.กษมณ จันทร์อ่วม

24 ปี 8 เดือน 23 วัน
น.ส.สมพิศ ภู่อยู่

14 ปี 3 เดือน 25 วัน
น.ส.สุนิต คำยา

28 ปี 10 เดือน 23 วัน
น.ส.ยุพิณ บุญสิน

28 ปี 10 เดือน 23 วัน
น.ส.ยุพิน แก้วเชียงทอง

20 ปี 1 เดือน 23 วัน
น.ส.นันทนา ตันติวงศ์

16 ปี 9 เดือน 24 วัน
น.ส.อำพร ศรีสว่าง

25 ปี 8 เดือน 24 วัน
น.ส.สุรีย์ แดงโชติ

25 ปี 6 เดือน 26 วัน
น.ส.อำพร อมรวงค์สา

25 ปี 8 เดือน 24 วัน
น.ส.หัสยา ไทยกลาง

18 ปี 3 เดือน 25 วัน
น.ส.ศรีพรม ชายกลาง

23 ปี 3 เดือน 25 วัน
น.ส.มาลีจันทร์ รุ่งสูงเนิน

16 ปี 6 เดือน 26 วัน
น.ส.โสภา แก้วนิล

14 ปี 8 เดือน 23 วัน
น.ส.ลานนา เผยกลาง

16 ปี 9 เดือน 24 วัน
น.ส.ฉัตรมณี คำยา

22 ปี 8 เดือน 23 วัน
น.ส.จิตรา รัสดาดาล

19 ปี 9 เดือน 24 วัน
น.ส.เตียม ทับทิมจันทร์

16 ปี 9 เดือน 24 วัน
น.ส.โรม แฝงด่านกลาง

19 ปี 1 เดือน 23 วัน
น.ส.อำไพ ศรีสว่าง

6 ปี 10 เดือน 28 วัน
น.ส.วรรณา กลางพนม

4 ปี 3 เดือน 21 วัน
น.ส.พร สิงหชาติ

4 ปี 2 เดือน 16 วัน
น.ส.พนิดา ศรีสวัสดิ์

3 ปี 11 เดือน 23 วัน
น.ส.พรวิมล ฮุงหวน

3 ปี 9 เดือน 24 วัน
น.ส.อาทิตยา บุตรประเสริฐ

3 ปี 4 เดือน 20 วัน
นายเสกสิทธิ์ บุญสีมา

2 ปี 3 เดือน 0 วัน
น.ส.ปวีณา หาวิชิต

2 ปี 0 เดือน 21 วัน
น.ส.นิภาพร เนตรสว่าง

1 ปี 7 เดือน 24 วัน
นายนิษฐารัชต์ โฆษิตนภัสโชค

0 ปี 7 เดือน 16 วัน
นายพรนัชชา ชาติทอง

0 ปี 7 เดือน 14 วัน
นายเวธกา อินทร์ตุ้ม

0 ปี 7 เดือน 12 วัน
นายภาสกร ทิพยเกสร

0 ปี 7 เดือน 6 วัน
นายปณาลี แก้วประเสริฐ

0 ปี 6 เดือน 15 วัน
นายภาวิณี เรืองทัพ

0 ปี 6 เดือน 15 วัน
น.ส.เนตรนภา นิระพันธ์

0 ปี 6 เดือน 14 วัน
นายกวินนา นาวิรัตน์

0 ปี 3 เดือน 25 วัน
เจ้าหน้าที่สมาคมผู้ปกครองฯ (จำนวน 1 คน)
น.ส.นิษฐา สังข์ทอง

3 ปี 6 เดือน 25 วัน
กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (จำนวน 12 คน)
นายพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม

-
นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์

51 ปี 8 เดือน 23 วัน
น.ส.ศิริวรรณ กลีบบัว

51 ปี 8 เดือน 23 วัน
นายสุพจน์ โตพานิช

51 ปี 8 เดือน 23 วัน
นายนิพิชฌน์ เกตน์พงศ์พัทธ

51 ปี 8 เดือน 23 วัน
นายเมธี หวังวงศ์เจริญ

51 ปี 8 เดือน 23 วัน
นายชญานิษฐ์ คิมหะจันทร์

51 ปี 8 เดือน 23 วัน
นายถนอมศักดิ์ ช่างไม้

51 ปี 8 เดือน 23 วัน
นายโสภา พรมนิกร

51 ปี 8 เดือน 23 วัน
นายนุชนาฏ สุพัฒน์ผล

51 ปี 8 เดือน 23 วัน
นายยุติธรรม คงสวัสดิ์

51 ปี 8 เดือน 23 วัน
นายจิระ เสงี่ยมพรพาณิชย์

51 ปี 8 เดือน 23 วัน
";