Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน่วยงาน :
โครงการ :

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. 1. บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. ระบบ Network สามารถใช้งานได้อย่างมี คุณภาพ 3. ปรับปรุง Website ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 4. สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่เพื่อใช้ ในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนใช้งาน เทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ
   2. adsfdasf
   3. goal1
   4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วยพัฒนาความสามารถของนักเรียน
   5. สิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
   6. มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และประสานความร่วมมือกับ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว
   7. มีการเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษาและ กิจกรรมอื่น ๆ ให้บุคคลภายในและภายนอกได้
   8. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
   9. .2 เชิงคุณภาพ - ครูและบุคลากรมีความเข้าใจถึงปรัชญาเป้าหมาย มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี
   10. มีการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานฝ่ายกิจกรรมให้เป็นไปตามนโยบายแผนพัฒนาโรงเรียนและระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
   11. ผู้ฝึกสอนกีฬาและนักกีฬาทีมโรงเรียนมีขวัญและกำลังใจ
   12. โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
   13. ผู้้เรียนที่ใช้บริการสระว่ายน้ำมีความปลอดภัย
   14. โรงเียนและผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางด้านการจัดการศึกษาอย่างมีีคุณภาพ
   15. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการตามมาตร 39 ของด้านงานพัสดุ - ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ
   16. ห้องสมุดทุกระดับชั้นมีสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้ออำนวยต่อผู้เรียน
   17. 1. จัดทำจุลสาร วารสาร อนุสรณ์ และข้อมูล สังเขป เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนตรงตามเวลาที่กำหนด 2. บุคลากรของโรงเรียนได้รับการสนับสนุนใน ด้านสื่อสิ่งพิมพ์อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ
   18. นักเรียนมีทักษะใน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
   19. นักเรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
   20. นักเรียนเกิดกระบวนการคิดด้านต่าง ๆ และเกิดทักษะการทำงาน
   21. นักเรียนพัฒนาตามความถนัดและความสนใจในการเข้าประกวด แข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
   22. นักเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี
   23. ผู้ประกอบการได้รับการตรวจสุขภาพตามมาตรฐานสุขภิบาลสิ่งแวดล้อม
   24. เชิงคุณภาพจำนวนครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการ
   25. 1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อการเรียนรู้
   26. นักเรียน , บุคลากรได้รับสารอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์
   27. 1. โรงเรียนให้ขวัญกำลังใจพร้อมส่งความ ปรารถนาดีและความยินดีกับชุมชน และ ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
   28. 2. โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สะอาดถูกสุขลักษณะปลอดภัยและมีความสวยงาม ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   29. 2. โรงเรียนให้ขวัญกำลังใจพร้อมส่งความ ปรารถนาดีและความยินดีกับบุคลากรภายใน โรงเรียน สถาบันครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องได้รับ ความปรารถนาดี อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
   30. โปรแกรมวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
   31. 3. โรงเรียนมีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนการ ดำเนินงานของภาครัฐหรือภาคเอกชนตาม ที่ได้ร้องขออย่างรวดเร็ว
   32. 4. โรงเรียนให้ความร่วมมือและประสานความ ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่าง ต่อเนื่อง
   33. 1. มีข้อมูลสถิติจำนวนครูและนักเรียนที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล
   34. 2. มีการจัดเก็บสถิติการรับนักเรียน/ครูเข้าใหม่ และสถิติการลาออก เพื่อนำไปบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากรของโรงเรียน
   35. นักเรียนประจำได้รับการดูแลด้านอาหารและความเป็นอยู่อย่างมีคุณภาพ
   36. เด็กเชื่อมโยงความรู้และทักษะเบื้องต้นตามหลักสูตร
   37. ครูมีการวิเคราะห์และกำหนดเป้าหมายคุณภาพเด็กตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
   38. ครูมีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคลและออกแบบการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
   39. ระดับการศึกษาปฐมวัยมีหลักสูตรสถานคึกษาเหมาะสมกับเด็กและสอดคล้องกับท้องถิ่น
   40. 1.นักเรียนประจำได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
   41. ระดับการศึกษาปฐมวัยจัดประสบการณ์ทั้งเรียนรู้บูรณาการผ่านการเล่นอย่างหลากหลายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรในท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
   42. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่
   43. 2.บุคลากรดูแลนักเรียนประจำในโรงเรียนได้รับการพัฒนาในด้านการดูแลนักเรียนประจำ
   44. 1. ครูประพฤตปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
   45. 2. การจัดการระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
   46. 3. จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง นโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
   47. เครื่องดนตรีที่ชำรุดได้รับการซ่อม
   48. นักดนตรีรับผิดชอบเครื่องดนตรีของตน
   49. 4. ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายโครงการพิเศษในการส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
   50. กิจกรรมของทางโรงเรียน
   51. ๑. มีวัสดุครุภัณฑ์ในการจัดกิจกรรมการสอน และกิจกรรมเสริมอย่างมีคุณภาพและพอเพียง
   52. 1. มีวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมอย่างมีคุณภาพและพอเพียง
   53. - นักเรียนได้รับการปลูกฝังในการปฏิบัติศาสนกิจแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คุณธรรม จริยธรรม
   54. 1.มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัยของผู้เรียน
   55. 2.ผู้เรียนมีความตระหนักวิธีการป้องกันตนเองจากอัคคีภัยได้
   56. 1. บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
   57. ครูมีอุปกรณ์การสอนเพียงพอ มีประสิทธิภาพ
   58. ทุกฝ่ายจัดทำข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบถูกต้องและนำไปใช้ในการพัฒนางานมากขึ้น
   59. 3. มีข้อมูลเอกสารรับรองการเป็นนักเรียนของ โรงเรียนออกให้กับนักเรียนตามคำร้องขอได้
   60. 4. เพื่อแสดงหลักฐานการจบหลักสูตรของนักเรียนที่สามารถยืนยันและเป็นหลักฐานได้
   61. 1. บุคลากรในกลุ่มสาระฯ มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ตรงตามความต้องการสำหรับ การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2. การดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 3. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ อย่างหลากหลาย และนำไปใช้ได้อย่างมีความสุข 4. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับ ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และมีผลงานจากการทำใบกิจกรรม ในการเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา
   62. 1. บุคลากรในกลุ่มสาระฯ มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีตรงตามความต้องการสำหรับ การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา ตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ วิทยาศาสตร์และมีผลงานของผู้เรียน แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ความสนใจ ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 3. การดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 4. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ อย่างหลากหลาย และนำไปใช้ได้อย่างมีความสุข 5. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับ
   63. 1. บุคลากรในกลุ่มสาระฯ มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีตรงตามความต้องการสำหรับ การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา ตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ วิทยาศาสตร์และมีผลงานของผู้เรียน แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ความสนใจ ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 3. การดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 4. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ อย่างหลากหลาย และนำไปใช้ได้อย่างมีความสุข 5. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับ ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และมีผลงานจากการทำใบกิจกรรม ในการเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา 6. ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีประสบการณ์ตรง และมีการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น7. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่เข้าร่วม ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ และประสบการณ์ตรง จากการเข้าร่วม กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ที่ต่างประเทศ 8. โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลบนดอยจังหวัดเชียงราย มีพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรงมากขึ้น
   64. นักเรียนระดับชั้นอ.1-ม.6 มีผลงานการแสดงออกตามถนัดของตน
   65. นักเรียนมีทักษะใน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
   66. นักเรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
   67. นักเรียนเกิดกระบวนการคิดด้านต่าง ๆ และเกิดทักษะการทำงาน
   68. นักเรียนพัฒนาตามความถนัดและความสนใจในการเข้าประกวด แข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
   69. 2. ระบบ Network สามารถใช้งานได้อย่างมี คุณภาพ
   70. 3. ปรับปรุง Website ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
   71. 4. สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่เพื่อใช้ ในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนใช้งาน เทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ
   72. 3.ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฏจราจรได้ถูกต้อง
   73. 4.ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องได้
   74. บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
   75. 1. นักเรียนมีความมุ่งมานะในการเรียนจนสามารถรับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี
   76. 2. นักเรียนที่เข้าร่วมพิธี มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
   77. มีสื่อการเรียนการสอนดนตรีครบตามจำนวนนักดนตรี
   78. นักดนตรีได้รับการพัฒนาความรู้จากสื่อการสอน
   79. การฝึกซ้อมดำเนินได้ตามแผน
   80. กิจกรรมของทางโรงเรียนดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   81. นักดนตรีได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเพื่อนต่างสถาบัน
   82. นักเรียนมีทักษะทางดนตรี และระเบียบแถว
   83. มีนักดนตรีใหม่แทนนักดนตรีที่ลาออกไป
   84. นักดนตรีมีความสามัคคีและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
   85. นักเรียนมีความพร้อมในการร่วมกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
   86. นักเรียนทีเป็นนักดนตรีจบจากสถาบัน
   87. มีนักดนตรีที่มีความเสียสละ
   88. นักดนตรีเป็นตัวอย่างที่ดี
   89. นักดนตรีสามารถบรรเลงเพลงตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   90. นักดนตรีมีความสามารถได้รับการคัดเลือกขึ้นแสดงโชว์ 20 คน
   91. หน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักผู้อำนวยการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย
   92. บุคลากรมีความเข้าใจตรงกันและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนงานที่กำหนด
   93. ครูและนักเรียนมีบัตรสมาชิกห้องสมุดถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
   94. ห้องสมุดทุกระดับชั้นมีสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้ออำนวยต่อผู้เรียน
   95. นักเรียนที่สมัครเป็นบรรณารักษ์อาสามีความสุข ภูมิใจในผลงานของตน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
   96. ห้องสมุดทุกระดับชั้นมีกิจกรรม สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่ออำนวยต่อผู้เรียน
   97. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนิสัยรักการอ่าน สรุปความคิดเรื่องที่อ่านและเขียนตามความคิดของตนเองได้
   98. มีการ กำกับติดตาม การปฎิบัติงานของ
   99. มีการกำกับ ติดตามการจัดทำสารสนเทศระดับ
   100. มีการกำกับ ติดตามและจัดทำเอกสารเพื่อควบคุมระบบภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
   101. มีวัสดุ และของให้สำนักงานที่มีคุณภาพและเพียงพอ
   102. 1. การปฏิบัติงานของฝ่ายบริการเป็นไปตามเป้าหมาย
   103. 2. สารสนเทศของฝ่ายบริการ ร้อยละ 95 ได้
   104. 3. กิจกรรและโครงการร้อยละ 95 ได้ดำเนิน
   105. โรงเรียนได้รับการพัฒนาด้านจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
   106. โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครองชุมชน ส่วนราชการและหน่วยงานท้องถิ่นตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
   107. 1. มีการกำกับติดตามการ ปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงาน ฝ่ายกิจกรรมให้เป็นไปตาม นโยบายแผนพัฒนาโรงเรียนและ ระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียน
   108. 2. ผู้ฝึกสอนกีฬาและนักกีฬาทีม โรงเรียนมีขวัญและกำลังใจ
   109. 3. ผู้เรียนที่ใช้บริการสระว่ายน้ำ มีความปลอดภัย
   110. นักเรียนประจำได้รับการดูแลด้านอาหารและความเป็นอยู่อย่างมีคุณภาพ
   111. การบริหารงานฝ่ายนักเรียนประจำดำเนินไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
   112. การรับและส่งหนังสือระหว่างโรงเรียน กับหน่วยงานองค์กรรัฐและองค์กรภาคเอกชนมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
   113. นักเรียนประจำได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
   114. บุุคลากรดุแลนักเรียนประจำได้รับการพัฒนาในด้านการดูแลนักเรียนประจำ
   115. ระบบการส่งมอบและการจัดเก็บมีกระบวนการ และสามารถสืบค้นได้รวดเร็ว
   116. 3.ให้บริการรับ-ส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ทุกวันทำการทำให้ทราบข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว
   117. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของด้านการบัญชีและงบ ประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
   118. 1.หน่วยงานภายในโรงเรียนได้รับรายการหรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างตามงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
   119. 2.หน่วยงานภายในโรงเรียนมีพัสดุที่มีคุณภาพพอเพียง และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   120. 3.หน่วยงานภายในโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพออยู่ในสภาพใช้การได้ดีและมีความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
   121. จำนวนครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้อง
   122. ครูและบุคลากรมีความเข้าใจถึงปรัชญาเป้าหมาย มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรมตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
   123. บุคลากรดูแลนักเรียนประจำดูแลนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
   124. มีข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียนและครูที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล
   125. มีการจัดเก็บสถิติการรับนักเรียนและครูเข้าใหม่และสถิติการลาออกเพื่อนำไปบริหารจัดการ เกี่ยวกับบุคลากรของโรงเรียน
   126. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานวิชาชีพและได้รับการพัฒนา/อบรม
   127. 1. เพื่อแสดงหลักฐานการจบหลักสูตรของนักเรียนที่สามารถยืนยันและเป็นหลักฐานได้
   128. ดำเนินการเสนอบรรจุ แต่งตั้งและจำหน่ายครูต่างประเทศได้รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบราชการ
   129. มีข้อมูลหลักฐานและประวัติของบุคลากรที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้
   130. 1. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯปฏิบัติการสอน และงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   131. 2. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯได้พัฒนาตนเองตามวิชาชีพคุรุสภา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   132. 3. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯจัดทำกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
   133. 1. มีข้อมูลสถิติจำนวนครูที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล
   134. 2. . มีการจัดเก็บสถิติการรับครูเข้าใหม่และสถิติการลาออกเพื่อนำไปบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากรของโรงเรียน
   135. 1. มีข้อมูลเอกสารรับรองการเป็นนักเรียนของโรงเรียนออกให้กับนักเรียนตามคำร้องขอได้
   136. 2. เพื่อแสดงหลักฐานการจบหลักสูตรของนักเรียนที่สามารถยืนยันและเป็นหลักฐานได้
   137. 1. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯปฏิบัติการสอน และงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   138. 2. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯได้พัฒนาตนเองตามวิชาชีพคุรุสภา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   139. 3. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯจัดทำกิจกรรม โครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
   140. 4. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ สื่อรอบตัว (3.1)
   141. 5. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติม (3.2)
   142. 6. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ ระหว่างกัน (3.3)
   143. 7. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน (3.4)
   144. 8. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียน ตามความคิดเห็นของตนเอง (4.1)
   145. 9. ผู้เรียนสามารถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษา หรือวิธีการของตนเอง (4.2)
   146. 10. ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ(4.3)
   147. 11. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ (4.4)
   148. 12. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ เรียนรู้การงานอาชีพฯ เป็นไปตามเกณฑ์ (5.1)
   149. 13. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ (5.2)
   150. 14. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ (5.3)
   151. 15. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ (5.4)
   152. 16. ผู้เรียนมีการวางแผนการทำงาน และดำเนินการจนสำเร็จ (6.1)
   153. 17. ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น พัฒนา งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง (6.2)
   154. 18. ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (6.3)
   155. 19. ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ (6.4)
   156. 20. ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์(7.1)
   157. 21. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นราย บุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน (7.2)
   158. 22. ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา (7.3)
   159. 23. ครูได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของถิ่นมา บูรณาการในการ จัดการเรียนรู้ (7.4)
   160. 24. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย (7.5)
   161. 25. ครูมีการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไข ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ คุณภาพชีวิต ด้วยความเสมอภาค (7.6)
   162. 26. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัด การ เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน (7.7)
   163. หน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักผู้อำนวยการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย
   164. ดำเนินการและประสานงานการเบิกจ่ายสวัสดิการต่าง ๆ ของครูที่ขอใช้สิทธิจาก สช. ได้ถูกต้องตามระเบียบราชการ
   165. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่ายธุรการปฏิบัติได้ครบตามแผนของโรงเรียน
   166. 1. การวางแผนอัตรากำลัง อย่างมีประสิทธิภาพ
   167. 2. การจัดสรรอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
   168. 3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์
   169. 4. การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายครูและ
   170. 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
   171. 6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
   172. 7. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
   173. 8. การสั่งพักงานและการสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน
   174. 9.การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการ
   175. 10.การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
   176. 11.การออกจากงาน
   177. 12.การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา
   178. 13.การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
   179. 14.การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
   180. 15.การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
   181. 16.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างมีคุณภาพ
   182. หน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักผู้อำนวยการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย
   183. โรงเรียนได้รับการพัฒนาด้านจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในกรณีปกติหรือเร่งด่วนฉุกเฉินทั้งในด้านงบประมาณ และทรัพยากร
   184. โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครองชุมชนส่วนราชการและหน่วยงานท้องถิ่นตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
   185. สรุปผลสารสนเทศของฝ่ายธุรการที่ได้รับการประมวลผลอย่างมีคุณภาพ
   186. สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
   187. บุคลากรของฝ่ายธุรการได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
   188. วัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกมีคุณภาพเพียงพอสนับสนุนให้การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
   189. . มีข้อมูลเอกสารรับรองการเป็นนักเรียนของโรงเรียนออกให้กับนักเรียนตามคำร้องขอได้
   190. เพื่อแสดงหลักฐานการจบหลักสูตรของนักเรียนที่สามารถยืนยันและเป็นหลักฐานได้
   191. 1. จัดทำจุลสาร วารสาร อนุสรณ์ และข้อมูล สังเขป เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนตรงตามเวลาที่กำหนด
   192. 2. บุคลากรของโรงเรียนได้รับการสนับสนุนใน ด้านสื่อสิ่งพิมพ์อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ
   193. ผู้เรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยผ่านกระบวนการคิด วางแผน และการดำเนินการอย่างตื่อเนื่อง ร้อยละ 90
   194. ครู-นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว ร้อยละ 90
   195. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมร้อยละ90
   196. ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตามความคิดของตน ร้อยละ 90
   197. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ร้อยละ 90
   198. สถานศึกษามีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้งานได้และปลอดภัย ร้อยละ 90
   199. ห้องสมุดให้มีบริการสื่อสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 90
   200. โรงเรียนได้รับนักเรียนใหม่ที่มีคุณภาพที่ดีทั้งในด้านการเรียน และความประพฤติตามจำนวนที่ต้องการ
   201. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วยพัฒนา ความสามารถของนักเรียน
   202. สิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อการเรียน การสอนมีประสิทธิภาพ
   203. นักกีฬาช้างเผือกได้มีโอกาสทางการศึกษาและสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนด้านกีฬา
   204. นักเรียนทุนทุกคนได้มีโอกาสทางการศึกษาเพื่อบุคลากรที่ดีของโรงเรียนและประเทศชาติในอนาคต
   205. 1.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯ ปฏิบัติการสอนและงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   206. 2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯ ได้พัฒนาตนเองตามวิชาชีพคุรุสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   207. 3.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯ จัดทำกิจกรรม โครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
   208. 4.ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อรอบตัว
   209. 5.ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
   210. 6.ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
   211. 7.ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน
   212. 1. ผู้เรียนมีความโอบอ้อมอารี และช่วยเหลือผู้อื่น
   213. 2. ผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความเสียสละและสามารถทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้
   214. 3. ผู้เรียนสามารถเข้าใจจิตตารมณ์ นักบุญหลุยส์
   215. 8.ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตามความคิดเห็นของตนเอง
   216. 9.ผู้เรียนสามารถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา หรือวิธีการของตนเอง
   217. 10.ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
   218. 11.ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
   219. 12.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์
   220. 13.ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
   221. 14.ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนเป็นไปตามเกณฑ์
   222. 15.ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
   223. 16.ผู้เรียนมีการวางแผนการทำงาน และดำเนินการจนสำเร็จ
   224. 17.ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
   225. 18.ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
   226. 19.ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
   227. 20.ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
   228. 21.ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
   229. 22.ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
   230. 23.ครูได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
   231. 24.ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
   232. 25.ครูมีการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
   233. 26.ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
   234. 1.มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
   235. 2.มีการเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษาและกิจกรรมอื่น ๆ ให้บุคคคลภายในและภายนอกได้ทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและถูกต้องรวดเร็ว
   236. 1. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯปฏิบัติการสอน
   237. 2. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯได้พัฒนาตนเองตาม
   238. 3. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯจัดทำกิจกรรม
   239. 4. ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
   240. 5. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
   241. 6. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน
   242. 7. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มและ
   243. 8. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนำ
   244. 9. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน
   245. 10. ผู้เรียนสามารถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา
   246. 11. ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์
   247. 12. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
   248. 13. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
   249. 14. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ (5.2)
   250. 15. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด
   251. 16. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป
   252. 17. ผู้เรียนมีการวางแผนการทำงาน และ
   253. 18. ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น พัฒนา
   254. 19. ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (6.3)
   255. 20. ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา
   256. 21. ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
   257. 22. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นราย บุคคล
   258. 23. ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้
   259. 24. ครูได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก
   260. 25. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
   261. 26. ครูมีการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขคุณภาพชีวิต ด้วยความเสมอภาค (7.6)
   262. 27. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัด
   263. 4. ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
   264. 5. ผู้เรียนมีการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
   265. 6. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ ด้วยตัวเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อรอบตัว
   266. 7. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
   267. 8. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
   268. 9. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน
   269. 10. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตามความคิดเห็นของตนเอง
   270. 11. ผู้เรียนสามารถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา หรือวิธีการของตนเอง
   271. 12. ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
   272. 13. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
   273. 14. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์
   274. 15. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญรายละเอียดตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
   275. 16. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
   276. 17. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
   277. 18. ผู้เรียนมีการวางแผนการทำงาน และดำเนินการจนสำเร็จ
   278. 19. ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
   279. 20. ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
   280. 21. ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
   281. 22. ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
   282. 23. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นราย บุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
   283. 24. ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
   284. 25. ครูได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวนกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของถิ่นมาบูรณาการในการ จัดการเรียนรู้
   285. 26. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
   286. 27. ครูมีการให้คำแนะนำ คำปรึกษาและแก้ไข ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต ด้วยความเสมอภาค
   287. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัด การ เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
   288. เด็กรู้จักการป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสภาวะที่ เสี่ยงต่อโรค ภัย อุบัติเหตุ และสิ่งเสพติด
   289. ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ ท้องถิ่นและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ หลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ ทางด้านสังคม
   290. ครูจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก
   291. สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมเด็กทุกคน
   292. สถานศึกษาส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็ก
   293. เด็กได้แสดงออกถึงความรัก ความผูกพันและความกตัญญู ต่อผู้มีพระคุณ
   294. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนแสดงความเคารพและรัก สถาบันพระมหากษัตริย์
   295. เด็กร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
   296. เด็กเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู กตเวที
   297. เด็กมีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือ แบ่งปัน
   298. เด็กประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย และศาสนา ที่นับถือ
   299. สถานศึกษาดำเนินงานที่ส่งเสริมเด็กบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา ของสถานศึกษา ( 14.1)
   300. สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา( 14.2ก)
   301. เด็กระดับปฐมวัยมีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน
   302. เด็กระดับปฐมวัยมีความเมตตากรุณาและ ช่วยเหลือแบ่งปัน
   303. ครูระดับปฐมวัยจัดทำแผนการจัด ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและจัด เรียนรู้เต็มศักยภาพ ทางด้านสังคม
   304. เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
   305. เด็กมีสุขภาพกายสมวัย (น้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ ความสามารถในการเคลื่อนไหวสมวัย
   306. เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
   307. เด็กร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
   308. เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้อตกลง ร่วมกัน
   309. ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ ท้องถิ่นและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ หลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้เต็มศักยภาพทางด้าน ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคม
   310. 1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนและ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับฝ่าย 2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ฉบับใหม่)
   311. เด็กได้ร่วมสืบสานประเพณีและร่วมอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย
   312. เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
   313. เด็กรู้จักประหยัด รู้จักใช้และรักษาทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม
   314. เด็กประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยและ ศาสนาที่นับถือ
   315. ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้อง กับท้องถิ่นและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้เด็กได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ ทางด้านสังคม ( 7.3)
   316. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ พัฒนาสถานศึกษา ( 9.3 )
   317. 1. มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ มาตรฐานการศึกษา 2. มีการส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการ ศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ สถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา 3. มีการกำกับ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4. มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมิน คุณภาพภายใน
   318. 1. มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 2. บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีการวิจัยเพื่อ พัฒนาคุณภาพงาน 3. มีผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยว ข้องต่อการจัดการศึกษา
   319. 1. มีการใช้งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดและมีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น 2. การจัดซื้อจัดหา ครุภัณฑ์ มีคุณภาพ เหมาะสม กับราคาและตรงกับผู้จัดซื้อจัดหาคู่ค้าได้นำเสนอ ไว้มากขึ้น 3. มีการจัดหา จัดจ้าง เป็นไปด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น
   320. 1. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯปฏิบัติการสอน
   321. 2. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯได้พัฒนาตนเองตาม
   322. 3. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯจัดทำกิจกรรม
   323. 4. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
   324. 5. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน
   325. 6. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มและ
   326. 7. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนำ
   327. 8. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน
   328. 9. ผู้เรียนสามารถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา
   329. 10. ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์
   330. 11. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
   331. 12. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
   332. 13. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ
   333. 14. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด
   334. 15. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป
   335. 16. ผู้เรียนมีการวางแผนการทำงาน และ
   336. 17. ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น พัฒนา
   337. 18. ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (6.3)
   338. 19. ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา
   339. 20. ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
   340. 21. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นราย บุคคล
   341. 22. ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้
   342. 23. ครูได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก
   343. 24. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
   344. 25. ครูมีการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไข
   345. 26. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัด
   346. เด็กเชื่อมโยงความรู้และทักษะเบื้องต้นตามหลักสูตร
   347. ครูมีการวิเคราะห์และกำหนดเป้าหมายคุณภาพเด็กตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
   348. ครูมีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคลและออกแบบการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
   349. ระดับการศึกษาปฐมวัยมีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกับเด็กและสอดคล้องกับท้องถิ่น
   350. ระดับการศึกษาปฐมวัยจัดประสบการณ์การทั้งเรียนรู้บูรณาการผ่านการเล่นอย่างหลากหลาย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรในท้องถิ่นภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
   351. เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
   352. เด็กที่แสดงความชื่นชอบและตอบสนองต่อศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
   353. เด็กรู้จักประหยัด รู้จักใช้และรักษาทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม
   354. เด็กประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ
   355. เด็กมีความกระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
   356. เด็กมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้
   357. เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวและมีความสุขกับการเรียนรู้
   358. เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้
   359. เด็กคิดวิเคราะห์ได้สมวัย
   360. เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัย
   361. เด็กตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้สมวัย
   362. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาสมวัย
   363. เด็กมีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
   364. เด็กมีทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
   365. เด็กมีทักษะทางการสื่อสาร
   366. เด็กเชื่อมโยงความรู้และทักษะเบื้องต้นตามหลักสูตร
   367. เด็กวางแผนการทำงาน และทำงานได้สำเร็จ
   368. เด็กเล่น/ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
   369. เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
   370. ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ
   371. ครูจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส่งเสริมพัฒนการการเรียนรู้ของเด็ก
   372. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้อง กับการเรียนรู้ของเด็ก
   373. ครูจัดประสบการณ์เรียนรู้ ใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ อย่าง หลากหลายและเหมาะสมกับวัยของเด็ก
   374. ครูจัดกิจกรรมเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของเด็ก
   375. ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการผ่านการ เล่นอย่างหลากหลายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วม ในการจัดการเรียนรู้
   376. สถานศึกษาส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ ปลอดภัยของเด็ก
   377. สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหา ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากร ในสถานศึกษา
   378. สถานศึกษาดำเนินงานที่ส่งเสริมเด็กบรรลุตาม เป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ จุดเน้นของ สถานศึกษา
   379. ระดับการศึกษาปฐมวัยมีผลการพัฒนาตามจุดเน้น และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ สถานศึกษา
   380. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็ก
   381. ครูส่งเสริมเด็กให้พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะได้เต็มตามศักยภาพ
   382. ครู สรุปผลการเรียนรู้และเปรียบเทียบระดับ พัฒนาการของการเรียนรู้
   383. ครูมีการวิเคราะห์และกำหนดเป้าหมายคุณภาพ เด็กตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
   384. ครูมีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคลและออกแบบ การเรียนรู้โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
   385. ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ ท้องถิ่นและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ หลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ
   386. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก
   387. ครูจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส่งเสริมพัฒนการ การเรียนรู้ของเด็ก
   388. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักการประเมิน พัฒนาการเด็ก
   389. ครูมีการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้และนำผลไปใช้ พัฒนาเด็ก
   390. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็น สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
   391. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนรู้
   392. 1.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯปฏิบิตการสอน
   393. 2.ครูผู้สอนในกล่มสาระฯได้พัฒนาตนเองตามวิชาชีพคุรุสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   394. 3.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯจัดทำกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
   395. 4.ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
   396. 5.ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
   397. 6.ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อรอบตัว
   398. 7.ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
   399. 8.ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกล่ม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
   400. 9.ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรี่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสาร โดยการพูด หรือเขียนตามความคิดเห็นของตนเอง
   401. 10.ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียน
   402. 11.ผู้เรียนสามารถนำเสนวิธีคิด วีธีแก้ปัญหาด้วยภาษา หรือวิธีการของตนเอง
   403. 12.ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมายคาดการณ์ตัดสินใจ แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
   404. 13.ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
   405. 14.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นไปตามเกณฑ์
   406. 15.ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
   407. 16.ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
   408. 17.ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
   409. 18.ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
   410. 19.ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นราย บุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
   411. 20.ครูสามารถออกแบบ และจักการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา
   412. 21.ครูได้ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบท และภูมิปัญญาของถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนการรู้
   413. 22.ครูมีการวัด และประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผุ้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
   414. 23.ครูมีการวัด และประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผุ้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
   415. 24.ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
   416. ผู้เรียนยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
   417. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัยของผู้เรียน
   418. ผู้เรียนมีความตระหนักวิธีการป้องกันตนเองจากอัคคีภัยได้
   419. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎจราจรได้ถูกต้อง
   420. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องได้
   421. ผู้เรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
   422. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
   423. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
   424. ผู้เรียนมีความสุภาพ นอบน้อม
   425. ผู้เรียนมีความโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่น
   426. ผู้เรียนรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
   427. ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์
   428. ผู้เรียนมุ่งมานะในการเรียน
   429. ผู้เรียนดูแลรักษาสถานที่ และสิ่งของ ทั้งส่วนรวมและส่วนตัว
   430. ผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียง
   431. ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย
   432. ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
   433. ผู้เรียนบำรุง ดูแล กตัญญู สร้างความสุขความสบายใจให้พ่อแม่ ผู้ปกครองตามอัตภาพ
   434. ผู้เรียนช่วยทำกิจธุระ การงาน
   435. ผู้เรียนสืบทอด รักษาวงศ์สกุล
   436. ผู้เรียนประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นลูกที่ดี
   437. ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
   438. มีแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
   439. 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6ทุกคนได้รับบริการแนะแนว 5 บริการหลัก
   440. นักเรียนและบุคลากรได้รับการปบมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี
   441. มียาเวชภํณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ได้มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
   442. 2. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการเลือก การศึกษาต่อและอาชีพตรงตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
   443. 3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Peer Counseling มีความรู้และทักษะเรื่องการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน
   444. 4. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมความรู้นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ตามความแตกต่าง ตามความถนัด ตามความสามารถ และตามความสนใจของแต่ละคน
   445. 5. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศมีความรัก ความภาคภูมิใจ และจิตสำนึกในการเป็นนักเรียนของ โรงเรียนจนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
   446. 6. ครูได้ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
   447. 7. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านวิชาการ เรื่อง การแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   448. 8. มีการจัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน อย่างต่อเนื่อง
   449. 1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 ด้านวิชาการ เรื่อง การพัฒนาหรือการ ดำเนินการให้ความคิดเห็นการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
   450. 2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 ด้านวิชาการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
   451. 3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 ด้านวิชาการ เรื่อง การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษาได้ตรงตามสาระแกนกลางของหลักสูตร
   452. 4. ผู้เรียนได้เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม ตามความสนใจและความถนัด
   453. 5. หลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น
   454. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่ายธุรการปฏิบัติได้ครบตามแผนของโรงเรียน
   455. สรุปผลสารสนเทศของฝ่ายธุรการที่ได้รับการประมวลผลอย่างมีคุณภาพ
   456. สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
   457. บุคลากรของฝ่ายธุรการได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
   458. วัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกมีคุณภาพเพียงพอสนับสนุนให้การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
   459. พนักงานได้รับการอบรมพัฒนาการเรียนรู้ความสามารถและประสบการณ์
   460. พนักงานได้รับการอบรมด้านคุณะรรมจริยธรรม
   461. พนักงานสามารถทำงานให้กับโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   462. ยานพาหนะในโรงเรียนได้รับการตรวจสภาพพร้อมใช้งาน
   463. บุคลากร นักเรียนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้บริการยานพาหนะ
   464. 1. ผู้เรียนมุ่งมานะในการเรียนจนได้รับรางวัลเรียนดี
   465. ผู้เรียนและบุคลากรสามารถเข้าถึงหลักธรรมทางศาสนา พร้อมทั้งปฏิบัติและถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่น
   466. 2. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
   467. 3. ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
   468. 4. ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน
   469. ส่งเสริมการแสวงหาคุณค่าของชีวิต การเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
   470. ผู้เรียนและบุคลากรสามารถเรียนรู้ชีวิตกลุ่ม เห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
   471. ผู้เรียนและบุคลากรมีวิถีชีวิตแบบพอดี มีความสมดุลในทุกด้านของชีวิต
   472. จัดโครงการ กิจกรรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
   473. ให้ผลการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ตได้บรรลุตามเป้าหมาย
   474. 5. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
   475. 6. ผู้เรียนสามารถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
   476. 7. ผู้เรียนกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
   477. 8. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
   478. 9. ผู้เรียนวางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ
   479. 10. ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตน
   480. ครูผู้สอนในงาน MLP/SEP ปฏิบัติการสอนและงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   481. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯได้พัฒนาตนเองตามวิชาชีพคุรุสภา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   482. ครูผู้สอนในงาน MLP/SEP จัดทำกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
   483. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อรอบตัว (3.1)
   484. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม (3.2)
   485. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน (3.3)
   486. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน (3.4)
   487. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตามความคิดเห็นของตนเอง (4.1)
   488. ผู้เรียนสามารถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา หรือวิธีการของตนเอง (4.2)
   489. ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ(4.3)
   490. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ (4.4)
   491. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นไปตามเกณฑ์ (5.1)
   492. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ (5.2)
   493. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ (5.3)
   494. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ (5.4)
   495. ผู้เรียนมีการวางแผนการทำงาน และดำเนินการจนสำเร็จ (6.1)
   496. ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง (6.2)
   497. ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (6.3)
   498. ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ (6.4)
   499. ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์(7.1)
   500. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นราย บุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน (7.2)
   501. ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา (7.3)
   502. ครูได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก กับการนำบริบทและภูมิปัญญาของถิ่นมาบูรณาการในการ จัดการเรียนรู้ (7.4)
   503. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย (7.5)
   504. ครูมีการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไข ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต ด้วยความเสมอภาค (7.6)
   505. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัด การ เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน (7.7)
   506. 11. ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
   507. 1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตาม มาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 ด้านวิชาการ อย่างมีประสิทธิภาพ
   508. 2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 ด้านการบริหารทั่วไป อย่างมีประสิทธิภาพ
   509. 3. มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่มีคุณภาพ
   510. 4. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารฝ่ายวิชาการที่เป็นปัจจุบัน
   511. 5. มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำฝ่ายวิชาการ
   512. 6. มีโครงการ กิจกรรมพิเศษที่ตอบสนองนโยบายจุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป การศึกษา
   513. 7. การดำเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษเข้าสู่ระบบตามวงจรคุณภาพ และบรรลุเป้าหมาย ตามแผน
   514. 8. การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมาย
   515. 9. มีสารสนเทศที่ถูกต้อง เชื่อถือได้
   516. 12.ครูได้วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
   517. 13. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
   518. 14. ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้ผลในการปรับการสอน
   519. 15. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 ด้านวิชาการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
   520. 16. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 ด้านวิชาการเรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
   521. 17. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 ด้านวิชาการเรื่องการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ
   522. 18. ครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
   523. 19. สถานศึกษามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่พอเพียงและอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
   524. 20. สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร
   525. 21. ผู้เรียนบรรลุตามจุดเน้นของ สถานศึกษา
   526. 1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
   527. 2 ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
   528. 3.นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
   529. 4. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
   530. 5. ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
   531. 6.ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
   532. 7.ครูได้วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
   533. 8. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 ด้านวิชาการ
   534. 8.1 เรื่อง การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
   535. 9. มีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ
   536. 10. นักเรียนได้รับผลสัมฤทธิ์ทางทางการเรียนทุกกลุ่มสาระฯ
   537. 11. นักเรียนชั้น ป.3 ป.6 ม.3 ม.6 ได้รับการทดสอบระดับชาติ
   538. 12. ครูมีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
   539. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯปฏิบัติการสอน และงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   540. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯได้พัฒนาตนเองตามวิชาชีพคุรุสภา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   541. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯจัดทำกิจกรรม โครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
   542. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ ด้วยตัวเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อรอบตัว (3.1)
   543. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติม (3.2)
   544. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ ระหว่างกัน (3.3)
   545. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนำ เสนอผลงาน (3.4)
   546. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียน ตามความคิดเห็นของตนเอง (4.1)
   547. ผู้เรียนสามารถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษา หรือวิธีการของตนเอง (4.2)
   548. ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ(4.3)
   549. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ (4.4)
   550. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นไปตามเกณฑ์ (5.1)
   551. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ (5.2)
   552. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ (5.3)
   553. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป ตามเกณฑ์ (5.4)
   554. ผู้เรียนมีการวางแผนการทำงาน และ ดำเนินการจนสำเร็จ (6.1)
   555. ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง (6.2)
   556. ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (6.3)
   557. ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ (6.4)
   558. ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์(7.1)
   559. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นราย บุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน (7.2)
   560. ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา (7.3)
   561. ครูได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก กับการนำบริบทและภูมิปัญญาของถิ่นมา บูรณาการในการ จัดการเรียนรู้ (7.4)
   562. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย (7.5)
   563. ครูมีการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไข ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ คุณภาพชีวิต ด้วยความเสมอภาค (7.6)
   564. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัด การ เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และ ใช้ผลในการปรับการสอน (7.7)
   565. 1. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม หลักสูตร 3. ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ และ พัฒนาสิ่งแวดล้อม 4. ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 5. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยความภาคภูมิใจ 6. ผู้เรียนใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 7. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบ หมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 8. สถานศึกษามีการจัด ทัศนศึกษา
   566. ครูผู้สอนในงาน MLP/SEP ปฏิบัติการสอน และงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   567. ครูผู้สอนในงาน MLP/SEP ได้พัฒนาตนเองตาม วิชาชีพคุรุสภา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   568. ครูผู้สอนในงาน MLP/SEP จัดทำกิจกรรม โครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
   569. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ ด้วยตัวเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ สื่อรอบตัว (3.1)
   570. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติม (3.2)
   571. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ ระหว่างกัน (3.3)
   572. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนำ เสนอผลงาน (3.4)
   573. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียน ตามความคิดเห็นของตนเอง (4.1)
   574. ผู้เรียนสามารถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษา หรือวิธีการของตนเอง (4.2)
   575. ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ(4.3)
   576. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ (4.4)
   577. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไป ตามเกณฑ์ (5.1)
   578. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ (5.2)
   579. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ (5.3)
   580. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป ตามเกณฑ์ (5.4)
   581. ผู้เรียนมีการวางแผนการทำงาน และ ดำเนินการจนสำเร็จ (6.1)
   582. ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น พัฒนา งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง (6.2)
   583. ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (6.3)
   584. ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ (6.4)
   585. ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์(7.1)
   586. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นราย บุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน (7.2)
   587. ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา (7.3)
   588. ครูได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก กับการนำบริบทและภูมิปัญญาของถิ่นมา บูรณาการในการ จัดการเรียนรู้ (7.4)
   589. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย (7.5)
   590. ครูมีการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไข ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ คุณภาพชีวิต ด้วยความเสมอภาค (7.6)
   591. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัด การ เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และ ใช้ผลในการปรับการสอน (7.7)
   592. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯปฏิบัติการสอน และงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   593. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯได้พัฒนาตนเองตาม วิชาชีพคุรุสภา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   594. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯจัดทำกิจกรรม โครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
   595. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ ด้วยตัวเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ สื่อรอบตัว (3.1)
   596. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติม (3.2)
   597. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ ระหว่างกัน (3.3)
   598. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนำ เสนอผลงาน (3.4)
   599. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียน ตามความคิดเห็นของตนเอง (4.1)
   600. ผู้เรียนสามารถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษา หรือวิธีการของตนเอง (4.2)
   601. ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ(4.3)
   602. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ (4.4)
   603. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นไปตามเกณฑ์ (5.1)
   604. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ (5.2)
   605. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ (5.3)
   606. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป ตามเกณฑ์ (5.4)
   607. ผู้เรียนมีการวางแผนการทำงาน และ ดำเนินการจนสำเร็จ (6.1)
   608. ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น พัฒนา งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง (6.2)
   609. ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (6.3)
   610. ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ (6.4)
   611. ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์(7.1)
   612. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นราย บุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน (7.2)
   613. ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา (7.3)
   614. ครูได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก กับการนำบริบทและภูมิปัญญาของถิ่นมา บูรณาการในการ จัดการเรียนรู้ (7.4)
   615. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย (7.5)
   616. ครูมีการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไข ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ คุณภาพชีวิต ด้วยความเสมอภาค (7.6)
   617. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัด การ เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และ ใช้ผลในการปรับการสอน (7.7)
   618. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สื่อและนวัตกรรมมีประสิทธิภาพอยู่ในสภาพใช้การได้ดี
   619. 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง เหมาะสม
   620. 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ รักความเป็นไทย
   621. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
   622. ผู้เรียนยอมรับความเชื่อในประเพณีวัฒนธรรม และรักความเป็นไทย
   623. ผู้เรียนเข้าใจจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์
   624. บุคลากรมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
   625. 1. นักกีฬาทีมโรงเรียนมีชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา และสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอได้ มาตรฐาน
   626. 2. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ รักการออกกำลังกาย
   627. 3. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
   628. 4. ผู้เรียนมีผลงานทางด้านกีฬา นันทนาการ ตามจินตนาการ
   629. 5. ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความต้องการ ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
   630. 6. ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถาน ศึกษา
   631. 7. นักกีฬาได้พัฒนาตามเป้าหมาย ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สถานศึกษา
   632. 8. ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐาน
   633. ลูกเสือเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
   634. ลูกเสือมีมนุษย์สัมพันธ์และให้เกียรติผู้อื่น
   635. ลูกเสือมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
   636. ลูกเสือรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา สิ่งแวดล้อม
   637. ค่ายลูกเสือมีวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกประจำ ค่ายลูกเสืออย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
   638. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู้ความสามารถ ในวิชาลูกเสือ
   639. 1. ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
   640. 2.ครูได้วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
   641. 3. ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ ทางสติปัญญา
   642. 4. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
   643. 5. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
   644. 6. ครูได้วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการ ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
   645. 7. ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการ เรียนรู้ในวิชาที่รับผิดชอบและใช้ผลในการ ปรับการสอน
   646. 8. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการ ตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ด้านวิชาการ 1.1 เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 1.2 เรื่อง การนิเทศการศึกษา
   647. 9. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียน การสอนอย่างสม่ำเสมอ
   648. 9. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการ ด้านวิชาการเรื่อง การนิเทศการศึกษาอย่างมี ประสิทธิภาพ ร้อยละ 90
   649. 11. มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนอย่างสม่ำเสมอคิดเป็นร้อยละ 100
   650. 1. ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ พัฒนาสิ่งแวดล้อม
   651. 2. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริมและตอบ สนองความต้องการ ความถนัดและ ความสนใจของนักเรียน
   652. 1. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้รับการบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
   653. 2. ระบบ Network สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ
   654. 3. Website ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
   655. 4.ครูได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ
   656. ผู้เรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยผ่านกระบวนการคิด วางแผน และการดำเนินการอย่างตื่อเนื่อง ร้อยละ 90
   657. ครู-นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว ร้อยละ 90
   658. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมร้อยละ90
   659. ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตามความคิดของตน ร้อยละ 90
   660. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ร้อยละ 90
   661. สถานศึกษามีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้งานได้และปลอดภัย ร้อยละ 90
   662. ห้องสมุดให้มีบริการสื่อสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 90
   663. 1. มีการ กำกับติตตาม การปฎิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานสังกัดฝ่ายการเงินให้เป็นไปตามปฎิทินปฎิบัติงาน 2. มีการกำกับ ติดตามการจัดทำสารสนเทศระดับหน่วยงานที่โรงเรียนกำหนด 3. มีการกำกับติดตามและจัดทำเอกสารเพื่อควบคุมระบบภายในหนาวยงานให้มีประสิทธิภาพ 4. มีวัสดุ และของใช้สำนักงานที่มีคุณภาพและเพียงพอ
   664. หน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักผู้อำนวยการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย
   665. จำนวนครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการ
   666. 1. ครูประพฤตปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
   667. 2. การจัดการระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
   668. 3. จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง นโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
   669. 4. ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายโครงการพิเศษในการส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
   670. 1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 ด้านวิชาการ เรื่อง การพัฒนาหรือการ ดำเนินการให้ความคิดเห็นการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
   671. 2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 ด้านวิชาการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
   672. 3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 ด้านวิชาการ เรื่อง การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษาได้ตรงตามสาระแกนกลางของหลักสูตร
   673. 4. ผู้เรียนได้เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม ตามความสนใจและความถนัด
   674. 5. หลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น
   675. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วยพัฒนาความสามารถของนักเรียน
   676. สิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
   677. 1. บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
   678. 2. ระบบ Network สามารถใช้งานได้อย่างมี คุณภาพ
   679. 3. ปรับปรุง Website ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
   680. 4. สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่เพื่อใช้ ในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนใช้งาน เทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ
   681. 1. การปฏิบัติงานของฝ่ายบริการเป็นไปตามเป้าหมาย
   682. 2. สารสนเทศของฝ่ายบริการ ร้อยละ 95 ได้
   683. 3. กิจกรรมและโครงการร้อยละ 95 ได้ดำเนิน
   684. 1. โรงเรียนให้ขวัญกำลังใจพร้อมส่งความ ปรารถนาดีและความยินดีกับชุมชน และ ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
   685. 2. โรงเรียนให้ขวัญกำลังใจพร้อมส่งความ ปรารถนาดีและความยินดีกับบุคลากรภายใน โรงเรียน สถาบันครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องได้รับ ความปรารถนาดี อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
   686. 3. โรงเรียนมีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนการ ดำเนินงานของภาครัฐหรือภาคเอกชนตาม ที่ได้ร้องขออย่างรวดเร็ว
   687. 4. โรงเรียนให้ความร่วมมือและประสานความ ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่าง ต่อเนื่อง
   688. 1.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯ ปฏิบัติการสอนและงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   689. 2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯ ได้พัฒนาตนเองตามวิชาชีพคุรุสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   690. 3.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯ จัดทำกิจกรรม โครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
   691. 4.ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อรอบตัว
   692. 5.ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
   693. 6.ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
   694. 7.ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน
   695. 8.ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตามความคิดเห็นของตนเอง
   696. 9.ผู้เรียนสามารถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา หรือวิธีการของตนเอง
   697. 10.ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
   698. 11.ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
   699. 12.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์
   700. 13.ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
   701. 14.ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนเป็นไปตามเกณฑ์
   702. 15.ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
   703. 16.ผู้เรียนมีการวางแผนการทำงาน และดำเนินการจนสำเร็จ
   704. 17.ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
   705. 18.ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
   706. 19.ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
   707. 20.ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
   708. 21.ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
   709. 22.ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
   710. 23.ครูได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
   711. 24.ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
   712. 25.ครูมีการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
   713. 26.ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
   714. 1. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯปฏิบัติการสอน
   715. 2. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯได้พัฒนาตนเองตาม
   716. 3. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯจัดทำกิจกรรม
   717. 4. ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
   718. 5. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
   719. 6. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน
   720. 7. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มและ
   721. 8. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนำ
   722. 9. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน
   723. 10. ผู้เรียนสามารถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา
   724. 11. ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์
   725. 12. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
   726. 13. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
   727. 14. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ (5.2)
   728. 15. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด
   729. 16. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป
   730. 17. ผู้เรียนมีการวางแผนการทำงาน และ
   731. 18. ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น พัฒนา
   732. 19. ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (6.3)
   733. 20. ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา
   734. 21. ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
   735. 22. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นราย บุคคล
   736. 23. ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้
   737. 24. ครูได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก
   738. 25. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
   739. 26. ครูมีการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขคุณภาพชีวิต ด้วยความเสมอภาค (7.6)
   740. 27. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัด
   741. 1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อการเรียนรู้
   742. 2. โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สะอาดถูกสุขลักษณะปลอดภัยและมีความสวยงาม ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   743. นักเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี
   744. ผู้ประกอบการได้รับการตรวจสุขภาพตามมาตรฐานสุขภิบาลสิ่งแวดล้อม
   745. นักเรียน , บุคลากรได้รับสารอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์
   746. เด็กได้ร่วมสืบสานประเพณีและร่วมอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย
   747. เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
   748. เด็กรู้จักประหยัด รู้จักใช้และรักษาทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม
   749. เด็กประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยและ ศาสนาที่นับถือ
   750. ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้อง กับท้องถิ่นและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้เด็กได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ ทางด้านสังคม ( 7.3)
   751. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ พัฒนาสถานศึกษา ( 9.3 )
   752. เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
   753. เด็กมีสุขภาพกายสมวัย (น้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ ความสามารถในการเคลื่อนไหวสมวัย
   754. เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
   755. เด็กร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
   756. เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้อตกลง ร่วมกัน
   757. ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ ท้องถิ่นและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ หลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้เต็มศักยภาพทางด้าน ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคม
   758. เด็กระดับปฐมวัยมีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน
   759. เด็กระดับปฐมวัยมีความเมตตากรุณาและ ช่วยเหลือแบ่งปัน
   760. ครูระดับปฐมวัยจัดทำแผนการจัด ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและจัด เรียนรู้เต็มศักยภาพ ทางด้านสังคม
   761. เด็กได้แสดงออกถึงความรัก ความผูกพันและความกตัญญู ต่อผู้มีพระคุณ
   762. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนแสดงความเคารพและรัก สถาบันพระมหากษัตริย์
   763. เด็กร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
   764. เด็กเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู กตเวที
   765. เด็กมีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือ แบ่งปัน
   766. เด็กประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย และศาสนา ที่นับถือ
   767. สถานศึกษาดำเนินงานที่ส่งเสริมเด็กบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา ของสถานศึกษา ( 14.1)
   768. สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา( 14.2ก)
   769. เด็กรู้จักการป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสภาวะที่ เสี่ยงต่อโรค ภัย อุบัติเหตุ และสิ่งเสพติด
   770. ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ ท้องถิ่นและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ หลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ ทางด้านสังคม
   771. ครูจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก
   772. สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมเด็กทุกคน
   773. สถานศึกษาส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็ก
   774. 1. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯปฏิบัติการสอน และงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   775. 2. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯได้พัฒนาตนเองตามวิชาชีพคุรุสภา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   776. 3. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯจัดทำกิจกรรม โครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
   777. 4. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ สื่อรอบตัว (3.1)
   778. 5. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติม (3.2)
   779. 6. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ ระหว่างกัน (3.3)
   780. 7. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน (3.4)
   781. 8. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียน ตามความคิดเห็นของตนเอง (4.1)
   782. 9. ผู้เรียนสามารถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษา หรือวิธีการของตนเอง (4.2)
   783. 10. ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ(4.3)
   784. 11. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ (4.4)
   785. 12. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ เรียนรู้การงานอาชีพฯ เป็นไปตามเกณฑ์ (5.1)
   786. 13. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ (5.2)
   787. 14. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ (5.3)
   788. 15. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ (5.4)
   789. 16. ผู้เรียนมีการวางแผนการทำงาน และดำเนินการจนสำเร็จ (6.1)
   790. 17. ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น พัฒนา งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง (6.2)
   791. 18. ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (6.3)
   792. 19. ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ (6.4)
   793. 20. ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์(7.1)
   794. 21. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นราย บุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน (7.2)
   795. 22. ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา (7.3)
   796. 23. ครูได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของถิ่นมา บูรณาการในการ จัดการเรียนรู้ (7.4)
   797. 24. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย (7.5)
   798. 25. ครูมีการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไข ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ คุณภาพชีวิต ด้วยความเสมอภาค (7.6)
   799. 26. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัด การ เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน (7.7)
   800. นักเรียนและบุคลากรได้รับการปบมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี
   801. มียาเวชภํณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ได้มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
   802. พนักงานได้รับการอบรมพัฒนาการเรียนรู้ความสามารถและประสบการณ์
   803. พนักงานได้รับการอบรมด้านคุณะรรมจริยธรรม
   804. พนักงานสามารถทำงานให้กับโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   805. ครูมีอุปกรณ์การสอนเพียงพอ มีประสิทธิภาพ
   806. ยานพาหนะในโรงเรียนได้รับการตรวจสภาพพร้อมใช้งาน
   807. บุคลากร นักเรียนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้บริการยานพาหนะ
   808. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการตามมาตร 39 ของด้านงานพัสดุ - ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ
   809. 1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
   810. 2 ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
   811. 3.นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
   812. 4. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
   813. 5. ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
   814. 6.ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
   815. 7.ครูได้วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
   816. 8. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 ด้านวิชาการ
   817. 8.1 เรื่อง การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
   818. 9. มีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ
   819. 10. นักเรียนได้รับผลสัมฤทธิ์ทางทางการเรียนทุกกลุ่มสาระฯ
   820. 11. นักเรียนชั้น ป.3 ป.6 ม.3 ม.6 ได้รับการทดสอบระดับชาติ
   821. 12. ครูมีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
   822. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
   823. ทุกฝ่ายจัดทำข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบถูกต้องและนำไปใช้ในการพัฒนางานมากขึ้น
   824. 1.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯปฏิบิตการสอน
   825. 2.ครูผู้สอนในกล่มสาระฯได้พัฒนาตนเองตามวิชาชีพคุรุสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   826. 3.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯจัดทำกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
   827. 4.ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
   828. 5.ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
   829. 6.ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อรอบตัว
   830. 7.ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
   831. 8.ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกล่ม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
   832. 9.ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรี่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสาร โดยการพูด หรือเขียนตามความคิดเห็นของตนเอง
   833. 10.ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียน
   834. 11.ผู้เรียนสามารถนำเสนวิธีคิด วีธีแก้ปัญหาด้วยภาษา หรือวิธีการของตนเอง
   835. 12.ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมายคาดการณ์ตัดสินใจ แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
   836. 13.ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
   837. 14.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นไปตามเกณฑ์
   838. 15.ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
   839. 16.ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
   840. 17.ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
   841. 18.ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
   842. 19.ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นราย บุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
   843. 20.ครูสามารถออกแบบ และจักการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา
   844. 21.ครูได้ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบท และภูมิปัญญาของถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนการรู้
   845. 22.ครูมีการวัด และประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผุ้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
   846. 23.ครูมีการวัด และประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผุ้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
   847. 24.ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
   848. มีการ กำกับติดตาม การปฎิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานสังกัดฝ่ายการเงินให้เป็นไปตามปฎิทินปฎิบัติงาน
   849. มีการกำกับ ติดตามการจัดทำสารสนเทศระดับหน่วยงานที่โรงเรียนกำหนด
   850. มีการกำกับ ติดตามและจัดทำเอกสารเพื่อควบคุมระบบภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
   851. มีวัสดุ และของให้สำนักงานที่มีคุณภาพและเพียงพอ
   852. 1. มีการกำกับติดตามการ ปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงาน ฝ่ายกิจกรรมให้เป็นไปตาม นโยบายแผนพัฒนาโรงเรียนและ ระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียน
   853. 2. ผู้ฝึกสอนกีฬาและนักกีฬาทีม โรงเรียนมีขวัญและกำลังใจ
   854. 3. ผู้เรียนที่ใช้บริการสระว่ายน้ำ มีความปลอดภัย
   855. นักเรียนประจำได้รับการดูแลด้านอาหารและความเป็นอยู่อย่างมีคุณภาพ
   856. การบริหารงานฝ่ายนักเรียนประจำดำเนินไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
   857. นักเรียนประจำได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
   858. บุุคลากรดุแลนักเรียนประจำได้รับการพัฒนาในด้านการดูแลนักเรียนประจำ
   859. บุคลากรดูแลนักเรียนประจำดูแลนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
   860. การรับและส่งหนังสือระหว่างโรงเรียน กับหน่วยงานองค์กรรัฐและองค์กรภาคเอกชนมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
   861. ระบบการส่งมอบและการจัดเก็บมีกระบวนการ และสามารถสืบค้นได้รวดเร็ว
   862. 3.ให้บริการรับ-ส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ทุกวันทำการทำให้ทราบข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว
   863. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของด้านการบัญชีและงบ ประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
   864. 1.หน่วยงานภายในโรงเรียนได้รับรายการหรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างตามงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
   865. 2.หน่วยงานภายในโรงเรียนมีพัสดุที่มีคุณภาพพอเพียง และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   866. 3.หน่วยงานภายในโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพออยู่ในสภาพใช้การได้ดีและมีความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
   867. มีข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียนและครูที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล
   868. มีการจัดเก็บสถิติการรับนักเรียนและครูเข้าใหม่และสถิติการลาออกเพื่อนำไปบริหารจัดการ เกี่ยวกับบุคลากรของโรงเรียน
   869. . มีข้อมูลเอกสารรับรองการเป็นนักเรียนของโรงเรียนออกให้กับนักเรียนตามคำร้องขอได้
   870. เพื่อแสดงหลักฐานการจบหลักสูตรของนักเรียนที่สามารถยืนยันและเป็นหลักฐานได้
   871. 1. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯปฏิบัติการสอน และงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   872. 2. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯได้พัฒนาตนเองตามวิชาชีพคุรุสภา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   873. 3. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯจัดทำกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
   874. 4. ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
   875. 5. ผู้เรียนมีการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
   876. 6. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ ด้วยตัวเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อรอบตัว
   877. 7. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
   878. 8. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
   879. 9. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน
   880. 10. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตามความคิดเห็นของตนเอง
   881. 11. ผู้เรียนสามารถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา หรือวิธีการของตนเอง
   882. 12. ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
   883. 13. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
   884. 14. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์
   885. 15. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญรายละเอียดตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
   886. 16. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
   887. 17. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
   888. 18. ผู้เรียนมีการวางแผนการทำงาน และดำเนินการจนสำเร็จ
   889. 19. ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
   890. 20. ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
   891. 21. ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
   892. 22. ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
   893. 23. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นราย บุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
   894. 24. ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
   895. 25. ครูได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวนกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของถิ่นมาบูรณาการในการ จัดการเรียนรู้
   896. 26. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
   897. 27. ครูมีการให้คำแนะนำ คำปรึกษาและแก้ไข ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต ด้วยความเสมอภาค
   898. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัด การ เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
   899. 1. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม หลักสูตร 3. ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ และ พัฒนาสิ่งแวดล้อม 4. ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 5. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยความภาคภูมิใจ 6. ผู้เรียนใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 7. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบ หมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 8. สถานศึกษามีการจัด ทัศนศึกษา
   900. หน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักผู้อำนวยการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย
   901. โรงเรียนได้รับการพัฒนาด้านจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในกรณีปกติหรือเร่งด่วนฉุกเฉินทั้งในด้านงบประมาณ และทรัพยากร
   902. โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครองชุมชนส่วนราชการและหน่วยงานท้องถิ่นตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
   903. 1. จัดทำจุลสาร วารสาร อนุสรณ์ และข้อมูล สังเขป เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนตรงตามเวลาที่กำหนด
   904. 2. บุคลากรของโรงเรียนได้รับการสนับสนุนใน ด้านสื่อสิ่งพิมพ์อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ
   905. ผู้เรียนยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
   906. ผู้เรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
   907. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
   908. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
   909. ผู้เรียนมีความสุภาพ นอบน้อม
   910. ผู้เรียนมีความโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่น
   911. ผู้เรียนรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
   912. ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์
   913. ผู้เรียนมุ่งมานะในการเรียน
   914. ผู้เรียนดูแลรักษาสถานที่ และสิ่งของ ทั้งส่วนรวมและส่วนตัว
   915. ผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียง
   916. ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย
   917. ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
   918. ผู้เรียนบำรุง ดูแล กตัญญู สร้างความสุขความสบายใจให้พ่อแม่ ผู้ปกครองตามอัตภาพ
   919. ผู้เรียนช่วยทำกิจธุระ การงาน
   920. ผู้เรียนสืบทอด รักษาวงศ์สกุล
   921. ผู้เรียนประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นลูกที่ดี
   922. ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
   923. มีแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
   924. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สื่อและนวัตกรรมมีประสิทธิภาพอยู่ในสภาพใช้การได้ดี
   925. 1.มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
   926. 2.มีการเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษาและกิจกรรมอื่น ๆ ให้บุคคคลภายในและภายนอกได้ทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและถูกต้องรวดเร็ว
   927. ผู้เรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยผ่านกระบวนการคิด วางแผน และการดำเนินการอย่างตื่อเนื่อง ร้อยละ 90
   928. ครู-นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว ร้อยละ 90
   929. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมร้อยละ90
   930. ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตามความคิดของตน ร้อยละ 90
   931. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ร้อยละ 90
   932. สถานศึกษามีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้งานได้และปลอดภัย ร้อยละ 90
   933. ห้องสมุดให้มีบริการสื่อสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 90
   934. ครูผู้สอนในงาน MLP/SEP ปฏิบัติการสอนและงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   935. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯได้พัฒนาตนเองตามวิชาชีพคุรุสภา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   936. ครูผู้สอนในงาน MLP/SEP จัดทำกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
   937. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อรอบตัว (3.1)
   938. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม (3.2)
   939. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน (3.3)
   940. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน (3.4)
   941. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตามความคิดเห็นของตนเอง (4.1)
   942. ผู้เรียนสามารถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา หรือวิธีการของตนเอง (4.2)
   943. ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ(4.3)
   944. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ (4.4)
   945. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นไปตามเกณฑ์ (5.1)
   946. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ (5.2)
   947. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ (5.3)
   948. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ (5.4)
   949. ผู้เรียนมีการวางแผนการทำงาน และดำเนินการจนสำเร็จ (6.1)
   950. ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง (6.2)
   951. ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (6.3)
   952. ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ (6.4)
   953. ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์(7.1)
   954. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นราย บุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน (7.2)
   955. ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา (7.3)
   956. ครูได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก กับการนำบริบทและภูมิปัญญาของถิ่นมาบูรณาการในการ จัดการเรียนรู้ (7.4)
   957. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย (7.5)
   958. ครูมีการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไข ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต ด้วยความเสมอภาค (7.6)
   959. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัด การ เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน (7.7)
   960. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯปฏิบัติการสอน และงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   961. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯได้พัฒนาตนเองตามวิชาชีพคุรุสภา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   962. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯจัดทำกิจกรรม โครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
   963. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ ด้วยตัวเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อรอบตัว (3.1)
   964. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติม (3.2)
   965. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ ระหว่างกัน (3.3)
   966. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนำ เสนอผลงาน (3.4)
   967. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียน ตามความคิดเห็นของตนเอง (4.1)
   968. ผู้เรียนสามารถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษา หรือวิธีการของตนเอง (4.2)
   969. ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ(4.3)
   970. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ (4.4)
   971. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นไปตามเกณฑ์ (5.1)
   972. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ (5.2)
   973. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ (5.3)
   974. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป ตามเกณฑ์ (5.4)
   975. ผู้เรียนมีการวางแผนการทำงาน และ ดำเนินการจนสำเร็จ (6.1)
   976. ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง (6.2)
   977. ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (6.3)
   978. ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ (6.4)
   979. ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์(7.1)
   980. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นราย บุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน (7.2)
   981. ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา (7.3)
   982. ครูได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก กับการนำบริบทและภูมิปัญญาของถิ่นมา บูรณาการในการ จัดการเรียนรู้ (7.4)
   983. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย (7.5)
   984. ครูมีการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไข ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ คุณภาพชีวิต ด้วยความเสมอภาค (7.6)
   985. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัด การ เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และ ใช้ผลในการปรับการสอน (7.7)
   986. โรงเรียนได้รับนักเรียนใหม่ที่มีคุณภาพที่ดีทั้งในด้านการเรียน และความประพฤติตามจำนวนที่ต้องการ
   987. นักกีฬาช้างเผือกได้มีโอกาสทางการศึกษาและสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนด้านกีฬา
   988. นักเรียนทุนทุกคนได้มีโอกาสทางการศึกษาเพื่อบุคลากรที่ดีของโรงเรียนและประเทศชาติในอนาคต
   989. 1. ผู้เรียนมีความโอบอ้อมอารี และช่วยเหลือผู้อื่น
   990. 2. ผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความเสียสละและสามารถทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้
   991. 3. ผู้เรียนสามารถเข้าใจจิตตารมณ์ นักบุญหลุยส์
   992. 1. มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 2. บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีการวิจัยเพื่อ พัฒนาคุณภาพงาน 3. มีผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยว ข้องต่อการจัดการศึกษา
   993. 1. มีการใช้งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดและมีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น 2. การจัดซื้อจัดหา ครุภัณฑ์ มีคุณภาพ เหมาะสม กับราคาและตรงกับผู้จัดซื้อจัดหาคู่ค้าได้นำเสนอ ไว้มากขึ้น 3. มีการจัดหา จัดจ้าง เป็นไปด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น
   994. 1. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯปฏิบัติการสอน
   995. 2. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯได้พัฒนาตนเองตาม
   996. 3. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯจัดทำกิจกรรม
   997. 4. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
   998. 5. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน
   999. 6. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มและ
   1000. 7. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนำ
   1001. 8. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน
   1002. 9. ผู้เรียนสามารถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา
   1003. 10. ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์
   1004. 11. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
   1005. 12. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
   1006. 13. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ
   1007. 14. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด
   1008. 15. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป
   1009. 16. ผู้เรียนมีการวางแผนการทำงาน และ
   1010. 17. ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น พัฒนา
   1011. 18. ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (6.3)
   1012. 19. ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา
   1013. 20. ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
   1014. 21. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นราย บุคคล
   1015. 22. ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้
   1016. 23. ครูได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก
   1017. 24. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
   1018. 25. ครูมีการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไข
   1019. 26. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัด
   1020. เด็กเชื่อมโยงความรู้และทักษะเบื้องต้นตามหลักสูตร
   1021. ครูมีการวิเคราะห์และกำหนดเป้าหมายคุณภาพเด็กตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
   1022. ครูมีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคลและออกแบบการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
   1023. ระดับการศึกษาปฐมวัยมีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกับเด็กและสอดคล้องกับท้องถิ่น
   1024. ระดับการศึกษาปฐมวัยจัดประสบการณ์การทั้งเรียนรู้บูรณาการผ่านการเล่นอย่างหลากหลาย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรในท้องถิ่นภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
   1025. เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
   1026. เด็กที่แสดงความชื่นชอบและตอบสนองต่อศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
   1027. เด็กรู้จักประหยัด รู้จักใช้และรักษาทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม
   1028. เด็กประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ
   1029. เด็กมีความกระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
   1030. เด็กมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้
   1031. เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวและมีความสุขกับการเรียนรู้
   1032. เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้
   1033. เด็กคิดวิเคราะห์ได้สมวัย
   1034. เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัย
   1035. เด็กตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้สมวัย
   1036. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาสมวัย
   1037. เด็กมีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
   1038. เด็กมีทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
   1039. เด็กมีทักษะทางการสื่อสาร
   1040. เด็กเชื่อมโยงความรู้และทักษะเบื้องต้นตามหลักสูตร
   1041. เด็กวางแผนการทำงาน และทำงานได้สำเร็จ
   1042. เด็กเล่น/ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
   1043. เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
   1044. ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ
   1045. ครูจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส่งเสริมพัฒนการการเรียนรู้ของเด็ก
   1046. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้อง กับการเรียนรู้ของเด็ก
   1047. ครูจัดประสบการณ์เรียนรู้ ใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ อย่าง หลากหลายและเหมาะสมกับวัยของเด็ก
   1048. ครูจัดกิจกรรมเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของเด็ก
   1049. ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการผ่านการ เล่นอย่างหลากหลายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วม ในการจัดการเรียนรู้
   1050. สถานศึกษาส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ ปลอดภัยของเด็ก
   1051. สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหา ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากร ในสถานศึกษา
   1052. สถานศึกษาดำเนินงานที่ส่งเสริมเด็กบรรลุตาม เป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ จุดเน้นของ สถานศึกษา
   1053. ระดับการศึกษาปฐมวัยมีผลการพัฒนาตามจุดเน้น และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ สถานศึกษา
   1054. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็ก
   1055. ครูส่งเสริมเด็กให้พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะได้เต็มตามศักยภาพ
   1056. ครู สรุปผลการเรียนรู้และเปรียบเทียบระดับ พัฒนาการของการเรียนรู้
   1057. ครูมีการวิเคราะห์และกำหนดเป้าหมายคุณภาพ เด็กตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
   1058. ครูมีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคลและออกแบบ การเรียนรู้โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
   1059. ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ ท้องถิ่นและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ หลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ
   1060. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก
   1061. ครูจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส่งเสริมพัฒนการ การเรียนรู้ของเด็ก
   1062. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักการประเมิน พัฒนาการเด็ก
   1063. ครูมีการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้และนำผลไปใช้ พัฒนาเด็ก
   1064. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็น สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
   1065. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนรู้
   1066. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัยของผู้เรียน
   1067. ผู้เรียนมีความตระหนักวิธีการป้องกันตนเองจากอัคคีภัยได้
   1068. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎจราจรได้ถูกต้อง
   1069. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องได้
   1070. ผู้เรียนและบุคลากรสามารถเข้าถึงหลักธรรมทางศาสนา พร้อมทั้งปฏิบัติและถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่น
   1071. ส่งเสริมการแสวงหาคุณค่าของชีวิต การเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
   1072. ผู้เรียนและบุคลากรสามารถเรียนรู้ชีวิตกลุ่ม เห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
   1073. ผู้เรียนและบุคลากรมีวิถีชีวิตแบบพอดี มีความสมดุลในทุกด้านของชีวิต
   1074. จัดโครงการ กิจกรรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
   1075. ให้ผลการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ตได้บรรลุตามเป้าหมาย
   1076. 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6ทุกคนได้รับบริการแนะแนว 5 บริการหลัก
   1077. 2. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการเลือก การศึกษาต่อและอาชีพตรงตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
   1078. 3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Peer Counseling มีความรู้และทักษะเรื่องการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน
   1079. 4. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมความรู้นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ตามความแตกต่าง ตามความถนัด ตามความสามารถ และตามความสนใจของแต่ละคน
   1080. 5. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศมีความรัก ความภาคภูมิใจ และจิตสำนึกในการเป็นนักเรียนของ โรงเรียนจนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
   1081. 6. ครูได้ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
   1082. 7. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านวิชาการ เรื่อง การแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   1083. 8. มีการจัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน อย่างต่อเนื่อง
   1084. 1. ผู้เรียนมุ่งมานะในการเรียนจนได้รับรางวัลเรียนดี
   1085. 2. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
   1086. 3. ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
   1087. 4. ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน
   1088. 5. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
   1089. 6. ผู้เรียนสามารถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
   1090. 7. ผู้เรียนกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
   1091. 8. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
   1092. 9. ผู้เรียนวางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ
   1093. 10. ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตน
   1094. 11. ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
   1095. 12.ครูได้วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
   1096. 13. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
   1097. 14. ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้ผลในการปรับการสอน
   1098. 15. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 ด้านวิชาการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
   1099. 16. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 ด้านวิชาการเรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
   1100. 17. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 ด้านวิชาการเรื่องการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ
   1101. 18. ครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
   1102. 19. สถานศึกษามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่พอเพียงและอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
   1103. 20. สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร
   1104. 21. ผู้เรียนบรรลุตามจุดเน้นของ สถานศึกษา
   1105. 1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตาม มาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 ด้านวิชาการ อย่างมีประสิทธิภาพ
   1106. 2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 ด้านการบริหารทั่วไป อย่างมีประสิทธิภาพ
   1107. 3. มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่มีคุณภาพ
   1108. 4. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารฝ่ายวิชาการที่เป็นปัจจุบัน
   1109. 5. มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำฝ่ายวิชาการ
   1110. 6. มีโครงการ กิจกรรมพิเศษที่ตอบสนองนโยบายจุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป การศึกษา
   1111. 7. การดำเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษเข้าสู่ระบบตามวงจรคุณภาพ และบรรลุเป้าหมาย ตามแผน
   1112. 8. การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมาย
   1113. 9. มีสารสนเทศที่ถูกต้อง เชื่อถือได้
   1114. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
   1115. ผู้เรียนยอมรับความเชื่อในประเพณีวัฒนธรรม และรักความเป็นไทย
   1116. ผู้เรียนเข้าใจจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์
   1117. บุคลากรมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
   1118. 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง เหมาะสม
   1119. 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ รักความเป็นไทย
   1120. 1. นักกีฬาทีมโรงเรียนมีชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา และสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอได้ มาตรฐาน
   1121. 2. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ รักการออกกำลังกาย
   1122. 3. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
   1123. 4. ผู้เรียนมีผลงานทางด้านกีฬา นันทนาการ ตามจินตนาการ
   1124. 5. ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความต้องการ ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
   1125. 6. ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถาน ศึกษา
   1126. 7. นักกีฬาได้พัฒนาตามเป้าหมาย ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สถานศึกษา
   1127. 8. ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐาน
   1128. ลูกเสือเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
   1129. ลูกเสือมีมนุษย์สัมพันธ์และให้เกียรติผู้อื่น
   1130. ลูกเสือมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
   1131. ลูกเสือรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา สิ่งแวดล้อม
   1132. ค่ายลูกเสือมีวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกประจำ ค่ายลูกเสืออย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
   1133. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู้ความสามารถ ในวิชาลูกเสือ
   1134. 1. ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ พัฒนาสิ่งแวดล้อม
   1135. 2. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริมและตอบ สนองความต้องการ ความถนัดและ ความสนใจของนักเรียน
   1136. 1. ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
   1137. 2.ครูได้วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
   1138. 3. ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ ทางสติปัญญา
   1139. 4. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
   1140. 5. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
   1141. 6. ครูได้วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการ ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
   1142. 7. ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการ เรียนรู้ในวิชาที่รับผิดชอบและใช้ผลในการ ปรับการสอน
   1143. 8. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการ ตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ด้านวิชาการ 1.1 เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 1.2 เรื่อง การนิเทศการศึกษา
   1144. 9. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียน การสอนอย่างสม่ำเสมอ
   1145. 9. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการ ด้านวิชาการเรื่อง การนิเทศการศึกษาอย่างมี ประสิทธิภาพ ร้อยละ 90
   1146. 11. มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนอย่างสม่ำเสมอคิดเป็นร้อยละ 100
   1147. ดำเนินการเสนอบรรจุ แต่งตั้งและจำหน่ายครูไทยและครูชาวต่างประเทศได้รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบราชการ
   1148. มีข้อหลักฐานและประวัติของบุคลากรที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้
   1149. ดำเนินการและประสานงาน การเบิกจ่ายสวัสดิการต่าง ๆ ของครู จากหน่วยงาน สช. ได้รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบราชการ
   1150. ดำเนินการเอกสารเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของครูกับหน่วยงานคุรุสภาได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และระเบียบราชการ
   1151. บุคลากรทุกคนมีบัตรประจำตัว เพื่อแสดงหลักฐานการเป็นบุคลากรของโรงเรียน
   1152. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่ายธุรการปฏิบัติได้ครบตามแผนของโรงเรียน
   1153. สรุปผลสารสนเทศของฝ่ายธุรการที่ได้รับการประมวลผลอย่างมีคุณภาพ
   1154. สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
   1155. บุคลากรของฝ่ายธุรการได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
   1156. วัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกมีคุณภาพเพียงพอสนับสนุนให้การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
   1157. 1. มีการกำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานให้ดำเนินการตามแผนพัฒนาฯที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 2. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ฉบับใหม่)
   1158. 1. มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 2. มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3. มีการกำกับ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4. มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
   1159. - ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯปฏิบัติการสอน และงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   1160. - ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯได้พัฒนาตนเองตามวิชาชีพคุรุสภา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   1161. - ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯจัดทำกิจกรรม โครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
   1162. - ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ ด้วยตัวเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อรอบตัว (3.1)
   1163. - ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติม (3.2)
   1164. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ ระหว่างกัน (3.3)
   1165. - ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนำ เสนอผลงาน (3.4)
   1166. - ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียน ตามความคิดเห็นของตนเอง (4.1)
   1167. - ผู้เรียนสามารถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษา หรือวิธีการของตนเอง (4.2)
   1168. - ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ(4.3)
   1169. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ (4.4)
   1170. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นไปตามเกณฑ์ (5.1)
   1171. - ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ (5.2)
   1172. - ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ (5.3)
   1173. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป ตามเกณฑ์ (5.4)
   1174. - ผู้เรียนมีการวางแผนการทำงาน และ ดำเนินการจนสำเร็จ (6.1)
   1175. - ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง (6.2)
   1176. - ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (6.3)
   1177. - ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ (6.4)
   1178. - ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์(7.1)
   1179. - ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นราย บุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน (7.2)
   1180. - ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา (7.3)
   1181. - ครูได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก กับการนำบริบทและภูมิปัญญาของถิ่นมา บูรณาการในการ จัดการเรียนรู้ (7.4)
   1182. - ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย (7.5)
   1183. ครูมีการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไข ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ คุณภาพชีวิต ด้วยความเสมอภาค (7.6)
   1184. - ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัด การ เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และ ใช้ผลในการปรับการสอน (7.7)
   1185. การกำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย
   1186. การติดตามในเรื่องสารสนเทศในหน่วยงาน
   1187. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
   1188. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
   1189. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
   1190. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
   1191. เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย(6.7)
   1192. การจัดกิจกรรมเป็นการเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
   1193. จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
   1194. ระดับการศึกษา ปฐมวัยจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
   1195. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
   1196. มีการจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย (11.1)
   1197. 1. ผู้เรียนยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
   1198. 1. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัยของผู้เรียน
   1199. 2. ผู้เรียนมีความตระหนักวิธีการป้องกันตนเองจากอัคคีภัยได้
   1200. 3. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามกฎหมายและกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง
   1201. 1. ผู้เรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
   1202. 3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
   1203. 4. ผู้เรียนมีความสุภาพ นอบน้อม
   1204. 5. ผู้เรียนมีความโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่น
   1205. 6. ผู้เรียนรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
   1206. 7. ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์
   1207. 8. ผู้เรียนมุ่งมานะในการเรียน
   1208. 9. ผู้เรียนดูแลรักษาสถานที่ และสิ่งของทั้งส่วนรวมและส่วนตัว
   1209. 10. ผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียง
   1210. 11. ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย
   1211. 12. ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
   1212. 13. ผู้เรียนบำรุง ดูแล กตัญญู สร้างความสุข ความสบายใจให้พ่อแม่ ผู้ปกครองตามอัตภาพ
   1213. 14. ผู้เรียนช่วยทำกิจธุระ การงาน
   1214. 2. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
   1215. 15. ผู้เรียนสืบทอด รักษาวงศ์สกุล
   1216. 16. ผู้เรียนประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นลูกที่ดี
   1217. 17. ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
   1218. 18. มีแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
   1219. ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ ของการจัดการศึกษาปฐมวัย และ สามารถนำมา ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
   1220. ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
   1221. ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
   1222. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
   1223. ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุป รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอ
   1224. ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์
   1225. ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ ตลอดเวลา
   1226. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
   1227. ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน การศึกษาปฐมวัย
   1228. ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
   1229. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด การศึกษาปฐมวัย
   1230. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
   1231. ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทาง วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็ม ศักยภาพและเต็มเวลา
   1232. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
   1233. ผู้เรียนยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
   1234. ผู้เรียนยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
   1235. มีการ กำกับติดตาม การปฎิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานสังกัดฝ่ายการเงินให้เป็นไปตามปฎิทินปฎิบัติงาน
   1236. มีการกำกับ ติดตามการจัดทำสารสนเทศระดับหน่วยงานที่โรงเรียนกำหนด
   1237. มีการกำกับ ติดตามและจัดทำเอกสารเพื่อควบคุมระบบภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
   1238. มีวัสดุ และของให้สำนักงานที่มีคุณภาพและเพียงพอ
   1239. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
   1240. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของด้านการบัญชีและงบ ประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
   1241. 1.หน่วยงานภายในโรงเรียนได้รับรายการหรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างตามงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
   1242. 2.หน่วยงานภายในโรงเรียนมีพัสดุที่มีคุณภาพพอเพียง และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   1243. 3.หน่วยงานภายในโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพออยู่ในสภาพใช้การได้ดีและมีความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
   1244. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการตามมาตร 39 ของด้านงานพัสดุ - ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ
   1245. 1. มีการกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานให้ดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2.มีแผนปฏิบัติการประจำปี
   1246. 1. มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 2. มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3. มีการกำกับ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4. มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
   1247. 1. มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 2. บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีการวิจัยเพื่อ พัฒนาคุณภาพงาน 3. มีผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยว ข้องต่อการจัดการศึกษา
   1248. 1. มีการใช้งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดและมีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น 2. การจัดซื้อจัดหา ครุภัณฑ์ มีคุณภาพ เหมาะสม กับราคาและตรงกับผู้จัดซื้อจัดหาคู่ค้าได้นำเสนอ ไว้มากขึ้น 3. มีการจัดหา จัดจ้าง เป็นไปด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น
   1249. ทุกฝ่ายจัดทำข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบถูกต้องและนำไปใช้ในการพัฒนางานมากขึ้น
   1250. 1. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้รับการบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
   1251. 2. ระบบ Network สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ
   1252. 3. Website ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
   1253. 4.ครูได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ
   1254. โรงเรียนได้รับนักเรียนใหม่ที่มีคุณภาพที่ดีทั้งในด้านการเรียน และความประพฤติตามจำนวนที่ต้องการ
   1255. 1. จัดทำจุลสาร วารสาร อนุสรณ์ และข้อมูล สังเขป เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนตรงตามเวลาที่กำหนด
   1256. 2. บุคลากรของโรงเรียนได้รับการสนับสนุนใน ด้านสื่อสิ่งพิมพ์อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ
   1257. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วยพัฒนาความสามารถของนักเรียน
   1258. สิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
   1259. นักกีฬาช้างเผือกได้มีโอกาสทางการศึกษาและสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนด้านกีฬา
   1260. นักเรียนทุนทุกคนได้มีโอกาสทางการศึกษาเพื่อบุคลากรที่ดีของโรงเรียนและประเทศชาติในอนาคต
   1261. 1. การปฏิบัติงานของฝ่ายบริการเป็นไปตามเป้าหมาย
   1262. 2. สารสนเทศของฝ่ายบริการ ร้อยละ 95 ได้
   1263. 3. กิจกรรมและโครงการร้อยละ 95 ได้ดำเนิน
   1264. 1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อการเรียนรู้
   1265. 2. โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สะอาดถูกสุขลักษณะปลอดภัยและมีความสวยงาม ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   1266. นักเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี
   1267. ผู้ประกอบการได้รับการตรวจสุขภาพตามมาตรฐานสุขภิบาลสิ่งแวดล้อม
   1268. นักเรียน , บุคลากรได้รับสารอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์
   1269. นักเรียนและบุคลากรได้รับการปบมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี
   1270. มียาเวชภํณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ได้มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
   1271. พนักงานได้รับการอบรมพัฒนาการเรียนรู้ความสามารถและประสบการณ์
   1272. พนักงานได้รับการอบรมด้านคุณะรรมจริยธรรม
   1273. พนักงานสามารถทำงานให้กับโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   1274. ยานพาหนะในโรงเรียนได้รับการตรวจสภาพพร้อมใช้งาน
   1275. บุคลากร นักเรียนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้บริการยานพาหนะ
   1276. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่ายธุรการปฏิบัติได้ครบตามแผนของโรงเรียน
   1277. สรุปผลสารสนเทศของฝ่ายธุรการที่ได้รับการประมวลผลอย่างมีคุณภาพ
   1278. สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
   1279. บุคลากรของฝ่ายธุรการได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
   1280. วัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกมีคุณภาพเพียงพอสนับสนุนให้การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
   1281. การรับและส่งหนังสือระหว่างโรงเรียน กับหน่วยงานองค์กรรัฐและองค์กรภาคเอกชนมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
   1282. ระบบการส่งมอบและการจัดเก็บมีกระบวนการ และสามารถสืบค้นได้รวดเร็ว
   1283. 3.ให้บริการรับ-ส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ทุกวันทำการทำให้ทราบข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว
   1284. มีข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียนและครูที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล
   1285. มีการจัดเก็บสถิติการรับนักเรียนและครูเข้าใหม่และสถิติการลาออกเพื่อนำไปบริหารจัดการ เกี่ยวกับบุคลากรของโรงเรียน
   1286. . มีข้อมูลเอกสารรับรองการเป็นนักเรียนของโรงเรียนออกให้กับนักเรียนตามคำร้องขอได้
   1287. เพื่อแสดงหลักฐานการจบหลักสูตรของนักเรียนที่สามารถยืนยันและเป็นหลักฐานได้
   1288. 1.มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
   1289. 2.มีการเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษาและกิจกรรมอื่น ๆ ให้บุคคคลภายในและภายนอกได้ทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและถูกต้องรวดเร็ว
   1290. 1. โรงเรียนให้ขวัญกำลังใจพร้อมส่งความ ปรารถนาดีและความยินดีกับชุมชน และ ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
   1291. 2. โรงเรียนให้ขวัญกำลังใจพร้อมส่งความ ปรารถนาดีและความยินดีกับบุคลากรภายใน โรงเรียน สถาบันครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องได้รับ ความปรารถนาดี อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
   1292. 3. โรงเรียนมีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนการ ดำเนินงานของภาครัฐหรือภาคเอกชนตาม ที่ได้ร้องขออย่างรวดเร็ว
   1293. 4. โรงเรียนให้ความร่วมมือและประสานความ ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่าง ต่อเนื่อง
   1294. การกำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย
   1295. การติดตามในเรื่องสารสนเทศในหน่วยงาน
   1296. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
   1297. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
   1298. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
   1299. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
   1300. เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย(6.7)
   1301. การจัดกิจกรรมเป็นการเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
   1302. จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
   1303. ระดับการศึกษา ปฐมวัยจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
   1304. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
   1305. มีการจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย (11.1)
   1306. ครูผู้สอนในงาน MLP/SEP ปฏิบัติการสอน และงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   1307. ครูผู้สอนในงาน MLP/SEP ได้พัฒนาตนเองตาม วิชาชีพคุรุสภา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   1308. ครูผู้สอนในงาน MLP/SEP จัดทำกิจกรรม โครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
   1309. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ ด้วยตัวเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ สื่อรอบตัว (3.1)
   1310. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติม (3.2)
   1311. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ ระหว่างกัน (3.3)
   1312. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนำ เสนอผลงาน (3.4)
   1313. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียน ตามความคิดเห็นของตนเอง (4.1)
   1314. ผู้เรียนสามารถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษา หรือวิธีการของตนเอง (4.2)
   1315. ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ(4.3)
   1316. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ (4.4)
   1317. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไป ตามเกณฑ์ (5.1)
   1318. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ (5.2)
   1319. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ (5.3)
   1320. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป ตามเกณฑ์ (5.4)
   1321. ผู้เรียนมีการวางแผนการทำงาน และ ดำเนินการจนสำเร็จ (6.1)
   1322. ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น พัฒนา งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง (6.2)
   1323. ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (6.3)
   1324. ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ (6.4)
   1325. ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์(7.1)
   1326. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นราย บุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน (7.2)
   1327. ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา (7.3)
   1328. ครูได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก กับการนำบริบทและภูมิปัญญาของถิ่นมา บูรณาการในการ จัดการเรียนรู้ (7.4)
   1329. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย (7.5)
   1330. ครูมีการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไข ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ คุณภาพชีวิต ด้วยความเสมอภาค (7.6)
   1331. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัด การ เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และ ใช้ผลในการปรับการสอน (7.7)
   1332. 1. ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ พัฒนาสิ่งแวดล้อม
   1333. 2. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริมและตอบ สนองความต้องการ ความถนัดและ ความสนใจของนักเรียน
   1334. 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6ทุกคนได้รับบริการแนะแนว 5 บริการหลัก
   1335. 2. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการเลือก การศึกษาต่อและอาชีพตรงตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
   1336. 3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Peer Counseling มีความรู้และทักษะเรื่องการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน
   1337. 4. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมความรู้นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ตามความแตกต่าง ตามความถนัด ตามความสามารถ และตามความสนใจของแต่ละคน
   1338. 5. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศมีความรัก ความภาคภูมิใจ และจิตสำนึกในการเป็นนักเรียนของ โรงเรียนจนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
   1339. 6. ครูได้ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
   1340. 7. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านวิชาการ เรื่อง การแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   1341. 8. มีการจัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน อย่างต่อเนื่อง
   1342. ผู้เรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยผ่านกระบวนการคิด วางแผน และการดำเนินการอย่างตื่อเนื่อง ร้อยละ 90
   1343. ครู-นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว ร้อยละ 90
   1344. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมร้อยละ90
   1345. ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตามความคิดของตน ร้อยละ 90
   1346. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ร้อยละ 90
   1347. สถานศึกษามีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้งานได้และปลอดภัย ร้อยละ 90
   1348. ห้องสมุดมีให้บริการสื่อสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 90
   1349. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สื่อและนวัตกรรมมีประสิทธิภาพอยู่ในสภาพใช้การได้ดี
   1350. 1. ครูประพฤตปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
   1351. 2. การจัดการระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
   1352. 3. จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง นโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
   1353. 4. ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายโครงการพิเศษในการส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
   1354. 1. มีการกำกับติดตามการ ปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงาน ฝ่ายกิจกรรมให้เป็นไปตาม นโยบายแผนพัฒนาโรงเรียนและ ระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียน
   1355. 2. ผู้ฝึกสอนกีฬาและนักกีฬาทีม โรงเรียนมีขวัญและกำลังใจ
   1356. 3. ผู้เรียนที่ใช้บริการสระว่ายน้ำ มีความปลอดภัย
   1357. นักเรียนประจำได้รับการดูแลด้านอาหารและความเป็นอยู่อย่างมีคุณภาพ
   1358. การบริหารงานฝ่ายนักเรียนประจำดำเนินไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
   1359. นักเรียนประจำได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
   1360. บุุคลากรดุแลนักเรียนประจำได้รับการพัฒนาในด้านการดูแลนักเรียนประจำ
   1361. บุคลากรดูแลนักเรียนประจำดูแลนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
   1362. ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ ของการจัดการศึกษาปฐมวัย และ สามารถนำมา ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
   1363. ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
   1364. ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
   1365. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
   1366. ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุป รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอ
   1367. ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์
   1368. ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ ตลอดเวลา
   1369. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
   1370. ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน การศึกษาปฐมวัย
   1371. ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
   1372. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด การศึกษาปฐมวัย
   1373. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
   1374. ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทาง วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็ม ศักยภาพและเต็มเวลา
   1375. 1. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัยของผู้เรียน
   1376. 2. ผู้เรียนมีความตระหนักวิธีการป้องกันตนเองจากอัคคีภัยได้
   1377. 3. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามกฎหมายและกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง
   1378. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
   1379. 1. ผู้เรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
   1380. 3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
   1381. 4. ผู้เรียนมีความสุภาพ นอบน้อม
   1382. 5. ผู้เรียนมีความโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่น
   1383. 6. ผู้เรียนรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
   1384. 7. ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์
   1385. 8. ผู้เรียนมุ่งมานะในการเรียน
   1386. 9. ผู้เรียนดูแลรักษาสถานที่ และสิ่งของทั้งส่วนรวมและส่วนตัว
   1387. 10. ผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียง
   1388. 11. ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย
   1389. 12. ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
   1390. 13. ผู้เรียนบำรุง ดูแล กตัญญู สร้างความสุข ความสบายใจให้พ่อแม่ ผู้ปกครองตามอัตภาพ
   1391. 14. ผู้เรียนช่วยทำกิจธุระ การงาน
   1392. 2. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
   1393. 15. ผู้เรียนสืบทอด รักษาวงศ์สกุล
   1394. 16. ผู้เรียนประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นลูกที่ดี
   1395. 17. ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
   1396. 18. มีแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
   1397. - ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯปฏิบัติการสอน และงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   1398. - ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯได้พัฒนาตนเองตามวิชาชีพคุรุสภา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   1399. - ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯจัดทำกิจกรรม โครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
   1400. - ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ ด้วยตัวเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อรอบตัว (3.1)
   1401. - ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติม (3.2)
   1402. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ ระหว่างกัน (3.3)
   1403. - ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนำ เสนอผลงาน (3.4)
   1404. - ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียน ตามความคิดเห็นของตนเอง (4.1)
   1405. - ผู้เรียนสามารถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษา หรือวิธีการของตนเอง (4.2)
   1406. - ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ(4.3)
   1407. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ (4.4)
   1408. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นไปตามเกณฑ์ (5.1)
   1409. - ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ (5.2)
   1410. - ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ (5.3)
   1411. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป ตามเกณฑ์ (5.4)
   1412. - ผู้เรียนมีการวางแผนการทำงาน และ ดำเนินการจนสำเร็จ (6.1)
   1413. - ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง (6.2)
   1414. - ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (6.3)
   1415. - ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ (6.4)
   1416. - ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์(7.1)
   1417. - ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นราย บุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน (7.2)
   1418. - ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา (7.3)
   1419. - ครูได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก กับการนำบริบทและภูมิปัญญาของถิ่นมา บูรณาการในการ จัดการเรียนรู้ (7.4)
   1420. - ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย (7.5)
   1421. ครูมีการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไข ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ คุณภาพชีวิต ด้วยความเสมอภาค (7.6)
   1422. - ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัด การ เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และ ใช้ผลในการปรับการสอน (7.7)
   1423. ผู้เรียนยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
   1424. หน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักผู้อำนวยการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย
   1425. โรงเรียนได้รับการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในกรณีปกติหรือเร่งด่วน ฉุกเฉินทั้งในด้านงบประมาณ และทรัพยากร
   1426. โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครองชุมชนส่วนราชการและหน่วยงานท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
   1427. 1. มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และประสานความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว
   1428. 2. มีการเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษาและกิจกรรมอื่น ๆ ให้บุคคลภายในและภายนอกได้ทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง รวดเร็ว
   1429. 1. โรงเรียนให้ขวัญกำลังใจพร้อมส่งความปรารถนาดีและความยินดีกับชุมชนและผู้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
   1430. 2. โรงเรียนให้ขวัญกำลังใจพร้อมส่งความปรารถนาดีและความยินดีกับบุคลากรภายในโรงเรียน สถาบันครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องได้รับความปรารถนาดี อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
   1431. 3. โรงเรียนมีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเินินงาของภาครัฐหรือภาคเอกชนตามที่ได้ร้องขออย่างรวดเร็ว
   1432. 4. โรงเรียนให้ความร่วมมือและประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
   1433. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีแนวทางในการตัดสินใจเลือกการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
   1434. เพื่อนำผลคะแนนที่ได้มาประกอบการประเมินตนเองในการศึกษาเล่าเรียน
   1435. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีแนวทางในการตัดสินใจเลือกการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
   1436. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความประทับใจ รักและภาคภูมิในโรงเรียนมากขึ้น
   1437. นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ ได้วิเคราะห์ตนเอง รู้จักและเข้าใจตนเอง ในความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
   1438. 1.มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัย,2.ผู้เรียนมีความตระหนักวิธีการป้องกัน,3.ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
   1439. 1.ผู้เรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด
   1440. 2.ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
   1441. 3.ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
   1442. 4.ผู้เรียนมีความสุภาพ นอบน้อม
   1443. 5.ผู้เรียนมีความโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่น
   1444. 6.ผู้เรียนรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
   1445. 7.ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์
   1446. 8.ผู้เรียนมุ่งมานะในการเรียน
   1447. 9.ผู้เรียนดูแลรักษาสถานที่ และสิ่งของทั้งส่วนรวมและส่วนตัว
   1448. 10.ผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียง
   1449. 11.ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย
   1450. 12.ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
   1451. 13.ผู้เรียนบำรุง ดูแล กตัญญู สร้างความสุขความสบายใจให้พ่อแม่ ผู้ปกครองตามอัตภาพ
   1452. 14.ผู้เรียนช่วยทำกิจธุระ การงาน
   1453. 15.ผู้เรียนสืบทอด รักษาวงศ์สกุล
   1454. 16.ผู้เรียนประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นลูกที่ดี
   1455. 17.ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
   1456. 18.มีแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
   1457. 1.หน่วยงานภายในโรงเรียนได้รับรายการหรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างตามงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ2.หน่วยงานภายในโรงเรียนมีพัสดุที่มีคุณภาพพอเพียง และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.หน่วยงานภายในโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพออยู่ในสภาพใช้การได้ดีและมีความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
   1458. คณะครู จำนวน 292 คน ฝึกสมาธิจิต สวดภาวนาร่วมกัน นำหลักธรรมศาสนาที่ตนนับถือ
   1459. ร้อยละ 99 ของคณะครู ได้มาร่วมฟื้นฟูจิตใจ ฝึกสมาธิจิต สวดภาวนาร่วมกัน นำหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
   1460. 1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตาม มาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ด้านวิชาการ อย่างมีประสิทธิภาพ
   1461. 2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตาม มาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ด้านการบริหารทั่วไป อย่างมี ประสิทธิภาพ
   1462. 3. มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่มีคุณภาพ
   1463. 4. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารฝ่ายวิชาการที่ เป็นปัจจุบัน
   1464. 5. มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำฝ่ายวิชาการ
   1465. 6. มีโครงการ กิจกรรมพิเศษที่ตอบสนอง นโยบายจุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป การศึกษา
   1466. 7. การดำเนินงานโครงการกิจกรรมพิเศษเข้า สู่ระบบตามวงจรคุณภาพและบรรลุ เป้าหมายตามแผน
   1467. 8. การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมาย
   1468. 9. มีสารสนเทศที่ถูกต้อง เชื่อถือได้
   1469. 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีการวิจัย / นำผลมาใช้ในการพัฒนางาน 2. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
   1470. 1. มีการใช้งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดและมีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น 2. การจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์มีคุณภาพ เหมาะสมกับราคาและครงกับผู้จัดซื้อจัดหาคู่ค้าได้นำเสนอไว้มากขึ้น 3. มีการจัดหา จัดจ้าง เป็นไปด้วยความยุติธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น
   1471. นักเรียนประจำได้รับการดูแลด้านอาหารและความเป็นอยู่อย่างมีคุณภาพด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
   1472. 1. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้รับการ บำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
   1473. 2. ระบบ Network สามารถใช้งานได้อย่างมี คุณภาพ
   1474. 3. Website ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ
   1475. 4. ครูได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่เพื่อใช้ ในการจัดการเรียนการสอน
   1476. 1. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯปฏิบัติการสอน และงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   1477. 2. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯได้พัฒนาตนเองตาม วิชาชีพคุรุสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   1478. 3.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯจัดทำกิจกรรม โครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
   1479. 4. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา ความรู้ด้วยตัวเองจากห้องสมุด แหล่ง เรียนรู้และ สื่อรอบตัว (3.1)
   1480. 5. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านฟังดูพูดเขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติม (3.2)
   1481. 6. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ ระหว่างกัน (3.3)
   1482. 7. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำ เสนอผลงาน (3.4)
   1483. 8. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่ อ่านฟังดูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน ตามความคิดเห็นของตนเอง (4.1)
   1484. 9. ผู้เรียนสามารถนำเสนอวิธีคิดวิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง (4.2)
   1485. 10. ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ(4.3)
   1486. นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
   1487. 1. มีการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ต่อการบริหารการจัดการศึกษา
   1488. 1. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2555-2559 (ฉบับปรับปรุง 2557)
   1489. 1. มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ตปรัชญาและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
   1490. 2. ผู้เรียนมีการพัฒนาคุณลักษณะตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต
   1491. ห้องสมุดมีบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน เรียนรู์ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 90
   1492. 1. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับข้อมูลทางวิชาการ
   1493. 2. ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ
   1494. 3. สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร ของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
   1495. 4. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถาน ศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่ เกี่ยวข้อง
   1496. 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯเป็นไป ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
   1497. 2. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
   1498. 1. ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน (3.3)
   1499. ปฎิบัติงานตามแผนงานด้านงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   1500. 1. ผู้บริหารสามารถบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ในเรื่องการเบิกเงิน,การรับเงิน,การเก็บรักษาเงิน,การจ่ายเงินและกานำส่งเงิน จำนวน 3 ข้อร
   1501. 1.จัดทำแผนปฏิบัติการ,การอนุมัติการเปลี่ยน แปลงและการตรวจสอบติด ตามการใช้งบประมาณ ได้อย่างมีคุณภาพ 2. จัดทำบัญชีการเงิน,จัดทำรายงานทางการเงินและออกงบการเงินถูกต้องตามมาตรฐาน
   1502. 1.จัดทำแผนปฏิบัติการ,การอนุมัติการเปลี่ยน แปลงและการตรวจสอบติดตามการใช้ งบประมาณ จำนวน 10 ข้อ2. จัดทำบัญชีการเงิน,จัดทำรายงานทางการ เงินและออกงบการเงิน จำนวน 3 ข้อ
   1503. 1. นักเรียนทุนได้มีโอกาสทางการศึกษา เพื่อ เป็นเยาวชนที่ดีของโรงเรียนและประเทชาติในอนาคต 2.มีทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพระราชานุ เคราะห์ฯ นักกีฬาโครงการพิเศษทีโรงเรียน บุตรครู บุตรพนักงาน เณคามิลเลียนเณรมหาไถ่ เณรยุวนิสแลนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นกรณีพิเศษ3.นักเรียนทุนได้รับการพัฒนาเป็นเยาวชน ที่ดีต่อสังคมและสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน
   1504. 1. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้รับ การบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
   1505. 2. ระบบ Network สามารถใช้งานได้อย่าง มีคุณภาพ
   1506. 3. ครูได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
   1507. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกของสถานศึกษา
   1508. ปฎิบัติงานตามแผนงานด้านงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   1509. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ
   1510. 1. นักเรียนกล้าแสดงออกมีทักษะด้านดนตรี และมีความเป็นผู้นำ
   1511. 2. มีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อการเรียนการ สอนที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย
   1512. 1. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพรักการ ออกกำลังกายและมีสุนทรียภาพด้านกีฬา
   1513. 2. การเรียนการสอนกีฬา ให้มีคุณภาพสู่ มาตรฐานสากล
   1514. 3. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา ตามความสนใจและสามารถ
   1515. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและให้บริการงานที่เกี่ยวกับนักเรียนประจำ
   1516. มีการดำเนินการเบิก - จ่ายงบประมาณและบริหารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของฝ่ายนักเรียนประจำให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและโปร่งใส
   1517. มีการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนประจำให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
   1518. มีการประสานงานกับหน่วยงานในเรื่องอาหาร ที่พัก และสุขภาพของนักเรียนประจำให้ดำเนินไปด้วยความราบรื่นและถูกสุขอนามัย
   1519. นักเรียนประจำได้รับการพัฒนาด้านวิชาการตามความสนใจ
   1520. นักเรียนประจำมีผลการเรียนดีขึ้น
   1521. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
   1522. การดำเนินงานกิจการนักเรียนบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
   1523. มีวัสดุอุปกรณ์ที่พอเพียงต่อการใช้งานบริหารแผนกปกครอง
   1524. ครูประจำตึกสามารถดูแลนักเรียนประจำได้ตามระเบียบของฝ่ายนักเรียนประจำ
   1525. มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน
   1526. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
   1527. นักเรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
   1528. มีกิจกรรมโครงการตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกรัะดับคุณภาพสูงขึ้น
   1529. มีผลการดำเนินงานโครงการพิเศษและโครงการแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
   1530. จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
   1531. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
   1532. นักเรียนประจำได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
   1533. นักเรียนประจำได้เข้าร่วมงานเลี้ยงโอกาสต่าง ๆ
   1534. นักเรียนประจำเกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์
   1535. นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
   1536. นักเรียนประจำมีสุขภาพร่างกายที่ดีไม่เจ็บป่วย และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
   1537. มีการประชุมอบรมนักเรียนประจำ
   1538. มีการประชุมอบรมครูดูแลนักเรียนประจำ
   1539. ครูหอพักดูแลนักเรียนประจำดูแลนักเรียนประจำอย่างมีประสิทธิภาพ
   1540. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
   1541. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
   1542. ปฏิบัติงานตามแผนงานด้านการบริหารทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   1543. คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ที่ระเบียบกำหนด
   1544. คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตามดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
   1545. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
   1546. 1. โรงเรียนได้รับนักเรียนใหม่ที่มีคุณภาพ
   1547. 1. มีบันทึกข้อมูลประวัตินักเรียนในโปรแกรม สถิตินักเรียนและการออกเอกสารทางการเรียน Mas school ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 3.2 ติดตาม/ตรวจสอบการจัดทำสถิติ 2. มีการจัดทำทะเบียนประวัตินักเรียนทุกคน สารสนเทศจำแนกตามประเภทต่าง ๆ และจัดทำแฟ้มประวัตินักเรียนทุกคน 4. สรุปรายงาน/พัฒนา/ปรับปรุง เม.ย.58 3. มีการจัดเก็บข้อมูลสถิตินักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 4.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแบบสรุปและ
   1548. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้รับการบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
   1549. ระบบ Network สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ
   1550. ครูได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่เพื่อใช้ ในการจัดการเรียนการสอน
   1551. 1. บุคลากรครูมีการศึกษาวิจัยพัฒนางานและการปรับการเรียนการสอน
   1552. 1. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้รับการ บำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
   1553. 2. ระบบ Network สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ
   1554. 3. Website ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ
   1555. 4. ครูได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
   1556. 2. มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
   1557. 3. มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
   1558. 4. มีการนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   1559. 5. มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการ ประเมินคุณภาพภายใน
   1560. 6. มีการนำผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา เพื่อยก ระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความ เป็นเลิศเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา
   1561. 2. บุคลากรครูมีงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับ การ ยอมรับจากนักวิจัยภายนอก
   1562. มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผ่านการรับรอง
   1563. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน
   1564. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
   1565. นักเรียนสามารถเข้าใจในผลงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ถูกต้อง
   1566. 1. ขนส่งอาหารไปบริการที่ตึกเรยีนา และโภชนาคารศักดา กิจเจริญ
   1567. ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ มีความสนใจและต้องการส่งเสริม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
   1568. 2. ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
   1569. 1. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
   1570. 2. ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมี
   1571. 3. ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
   1572. 4. เผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
   1573. 5. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่ม
   1574. 1. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
   1575. 2. ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรม ที่แตกต่าง
   1576. 3. ผู้เรียนนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย ภาษาหรือวิธีการของตนเอง
   1577. 4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไป ตามเกณฑ์
   1578. 5. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็น ไปตามเกณฑ์
   1579. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
   1580. ครูมีวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
   1581. ครูทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
   1582. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
   1583. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
   1584. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
   1585. ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและการเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพ และเต็มเวลา
   1586. มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
   1587. มีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน ท้องถิ่น
   1588. เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
   1589. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น
   1590. มีหลักสูตรการศึกษาของปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
   1591. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
   1592. เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
   1593. เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
   1594. เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
   1595. เด็กร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
   1596. เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
   1597. เด็กควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
   1598. เด็กชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ
   1599. เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อ แม่ ครูอาจารย์
   1600. เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
   1601. เด็กเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
   1602. เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
   1603. เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้
   1604. เด็กมีทักษะทางภาษษที่สมวัย
   1605. เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
   1606. เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
   1607. เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
   1608. เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
   1609. เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย
   1610. เด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้านสมวัย
   1611. จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมายปรัญญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
   1612. ผลการพัฒนาให้บรรลุปรัญญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
   1613. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
   1614. การจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
   1615. ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษและโครงการแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
   1616. เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
   1617. เด็กและผู้ปกครองและชุมชนพอใจต่อผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
   1618. เพื่อให้ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัด ประสบการณ์
   1619. เพื่อให้ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลายหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
   1620. เพื่อให้ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัย เชิงบวก
   1621. เพื่อให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
   1622. เพื่อให้ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุป รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
   1623. เพื่อให้ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัด ประสบการณ์
   1624. เพื่อให้ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ ได้ตลอดเวลา
   1625. เด็กมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้
   1626. เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสม
   1627. เด็กได้คุ้นเคยกับหนังสือและได้อ่าน หนังสือตามวัย
   1628. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
   1629. เด็กหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และ สิ่งเสพติด
   1630. เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอน ของ พ่อแม่ ครูอาจารย์
   1631. เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
   1632. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
   1633. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
   1634. เด็กปฐมวัยประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ ศาสนาที่ตนนับถือ
   1635. ให้บริการด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีใน การจัดการเรียนการสอนของครู
   1636. มีการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ สมาคมผู้ปกครองและครูในความร่วมมือช่วยเหลือ กิจกรรมของโรงเรียนทั้งงานด้านวิชาการและ กิจกรรมต่าง ๆ
   1637. 1. โรงเรียนได้รับนักเรียนใหม่ที่มีคุณภาพ1. ที่ดีทั้งในด้านการเรียน และความ ประพฤติตามจำนวนที่ต้องการ
   1638. 1. นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและถูกหลักโภชนาการ 2. ครู บุคลากร นักเรียน ได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีมีความปลอดภัย
   1639. มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และประสานความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว
   1640. มีการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการศึกษาและกิจกรรมอื่นๆ ให้บุคคลภายในและภายนอกได้ทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง รวดเร็ว
   1641. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี
   1642. มีรูปแบบการจัดทำหนังสือ , วารสาร , เอกสารแนะนำโรงเรียน , โบชัวร์ , แผ่นพับและสิ่งพิมพ์อื่นๆ ของโรงเรียน น่าสนใจ สวยงามและมีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน
   1643. การดำเนินงานในการจัดทำวารสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ เสร็จตามกำหนดเวลาและ บรรลุตามวัตถุประสงค์
   1644. สมาชิกครอบครัวผู้ปกครองกับคณะครูได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์สร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน เพื่อแสดงความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
   1645. มีการเชิดชูศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นและสร้างผลงานให้กับสังคม
   1646. ยานพาหนะได้รับการอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก ยานพาหนะบริการครู พนักงานและนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
   1647. มีการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้มี ความสะอาดถูกสุขลักษณ์
   1648. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่งคงสะอาด ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
   1649. บ้านพักครูมีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัย อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ
   1650. มีการดูแลค่ายลูกเสือและสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ ค่ายลูกเสือและสภาพแวดล้อมมีความปลอดภัย
   1651. 1.ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
   1652. 2.ให้ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดูและสื่อสาร โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดเห็นของตนเอง
   1653. 3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นไปตามเกณฑ์
   1654. 4. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
   1655. 5. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
   1656. 6. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เป็นไปตามเกณฑ์
   1657. 7. บุคลากรจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
   1658. 8. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
   1659. 1. ผู้เรียน ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ พัฒนาสิ่งแวดล้อม 2. ผู้เรียน กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 3. ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 4. ผู้เรียน มีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบ ระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับดี ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 ม.6
   1660. 1. นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและถูกหลักโภชนาการ
   1661. 2. ครู บุคลากร นักเรียน ได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีมีความปลอดภัย
   1662. 1. นักเรียนได้รับประทานอาหารว่างที่มีประโยชน์ สะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
   1663. 2. ครูและผู้ปกครองได้ซื้ออาหารในราคาที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
   1664. 1. นักเรียนได้รัรบการส่งเสริมสุขภาดอนามัยที่ดี
   1665. 2. ผู้ประกอบการได้รับการตรวจสุขภาพตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
   1666. 3. นักเรียน บุคลาการ ได้รับสารอาหาร และเครื่องดื่มที่มีประโยชน์
   1667. 3. รายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียน จำนวน 4,707 คน
   1668. 1. ผลการดำเนินงานของกิจกรรมสามารถส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนได้
   1669. 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทุกคนได้รับบริการงานแนะแนวทั้ง5บริการ
   1670. 2.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพมีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกการศึกษาต่อและอาชีพตรงตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ
   1671. 3.นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้วิเคาะหืตนเอง รู้จักและเข้าใจตนเอง ในความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
   1672. 4. นักเรียนที่เข้ารร่วมโครงการสอนเสริมความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เรียนวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายตามคาวมแตกต่าง ความถนัด และความสนใจของแต่ละคน
   1673. 5. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศมีความรักความภูมิใจและจิตสำนึกในการเป็นนักเรียนของโรงเรียนจนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
   1674. 6. ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
   1675. ครูหอพักดูแลนักเรียนประจำดูแลนักเรียนประจำอย่างมีประสิทธิภาพ
   1676. นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
   1677. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ผลงานด้วยควาภาคภูมิใจ
   1678. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระศิลปะเป็นไปตามเกณฑ์
   1679. 1. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่ อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ เขียน ตามความคิดของตนเอง
   1680. 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม สาระฯ เป็นไปตามเกณฑ์
   1681. 3. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่ม สาระ ภาษาต่างประเทศเป็นไปตามเกณฑ์
   1682. - ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์
   1683. 2. ครูหอพักดูแลนักเรียนประจำดูแลนักเรียนประจำอย่างมีประสิทธิภาพ
   1684. ปฏิบัติงานตามแผนงานด้านการบริหารทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   1685. - ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์
   1686. 1. มีการบริหารงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ในเรื่องการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ การศึกษาและการนำเงินส่งหน่วยงานต้น สังกัด ได้อย่างมีคุณภาพ
   1687. 1. มีการใช้งบประมาณเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 2. มีการจัดซื้อจัดหา ครุภัณฑ์ มีคุณภาพ เหมาะสม กับราคาและตรงกับผู้จัดซื้อจัดหาคู่ค้าได้ นำเสนอไว้มากขึ้น 3. มีการจัดหา จัดจ้าง เป็นไปด้วยความ ยุติธรรมโปร่งใส และตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น 4. มีรายการทรัพย์สิน ที่ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน
   1688. 1. ผู้บริหารสามารถบริหารงานบรรลุเป้าหมาย กำหนดรายการของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ที่ใช้เงินงบประมาณและจัดหาพัสดุเพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   1689. 2. มีการบริหารงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ในเรื่องการวางแผนพัสดุ การควบ คุมดูแลผลประโยชน์จากทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   1690. มีวัสดุครุภัณฑ์ ของใช้สำนักงานเพียงพอต่อความต้องการในการบริหารจัดการภายในฝ่าย
   1691. ผู้ฝึกสอนกีฬาและนักกีฬาทีมโรงเรียนมีขวัญและกำลังใจในการแข่งขันกีฬา
   1692. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามหลักสูตร มีคุณธรรม จริยธรรม
   1693. มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
   1694. มีการจัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบ จดหมายราชการ จดหมายทั่วไปของโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกมีความครบถ้วนและถูกต้อง
   1695. มีการควบคุมการรับ-ส่งหนังสือ แยกประเภทหนังสือและทำสำเนาหนังสือหรือเอกสารที่ผู้อำนวยการมอบหมายแจกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการ
   1696. มีการเก็บรักษา ติดตามเรื่อง และทำลายหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ ตามระเบียบงานสารบรรณมีความเรียบร้อยและถูกต้อง
   1697. มีการเก็บเอกสารหลักฐานสำคัญระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
   1698. มีการอำนวยความสะดวกด้านจดหมายและไปรษณียภัณฑ์แก่ครู นักเรียนและพนักงาน
   1699. 1. มีโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   1700. 2. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ สถานศึกษา
   1701. 1. ช่วยเหลือและให้ความอนุเคราะห์ ด้านการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ผู้ด้อยโอกาสและมีคามสามารถด้านกีฬา
   1702. 2. ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนใน นักกีฬาโครงการพิเศษทีมโรงเรียน และนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นกรณีพิเศษ
   1703. 3. พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนทุนเป็น เยาวชนที่ดีต่อสังคมและสร้างชื่อเสียง
   1704. 1.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่ม ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
   1705. 2. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน วิชาการและการจัดการ
   1706. 3. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุ เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้าน การดำเนินงานของผู้อำนวยการ
   1707. 4. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุ เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้าน การบริหารความเสี่ยง
   1708. 5. ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอา ใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
   1709. 6. ผลการดำเนินงา นที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม เป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
   1710. 7. มีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้นตาม แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ด้านมาตรการส่งเสริม ภายในสถานศึกษา
   1711. 8. มีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้นตาม แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ด้านมาตรการส่งเสริม ภายนอกสถานศึกษา
   1712. 1.ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
   1713. 2.ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
   1714. 3. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น (1.5)
   1715. 4. ผู้เรียนสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ
   1716. 5. ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
   1717. 6. ผู้เรียน ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ พัฒนาสิ่งแวดล้อม
   1718. 7.ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว
   1719. 8. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
   1720. 9. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และ นำเสนอผลงาน
   1721. 10. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่ อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความ คิดเห็นของตนเอง
   1722. 11. ผู้เรียนนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย ภาษาหรือวิธีการของตนเอง
   1723. 12. ผู้เรียน กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
   1724. 13. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
   1725. 14. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทยเป็นไปตามเกณฑ์
   1726. 15. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
   1727. 16. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
   1728. 17. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
   1729. 18. ผู้เรียนมีการวางแผนการทำงาน และ ดำเนินการจนสำเร็จ
   1730. 19. ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น พัฒนา งานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
   1731. 20. ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
   1732. 21. ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
   1733. 22. จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ของสถานศึกษา
   1734. 23. เพื่อให้มีผลการพัฒนาให้บรรลุปรัชญา ปณิธานและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา (14.2ก)
   1735. 24. เพื่อให้มีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่ง ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา (14.2ข)
   1736. เพื่อให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน
   1737. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภูมิใจ
   1738. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯเป็นไปตามเกณฑ์
   1739. ผู้เรียนมีการวางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ
   1740. ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
   1741. ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
   1742. 1. ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามหลักสูตร
   1743. 2. ลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอก สถานศึกษาโดยผ่านกระบวนการคิดวาง แผนกำหนดกิจกรรมและดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง
   1744. 3. มีวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกประจำค่าย ลูกเสืออย่างพอเพียง
   1745. 4. นักศึกษาวิชาทหารเห็นคุณค่าในตนเอง และมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง เหมาะสม
   1746. 5. นักศึกษาวิชาทหาร มีคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ตามหลักสูตร
   1747. 1. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้รับการบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
   1748. 2. ระบบ Network สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ
   1749. 3. ครูได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่เพื่อใช้ ในการจัดการเรียนการสอน
   1750. 1. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
   1751. 2. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานรักการทำงาน
   1752. 3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
   1753. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
   1754. เพื่อให้นักกีฬามีอุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอสำหรับนักกีฬาทีมโรงเรียน
   1755. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการออกกำลังกายสม่ำเสมอ
   1756. เพื่อให้ผูู้้เรียนเห็นคุณค่าในตอนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
   1757. เพื่อสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการตามจินตนาการ
   1758. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
   1759. ผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
   1760. ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
   1761. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความสุภาพนอบน้อมโอบอ้อมอารี มีความเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่นมีคุณธรรม จริยธรรม รักชาติ ศาสน์กษัตริย์และรักความเป็นไทย
   1762. ผู้เรียนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยขน์ต่อสังคมในและนอกสถานศึกษา
   1763. 1. มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิต
   1764. จัดกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม มีคุณลักษณะตามจิตตารมณ์ของนักบุญมงฟอร์ต
   1765. จัดกิจกรรมพััฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
   1766. จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกประจำค่ายลูกเสือ
   1767. ช่วยเหลือและให้ความอนุเคราะห์ด้านการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ผู้ด้อยโอกาสและมีความสามารถด้านกีฬา
   1768. ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในนักกีฬาโครงการพิเศษทีมโรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นกรณีพิเศษ
   1769. พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนทุนเป็นเยาวชนที่ดีต่อสังคมและสร้างชื่อเสียง
   1770. 1. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถาน ศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
   1771. 2. สถานศึกษาประสานความร่วมมือในการพัฒนา วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ เพื่อยก ระดับคุณภาพสูงขึ้นตามนโยบาย จุดเน้น และ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
   1772. 1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯเป็นไป ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
   1773. 2. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
   1774. 1. ครูผู้สอนมีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
   1775. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่้องใช้สำนักงานเพียงพอต่อการใช้งานบริหารแผนกปกครอง
   1776. มีกิจกรรมพัฒนานักรเียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
   1777. พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียนอย่างเป็นระบบ
   1778. ส่งเสริมให้คณะกรรมการนักเรียนได้จัดกิจกรรมที่ สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและมีวุฒิภาวะผู้นำที่ดี ในการปฏิบัติหน้าที่
   1779. สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าคณะกรรมการ นักเรียน นักเรียนทั่วไป ครูและสมาคมต่างๆ
   1780. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม หลักสูตร
   1781. นักเรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
   1782. ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
   1783. นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้ โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่ เสี่ยงต่อ ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทาง เพศ
   1784. 1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
   1785. 2. ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
   1786. 3. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตาม หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
   1787. 4. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและ สอดคล้องกับท้องถิ่น
   1788. 5. สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และ ความสนใจ
   1789. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าว
   1790. มีการดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณและ
   1791. มีการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนข้อมูล
   1792. มีการประสานงานกับหน่วยงานในเรื่อง
   1793. 1. ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึง ประสงค์
   1794. 2. ครูได้วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของผู้เรียน
   1795. 3. ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ แตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา
   1796. 4. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนำ บริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ เรียนรู้
   1797. 5. ครูได้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ เสมอภาค
   1798. 6. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย เต็มเวลา เต็มความสามารถ
   1799. 7. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เลงมือปฏิบัติ จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
   1800. 8. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตามอย่าง สม่ำเสมอ
   1801. มีการดำเนินงานบริหารจัดการ การศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการในแผนกการเงิน
   1802. มีการเบิกเงิน การรับเงิน การเก็บรักษา เงินการจ่ายเงิน และการนำส่งเงิน
   1803. มีรายงานบัญชีทางการเงิน จัดทำรายงานทางการเงินและออกงบทางการเงิน
   1804. ครูเข้าใจหลักปรัชญาหลักการและธรรมชาติของ การจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถนำมา ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
   1805. ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษา ปฐมวัย
   1806. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
   1807. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มที่ เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
   1808. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน วิชาการและการจัดการ
   1809. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุ เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
   1810. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ มีประสิทธิภาพ
   1811. ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและ เอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ เต็มเวลา
   1812. มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและ นำสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
   1813. มีระบบกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและ เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
   1814. จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กรอบด้าน
   1815. ผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมโครงการบรรลุ เป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
   1816. ผู้บริหารระดับปฐมวัย จำนวน 17 คน
   1817. เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
   1818. เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
   1819. เด็กชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรัก ธรรมชาติ
   1820. เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อ แม่ครูอาจารย์
   1821. เด็กเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
   1822. เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
   1823. เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิด จากประสบการณ์การเรียนรู้
   1824. เด็กมีทักษะทางภาษาสมวัย
   1825. เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
   1826. เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
   1827. เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย
   1828. เด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้าน สมวัย
   1829. ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้อง กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัด ประสบการณ์ การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้อง กับความ แตกต่างระหว่างบุคคล
   1830. ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
   1831. นักเรียนประจำได้รับการพัฒนาด้าน
   1832. นักเรียนประจำมีผลการเรียนดีขึ้น
   1833. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะ สอดคล้อง กับพัฒนาการของเด็ก
   1834. ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการ ของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผล พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
   1835. ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์
   1836. ครูจัดสิ่งแวดล้อมในเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
   1837. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 20.ครูจัดทำสารนิเทศและนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาการเด็ก
   1838. เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก และบุลากรในสถานศึกษา
   1839. เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
   1840. เด็กหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และ สิ่งเสพติด
   1841. เด็กร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
   1842. เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
   1843. เด็กควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
   1844. เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
   1845. เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
   1846. เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร การจัดการศึกษาปฐมวัย
   1847. ครูจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และ ความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
   1848. ครูสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือ กับ ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น
   1849. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ภายใน สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
   1850. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็ก ให้ บรรลุตามเป้าหมายปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการ จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
   1851. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
   1852. ครูประจำตึกสามารถดูแลนักเรียนประจำ
   1853. นักเรียนประจำได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
   1854. นักเรียนประจำที่เข้าร่วมงานเลี้ยงโอกาสต่างๆ มีความผูกพันธ์ สามารถทำงานเป็นกลุ่มและเกิดความรักความสามัคคี
   1855. นักเรียนประจำเกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรม
   1856. 1.มีแผนปฏิบัติการประจำปีฝ่าย จำนวน 8 ฝ่าย
   1857. 2. มีระบบกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่องด้านอัตลักษณ์ผู้เรียน
   1858. 3. มีระบบกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่องด้านเอกลักษณ์สถานศึกษา
   1859. 1. มีการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ต่อการบริหารการจัดการศึกษา
   1860. 2. มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
   1861. 3. มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
   1862. 4. มีการนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   1863. 5. มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
   1864. 6. มีการนำผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา
   1865. นักเรียนประจำมีสุขภาพร่างกายที่ดีไม่เจ็บป่วยและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
   1866. มีการประชุมอบรมนักเรียนประจำ
   1867. มีการประชุมอบรมครูดูแลนักเรียนประจำ
   1868. ห้องสมุดมีบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน เรียนรู์ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 97
   1869. ครูหอพักดูแลนักเรียนประจำดูแลนักเรียน
   1870. 1. มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิต
   1871. 1. บุคลากรมีความปลอดภัยในการใช้บริการยานพาหนะ
   1872. 2. มียานพาหนะเพียงพอต่อการให้บริการ
   1873. 1. มีการดูแลอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมด้านสาธารณูปโภคให้ถูกสุขลักษณะ
   1874. 2. อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
   1875. 1. มีห้องเรียน อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ มีความสะอาด มั่นคง ปลอดภัย และมีส่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
   1876. 1. ห้องเรียน อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ มั่นคง สะอาด ปลอดภัย
   1877. 2. ภายในโรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่น สะอาด สวยงาม และเป็นแหล่งการเรียนรู้
   1878. 2. อาคารประกอบการ 33 อาคาร
   1879. 3. อาคารนักเรียนประจำ 7 อาคาร
   1880. 4. แหล่งการเรียนรู้จำนวน 1 แห่ง
   1881. 1. บ้านพักครูอยู่ในสภาพดี
   1882. 2. เพื่อบริเวณบ้านพักครู สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
   1883. 1. มีการดำเนินการให้บริการสถานที่สำหรับบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง
   1884. 1. คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 2. คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 3. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาสถานศึกษา
   1885. 1. คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 2. คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 3. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาสถานศึกษา
   1886. 1. มีการจัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบ จดหมายราชการ จดหมายทั่วไปของโรงเรียนกับหน่วยงาน ภายนอกมีความครบถ้วนและถูกต้อง 2. มีการควบคุมการรับ-ส่งหนังสือ แยกประเภท หนังสือและทำสำเนาหนังสือหรือเอกสารที่ ผู้อำนวยการมอบหมายแจกให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการ 3. มีการเก็บรักษา ติดตามเรื่อง และ ทำลายหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ ตามระเบียบ งานสารบรรณมีความเรียบร้อยและถูกต้อง 4. มีการเก็บเอกสารหลักฐานสำคัญระเบียบ ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน และปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินกิจการ ต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 5. มีการอำนวยความสะดวกด้านจดหมายและ ไปรษณียภัณฑ์แก่ครู นักเรียนและพนักงาน
   1887. 1. มีบันทึกข้อมูลประวัตินักเรียนในโปรแกรม Mas school ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 2. มีการจัดทำทะเบียนประวัตินักเรียนทุกคน และจัดทำแฟ้มประวัตินักเรียนทุกคน 3. มีการจัดเก็บข้อมูลสถิตินักเรียนให้เป็นปัจจุบัน ตัวชี้วัดความสำเร็จ 1.มีข้อมูลและสถิติของครูและนักเรียนจำแนก ตามประเภทต่าง ๆ ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน ร้อยละ 98 2. มีการจัดเก็บสถิติครูและนักเรียนเข้าใหม่ ตลอดปีการศึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง รายละเอียด 3. จัดเก็บสถิตินักเรียนลาออกระหว่าง ปี การศึกษาและสิ้นปีการศึกษา ปีละ 1 ครั้ง
   1888. 1.มีการช่วยเหลือและให้ความอนุเคราะห์ด้านการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี
   1889. 2. มีการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนใน พระราชานุเคราะห์ฯ นักกีฬาโครงการพิเศษทีมโรงเรียน บุตรครู บุตรพนักงาน เณรคามิลเลียนเณรมหาไถ่ เณรยุวนิสและนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นกรณีพิเศษ
   1890. 3. พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนทุนเป็น เยาวชนที่ดีต่อสังคมและสร้างชื่อเสียง
   1891. 4. นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 10คน
   1892. 1.มีการจัดทำกำหนดรูปแบบรายการของ ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณและจัดหาพัสดุเพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานต่าง ๆ
   1893. 2. มีการจัดทำรายการพัสดุ การควบคุม และบำรุงรักษา จำหน่ายพัสดุและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
   1894. มีการระดมทรัพยากรและการลงทุน เพื่อการศึกษาและการนำเงินส่งหน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   1895. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายคณิตศาสตร์ได้รับการพัฒนาศักยภาพและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์จากประสบการณ์
   1896. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
   1897. มีการพัฒนาครู บุคลากรภายในสถานศึกษา
   1898. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ
   1899. มีการบริหารตามหลักกระจายอำนาจที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
   1900. มีการบริหารตามหลักกระจายอำนาจที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
   1901. 1. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้รับการบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
   1902. 2. ระบบ Network สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ
   1903. 3. ครูได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
   1904. บุคลากรฝ่ายกิจกรรมพิเศษปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายแผนพัฒนาโรงเรียนและระบบประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
   1905. บุคลากรฝ่ายกิจกรรมพิเศษมีวัสดุครุภัณฑ์ของใช้สำนักงานใช้อย่างพอเพียง
   1906. 1. นักเรียนกล้าแสดงออกมีทักษะด้านดนตรี และมีความเป็นผู้นำ
   1907. 2. มีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อการเรียนการ สอนที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย
   1908. 1. ผู้เรียน ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ พัฒนาสิ่งแวดล้อม
   1909. 2. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
   1910. 3. ผู้เรียนนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย ภาษาหรือวิธีการของตนเอง
   1911. 4. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป ตามเกณฑ์
   1912. 1. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 2 .ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ (4.3) 3. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์
   1913. 1. นักเรียนที่ร่วมโครงการมีการพัฒนาความสามารถตามความสนใจมากขึ้น และสามารถพัฒนาเป็นนักกีฬาทีมโรงเรียน
   1914. ทุกคนได้รับประทานอาหารว่างและน้ำดื่มที่ถูกสุขลักษณะ
   1915. นักเรียน ครู และผู้ปกครองได้ซื้ออาหารในราคาที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
   1916. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย
   1917. ครู บุคลากร นักเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีใีความปลอดภัย
   1918. ครู บุคลากร นักเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีใีความปลอดภัย
   1919. ผู้เรียนมีความรู้ และได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
   1920. บุคลากรได้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ถูกสุขลักษณะ
   1921. ผู้ประกอบการได้รับการตรวจสุขภาพตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
   1922. 1.มีการดำเนินงานสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฎิบัติการ
   1923. 1. มีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพ
   1924. 2. สนับสนุนผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
   1925. 1. มีการดำเนินงานสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมานตามที่กำหนดไว้ในแผนปฎิบัติการ
   1926. 1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
   1927. 2. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
   1928. 3. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการดำเนินงานของผู้อำนวยการ
   1929. 4. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยง
   1930. 5. ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
   1931. 6. ผลการดำเนินงา นที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
   1932. 7. มีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ด้านมาตรการส่งเสริมภายในสถานศึกษา
   1933. 8. มีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ด้านมาตรการส่งเสริมภายนอกสถานศึกษา
   1934. ทดสสอ
   1935. 1. มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และประสาน ความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบ ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว
   1936. 1. มีรูปแบบการจัดทำหนังสือ ,วารสาร , เอกสารแนะนำโรงเรียน ,โบชัวร์, แผ่นพับ และสิ่งพิมพ์อื่นๆของโรงเรียน น่าสนใจ สวยงามและมีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน 2. การดำเนินงานในการจัดทำวารสารและ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เสร็จตามกำหนดเวลา และ บรรลุตามวัตถุประสงค์
   1937. แผนกปกครองมีการบริหารจัดการ การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด ไว้ในแผนปฏิบัติการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
   1938. บุคลากรในแผนกได้รับการส่งเสริม และพัฒนา
   1939. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องใช้สำนักงาน ที่เพียงพอต่อการใช้งาน
   1940. พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ นักเรียนอย่างเป็นระบบ
   1941. ส่งเสริมให้คณะกรรมการนักเรียนได้จัดกิจ กรรมที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและมี วุฒิภาวะผู้นำที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
   1942. สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง คณะกรรมการนักเรียน นักเรียนทั่วไป ครูและสมาคมต่างๆ
   1943. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
   1944. นักเรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
   1945. 1.มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าว สารและให้บริการงานที่เกี่ยวกับนักเรียน ประจำ
   1946. 2. มีการดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณบริหารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของฝ่ายนักเรียนประจำให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและโปร่งใส
   1947. 1. นักเรียนประจำได้รับการพัฒนาด้าน วิชาการตามความสนใจ
   1948. 2. นักเรียนประจำมีผลการเรียนดีขึ้น
   1949. 1. ครูประจำตึกสามารถดูแลนักเรียนประจำ ได้ตามระเบียบของฝ่ายนักเรียนประจำ
   1950. 1. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถาน ศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่ เกี่ยวข้อง
   1951. 2. สถานศึกษาประสานความร่วมมือในการพัฒนา วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ เพื่อยก ระดับคุณภาพสูงขึ้นตามนโยบาย จุดเน้น และ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
   1952. มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี ประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน
   1953. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว (3.1)
   1954. 1. ครูหอพักดูแลนักเรียนประจำดูแลนักเรียน ประจำอย่างมีประสิทธิภาพ
   1955. 3.มีการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนประจำให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
   1956. 4.มีการประสานงานกับหน่วยงานในเรื่องอาหาร ที่พัก และสุขภาพของนักเรียนประจำให้ดำเนินไปด้วยความราบรื่นและถูกสุขอนามัย
   1957. 1. นักเรียนประจำมีสุขภาพร่างกายที่ดีไม่ เจ็บป่วยและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
   1958. 2. มีการประชุมอบรมนักเรียนประจำ
   1959. 3. มีการประชุมอบรมครูดูแลนักเรียนประจำ เหมาะสม (G.6(2))
   1960. มีบันทึกความดีของผู้เรียน
   1961. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
   1962. นักเรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
   1963. 1. แผนกกิจกรรมมีการบริหารจัดการ การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
   1964. 2. บุคลากรในแผนกได้รับการส่งเสริม และพัฒนา
   1965. 3. เพื่อให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องใช้สำนักงาน ที่เพียงพอต่อการใช้งานบริหารแผนกปกครอง
   1966. ผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคคุณ
   1967. ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
   1968. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความสุภาพนอบน้อมโอบอ้อมอารี มีความเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่นมีคุณธรรม จริยธรรม รักชาติ ศาสน์กษัตริย์และรักความเป็นไทย
   1969. ผู้เรียนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา
   1970. มีการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
   1971. 1. นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
   1972. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้รับ การบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
   1973. ระบบ Network สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ
   1974. ครูได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
   1975. 1. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
   1976. 2. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่ม สาระภาษาต่างประเทศ เป็นไปตามเกณฑ์
   1977. 1. ฝ่ายอาคารสถานที่มีการบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   1978. 2. บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   1979. 3. พนักงาน 107 คน
   1980. 1. เพื่อความคงทน แข็งแรง สะอาด และปลอดภัย
   1981. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชามีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น และปลอดภัย
   1982. 1. เพื่อให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด และปลอดภัย
   1983. 1. เพื่อให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด และปลอดภัย
   1984. 5. พื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติทั่วไป
   1985. 5. พื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติทั่วไป
   1986. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้รับ การบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
   1987. ระบบ Network สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ
   1988. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีสิ่งอำนวยความสะดวก
   1989. มีค่ายลูกเสือที่ได้มาตรฐาน อยู่ในสภาพใช้งานได้เป็นอย่างดี
   1990. ยานพาหนะของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชามีสภาพการใช้งานอย่างปลอดภัย
   1991. บ้านพักครูสะอาด คงทนแข็งแรง และปลอดภัย
   1992. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองวามต้องการความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
   1993. มีการจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกประจำค่ายลูกเสือ
   1994. 1.มีการดำเนินงานสามารถบริหารจัดการ ศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
   1995. 1. มีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
   1996. 2. สนับสนุนผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
   1997. 1.ผู้เรียนแสวงหาความจริง และดำเนินชีวิตตามที่ค้นพบ จากประสบการณ์ กิจกรรมฝ่ายจิต ศาสนาวัฒนธรรมของสถานศึกษา อาทิ ความไว้วางใจ ควมยุติธรรม ความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม
   1998. 2.ผู้เรียนมีประสบการณ์ และยอมรับสภาพใหม่ๆ ของชุมชนทางการศึกษา ในเรื่อง ความยากจน ความยุติธรรม การไม่ละเมิดสิทธิต่างๆ
   1999. 3.มีโครงการช่วยเหลือชุมชน ด้านความยุติรรม และสันติ
   2000. 4.เครือข่ายในการพัฒนาจัดการศึกษาในแนวทางมงฟอร์ต
   2001. 5.ผู้เรียนบำเพ็ญประโยชน์ในด้านวิชาการ ช่วยเหลือสังคม การป้องกันจากสิ่งเสพติด ฯลฯ
   2002. 1. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
   2003. 2. มีการพัฒนาครู บุคลากรภายในสถานศึกษา
   2004. 3. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
   2005. 1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 2.1
   2006. 2. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด อ่าน เขียนและ ตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม (3.2)
   2007. 3. ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 3.3
   2008. 4. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตาม หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 5.2
   2009. 5. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและ สอดคล้องกับท้องถิ่น 10.1
   2010. 6. สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียน เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 10.2
   2011. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯเป็นไป ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
   2012. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
   2013. มีการบริหารตามหลักกระจายอำนาจที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
   2014. 1. มีการบริหารตามหลักกระจายอำนาจที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
   2015. 1.ฝ่ายธุรการ-การเงินมีการบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   2016. 2.บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   2017. 1. ผู้เรียนสามารถใช้เคโนโลยีในการ เรียนรู้และนำเสนอผลงาน (3.4)
   2018. 2. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และ สร้างสรรค์ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ (4.4)
   2019. 3.ผู้เรียนมีการวางแผนการทำงานและ ดำเนินการจนสำเร็จ (6.1)
   2020. 4. ผู้เรียนให้มีการทำงานอย่างมีความสุข มุ่ง มั่น พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง (6.2)
   2021. 5. ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (6.3)
   2022. 6. ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ (6.4)
   2023. 1. ผู้เรียนสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตาม จินตนาการ 2. กิจพัฒนทผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง ความสามารถ ความถนัด ความถนัดและความ สนใจของผู้เรียน
   2024. 1) บุคคลากรมีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียงและอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี 2) มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องดนตรีให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) มีการพัฒนาและส่งเสริม ให้บุคคลากรในการใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา
   2025. 1) ครูผู้สอนมีความรู้ในเรื่องของเทคนิคการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 2) ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองตามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ
   2026. 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
   2027. 2. นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
   2028. 3. ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
   2029. 4. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย(7.5)
   2030. 1. มีแผนปฏิบัติการประจำปีฝ่าย จำนวน 8 ฝ่าย
   2031. 2. มีระบบกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่องด้านอัตลักษณ์ผู้เรียน
   2032. 3. มีระบบกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่องด้านเอกลักษณ์สถานศึกษา
   2033. 1. มีแผนปฏิบัติการประจำปีฝ่าย จำนวน 8 ฝ่าย
   2034. 2. มีระบบกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่องด้านอัตลักษณ์ผู้เรียน
   2035. 3. มีระบบกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่องด้านเอกลักษณ์สถานศึกษา
   2036. 1. มีการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ต่อการบริหารการจัดการศึกษา
   2037. 2. มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
   2038. 3. มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
   2039. 4. มีการนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   2040. 5. มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
   2041. 6. มีการนำผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา
   2042.
   2043. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนทุกคนได้รับความรู้เพิ่มเติมในการดูแลนักเรียนที่ดีขึ่น
   2044. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสอนงความต้องการ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
   2045. เพื่อให้นักกีฬามีอุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอสำหรับนักกีฬาทีมโรงเรียน
   2046. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการออกกำลังกายสม่ำเสมอ
   2047. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
   2048. เพื่อสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการตามจินตนาการ
   2049. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสอนงความต้องการความสามารถ ความพนัด และความสนใจของผู้เรียน
   2050. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
   2051. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
   2052. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการดำเนินงานของผู้อำนวยการ
   2053. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยง
   2054. ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
   2055. ผลการดำเนินงานที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
   2056. มีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
   2057. มีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ด้านมาตรการส่งเสริมภายนอกสถานศึกษา
   2058. 1. ครูเข้าใจหลักปรัชญาหลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
   2059. 2. ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
   2060. 3. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
   2061. 4. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
   2062. 5. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
   2063. 6. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
   2064. 7. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
   2065. 8. ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ เต็มเวลา
   2066. 9. มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
   2067. 10. มีระบบกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
   2068. 10. มีระบบกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
   2069. 11. จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กรอบด้าน
   2070. 12. ผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมโครงการบรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
   2071. 13. ผลการดำเนินงานการจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยบรรลุเป้าหมาย
   2072. 1. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น2. ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
   2073. 1. มีการบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
   2074. 2. บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
   2075. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด และปลอดภัย
   2076. พิมพ์ผิด
   2077. ห้องสมุดมีบริการสื่อและเทคโนโลยี สารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมร้อยละ 97
   2078. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างพอเพียง
   2079. 3. อาคารนักเรียนประจำ 7 อาคาร
   2080. - เพื่อให้ห้องพักค่ายลูกเสือ ห้องประชุม สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพการใช้งานได้เป็นอย่างดี
   2081. ยานพาหนะในโรงเรียนได้รับการตรวจสภาพพร้อมใช้งาน
   2082. 2. รถจักรยานยนต์ 7 คัน
   2083. 1.มีการดำเนินงานสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
   2084. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้รับการบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
   2085. ระบบ Network สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ
   2086. ครูได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
   2087. มีวัสดุ ครูภัณฑ์ และเครื่องใช้สำนักงานเพียงพอต่อการใช้งานบริหารแผนกปกครอง
   2088. มีกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่ส่งเสริมและ ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
   2089. พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ นักเรียนอย่างเป็นระบบ
   2090. ส่งเสริมให้คณะกรรมการนักเรียนได้จัดกิจ กรรมที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและมี วุฒิภาวะผู้นำที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
   2091. สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง คณะกรรมการนักเรียน นักเรียนทั่วไป ครูและสมาคมต่างๆ
   2092. จัดกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม มีคุณลักษณะตามจิตตารมณ์ของนักบุญมงฟอร์ต
   2093. นิสิตฝึกสอน จำนวน 20 คน
   2094. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
   2095. มีการพัฒนาครู บุคลากรภายในสถานศึกษา
   2096. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ
   2097. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
   2098. นักเรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
   2099. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและให้บริการงานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนประจำ
   2100. มีการดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณและบริหารค่าใช้จ่ายต่างๆของฝ่ายนักเรียนประจำให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและโปร่งใส
   2101. ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
   2102. นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ ที่ เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
   2103. 1.มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี ประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน (10.6)
   2104. มีการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนประจำให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
   2105. มีการประสานงานกับหน่วยงานในเรื่องอาหาร ที่พัก และสุขภาพของนักเรียนประจำให้ดำเนินไปด้วยความราบรื่นและถูกสุขอนามัย
   2106. ห้องสมุดมีบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย ตนเอง และเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมร้อยละ 97
   2107. นักเรียนประจำได้รับการพัฒนาด้านวิชาการตามความสนใจ
   2108. นักเรียนประจำมีผลการเรียนดีขึ้น
   2109. ครูประจำตึกสามารถดูแลนักเรียนประจำได้ตามระเบียบของฝ่ายนักเรียนประจำ
   2110. นักเรียนประจำได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
   2111. นักเรียนประจำที่เข้าร่วมงานเลี้ยงโอกาสต่างๆ มีความผูกพันธ์ สามารถทำงานเป็นกลุ่มและเกิดความรักความสามัคคี
   2112. นักเรียนประจำเกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจกรรม
   2113. นักเรียนประจำมีสุขภาพร่างกายที่ดีไม่เจ็บป่วยและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
   2114. มีการประชุมอบรมนักเรียนประจำ
   2115. มีการประชุมอบรมครูดูแลนักเรียนประจำ
   2116. 1. ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
   2117. 2. ครูได้วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของผู้เรียน
   2118. 3. ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา
   2119. 4. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
   2120. 5. ครูได้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
   2121. 6. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
   2122. 7. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
   2123. 8. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตามอย่าง สม่ำเสมอ
   2124. 1. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถาน ศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่ เกี่ยวข้อง
   2125. 2. สถานศึกษาประสานความร่วมมือในการพัฒนา วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ เพื่อยก ระดับคุณภาพสูงขึ้นตามนโยบาย จุดเน้น และ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
   2126. 1.มีการบริหารตามหลักกระจายอำนาจที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
   2127. 1.มีการบริหารตามหลักกระจายอำนาจที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
   2128. 1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
   2129. 2. ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
   2130. 3. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตาม หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
   2131. 4. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและ สอดคล้องกับท้องถิ่น
   2132. 5. สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และ ความสนใจ
   2133. 1. มีแผนปฏิบัติการประจำปีฝ่าย จำนวน 8 ฝ่าย
   2134. 2. มีระบบกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่องด้านอัตลักษณ์ผู้เรียน
   2135. 3. มีระบบกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่องด้านเอกลักษณ์สถานศึกษา
   2136. 1. มีรูปแบบการจัดทำหนังสือ ,วารสาร , เอกสารแนะนำโรงเรียน ,โบชัวร์, แผ่นพับ และสิ่งพิมพ์อื่นๆของโรงเรียน น่าสนใจ สวยงามและมีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน 2. การดำเนินงานในการจัดทำวารสารและ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เสร็จตามกำหนดเวลา และ บรรลุตามวัตถุประสงค์
   2137. 1. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพรักการ ออกกำลังกายและมีสุนทรียภาพกีฬา ศิลปะ
   2138. 2. การเรียนการสอนกีฬา และศิลปะ มีคุณภาพสู่ มาตรฐานสากล
   2139. 3. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา ศิลปะ ตามความสนใจและสามารถ
   2140. 1. นักเรียนกล้าแสดงออกมีทักษะด้านดนตรี และมีความเป็นผู้นำ
   2141. 2. มีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อการเรียนการ สอนที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย
   2142. ครูหอพักดูแลนักเรียนประจำอย่างมีประสิทธิภาพ
   2143. ครูเข้าใจหลักปรัชญาหลักการและธรรมชาติของ การจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถนำมา ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
   2144. ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษา ปฐมวัย
   2145. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
   2146. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มที่ เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
   2147. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน วิชาการและการจัดการ
   2148. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุ เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
   2149. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ มีประสิทธิภาพ
   2150. ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและ เอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ เต็มเวลา
   2151. มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและ นำสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
   2152. มีระบบกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและ เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
   2153. จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กรอบด้าน
   2154. ผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมโครงการบรรลุ เป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
   2155. ผลการดำเนินงานการจัดโครงการ กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด การศึกษาปฐมวัยบรรลุเป้าหมาย
   2156. ฝ่ายบริการมีการบริหารจัดการ การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ไว้ในแผนปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   2157. บุคลากรได้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ถูกสุขลักษณะ
   2158. ผู้ประกอบการได้รับการตรวจสุขภาพตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
   2159. ผู้เรียนมีความรู้ และได้รับการที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
   2160. บุคลากรได้รับประทานขนมและเครื่องดื่มที่ถูกสุขลักษณะ
   2161. เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
   2162. เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
   2163. เด็กชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรัก ธรรมชาติ
   2164. เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อ แม่ครูอาจารย์
   2165. เด็กเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
   2166. เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
   2167. เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิด จากประสบการณ์การเรียนรู้
   2168. เด็กมีทักษะทางภาษาสมวัย
   2169. เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
   2170. เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
   2171. เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย
   2172. เด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้าน สมวัย
   2173. ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้อง กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัด ประสบการณ์ การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้อง กับความ แตกต่างระหว่างบุคคล
   2174. ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
   2175. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะ สอดคล้อง กับพัฒนาการของเด็ก
   2176. ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการ ของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผล พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
   2177. ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์
   2178. ครูจัดสิ่งแวดล้อมในเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
   2179. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง
   2180. ครูจัดทำสารนิเทศและนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเด็ก
   2181. เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุลากรในสถานศึกษา
   2182. มีการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ต่อการบริหารการจัดการศึกษา
   2183. มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
   2184. มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
   2185. มีการนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   2186. มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการ ประเมินคุณภาพภายใน
   2187. มีการนำผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความ เป็นเลิศเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา
   2188. มีการดำเนินงานสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
   2189. มีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
   2190. สนับสนุนผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
   2191. เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
   2192. เด็กหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และ สิ่งเสพติด
   2193. เด็กร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
   2194. เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
   2195. เด็กควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
   2196. เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
   2197. เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
   2198. เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร การจัดการศึกษาปฐมวัย
   2199. ครูจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และ ความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
   2200. ครูสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือ กับ ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น
   2201. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ภายใน สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
   2202. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็ก ให้ บรรลุตามเป้าหมายปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการ จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
   2203. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
   2204. 1. ฝ่ายธุรการ-การเงินมีการบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ในแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ2. บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพ สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   2205. 1. มีการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติทั้ง ด้านการเรียนและความประพฤติตาม วัตถุประสงค์ของโรงเรียนที่ต้องการ รับเข้าเรียน
   2206. 1. มีการจัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบ จดหมาย ราชการจดหมายทั่วไปของโรงเรียนกับ หน่วยงานภายนอกมีความครบถ้วนและ ถูกต้อง 2. มีการควบคุมการรับ-ส่งหนังสือ แยก ประเภทหนังสือและทำสำเนาหนังสือหรือ เอกสารที่ผู้อำนวยการมอบหมายแจกให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการ 3. มีการเก็บรักษา ติดตามเรื่อง และทำลาย หนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ ตามระเบียบ งานสารบรรณมีความเรียบร้อยและถูกต้อง 4. มีการเก็บเอกสารหลักฐานสำคัญระเบียบ ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน และปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินกิจการ ต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 5. มีการอำนวยความสะดวกด้านจดหมายและ ไปรษณียภัณฑ์แก่ครู นักเรียนและพนักงาน
   2207. 1. มีบันทึกข้อมูลประวัตินักเรียนในโปรแกรม Mas school ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 2. มีการจัดทำทะเบียนประวัตินักเรียนทุกคน และจัดทำแฟ้มประวัตินักเรียนทุกคน 3. มีการจัดเก็บข้อมูลสถิตินักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
   2208. 1.คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 2. คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 3. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาสถานศึกษา
   2209. 1. มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และประสาน ความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบ ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว
   2210. 1. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด ร้อยละ 70
   2211. 2. ห้องสมุดมีบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน เรียนรู์ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 80
   2212. 1. มีการบริหารตามหลักกระจายอำนาจที่มี คุณภาพและได้มาตรฐาน
   2213. มีการดำเนินงานสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
   2214. ครูไทย+ต่างประเทศ จำนวน 50 คน
   2215. มีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
   2216. สนับสนุนผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
   2217. มีการดำเนินงานสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
   2218. 1. เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
   2219. 2. เด็กหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และ สิ่งเสพติด
   2220. 3. เด็กร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
   2221. 4. เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
   2222. 5. เด็กควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
   2223. 6. เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
   2224. 7. เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
   2225. 8. เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร การจัดการศึกษาปฐมวัย
   2226. 9. ครูจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และ ความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
   2227. 10. ครูสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือ กับ ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น
   2228. 11. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ภายใน สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
   2229. 12. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็ก ให้ บรรลุตามเป้าหมายปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
   2230. 13. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ปฐมวัย ร้อยละ 95
   2231. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
   2232. นักเรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
   2233. 1.มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและให้บริการงานที่เกี่ยวกับนักเรียนประจำ
   2234. ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
   2235. 2.มีการดำเนิการเบิก-จ่ายงบประมาณและบริหารค่าใช้จ่ายต่างๆของฝ่ายนักเรียนประจำให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและโปร่งใส
   2236. 3.มีการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนประจำให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
   2237. 4.มีการประสานงานกับหน่อยงานในเรื่องอาหาร ที่พัก และสุขภาพของนักเรียนประจำให้ดำเนินไปด้วยความราบรื่นและถูกสุขอนามัย
   2238. ครูเข้าใจหลักปรัชญาหลักการและธรรมชาติของ การจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถนำมา ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
   2239. ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษา ปฐมวัย
   2240. ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษา ปฐมวัย
   2241. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
   2242. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มที่ เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
   2243. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน วิชาการและการจัดการ
   2244. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุ เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
   2245. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ มีประสิทธิภาพ
   2246. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ มีประสิทธิภาพ
   2247. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ มีประสิทธิภาพ
   2248. ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและ เอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ เต็มเวลา
   2249. มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและ นำสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
   2250. มีระบบกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและ เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
   2251. จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กรอบด้าน
   2252. ผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมโครงการบรรลุ เป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
   2253. ผลการดำเนินงานการจัดโครงการ กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด การศึกษาปฐมวัยบรรลุเป้าหมาย
   2254. ด็กมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
   2255. เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
   2256. เด็กชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรัก ธรรมชาติ
   2257. เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อ แม่ครูอาจารย์
   2258. เด็กเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
   2259. เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
   2260. เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิด จากประสบการณ์การเรียนรู้
   2261. เด็กมีทักษะทางภาษาสมวัย
   2262. เด็กมีทักษะทางภาษาสมวัย
   2263. เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
   2264. เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
   2265. เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย
   2266. เด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้าน สมวัย
   2267. ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้อง กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัด ประสบการณ์ การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้อง กับความ แตกต่างระหว่างบุคคล
   2268. ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
   2269. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะ สอดคล้อง กับพัฒนาการของเด็ก
   2270. ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการ ของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผล พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
   2271. ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์
   2272. ครูจัดสิ่งแวดล้อมในเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
   2273. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง
   2274. ครูจัดทำสารนิเทศและนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเด็ก
   2275. เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุลากรในสถานศึกษา
   2276. นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ ที่ เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
   2277. มีวัสดุ ครูภัณฑ์ และเครื่องใช้สำนักงาน เพียงพอต่อการใช้งานบริหารแผนกปกครอง
   2278. มีกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่ส่งเสริมและ ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
   2279. พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ นักเรียนอย่างเป็นระบบ
   2280. ส่งเสริมให้คณะกรรมการนักเรียนได้จัดกิจ กรรมที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและมี วุฒิภาวะผู้นำที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
   2281. สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง คณะกรรมการนักเรียน นักเรียนทั่วไป ครูและสมาคมต่างๆ
   2282. 1. ฝ่ายอาคารสถานที่มีการบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
   2283. 2. บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
   2284. โรงเรียนมีความสะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะ
   2285. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ปลอดภัยได้มาตรฐาน
   2286. อาคารเรียน อาคารประกอบการ และอาคารที่พักอาศัย สะอาด มีระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ และได้มาตรฐาน
   2287. อาคารเรียน อาคารประกอบการ และอาคารที่พักอาศัย สะอาด มีระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ และได้มาตรฐาน
   2288. 1. บริการการใช้สื่้อและเทคโนโลยีภายในห้องเรียน
   2289. 2. เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้
   2290. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 9 รายการ
   2291. ห้องพัก ห้องประชุมสะอาดและปลอดภัย พื้นที่ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่
   2292. มียานพาหนะไว้อำนวยความสะดวกให้บุคลากร และมีความพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย
   2293. บ้านพักครู 52 ห้อง
   2294. บ้านพักครูมีความมั่นคง สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย
   2295. 1. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถาน ศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่ เกี่ยวข้อง
   2296. 2. สถานศึกษาประสานความร่วมมือในการพัฒนา วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ เพื่อยก ระดับคุณภาพสูงขึ้นตามนโยบาย จุดเน้น และ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
   2297. นักเรียนประจำมีสุขภาพร่างกายที่ดีไม่เจ็บป่วยและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
   2298. มีการประชุมอบรมนักเรียนประจำ
   2299. มีการประชุมอบรมครูดูแลนักเรียนประจำ
   2300. ประชุมอบรมนักเรียนประจำ ปีละ 4 ครั้ง
   2301. ประชุมอบรมครู ปีละ 4 ครั้ง
   2302. ครูหอพักดูแลนักเรียนประจำอย่างมีประสิทธิภาพ
   2303. 1. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้รับ การบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
   2304. 2. ระบบ Network สามารถใช้งานได้อย่าง มีคุณภาพ
   2305. 3. ครูได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
   2306. 1. ฝ่ายธุรการ-การเงินมีการบริหารจัดการ การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ในแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   2307. 1.คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 2. คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 3. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาสถานศึกษา
   2308. 1. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและ เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 2. มีการพัฒนาครู บุคลากรภายในสถานศึกษา 3. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ
   2309. 1. มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และประสาน ความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบ ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว
   2310. 1. มีรูปแบบการจัดทำหนังสือ ,วารสาร , เอกสารแนะนำโรงเรียน ,โบรชัวร์, แผ่นพับ และสิ่งพิมพ์อื่นๆของโรงเรียน น่าสนใจ สวยงามและมีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน 2. การดำเนินงานในการจัดทำวารสารและ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เสร็จตามกำหนดเวลา และ บรรลุตามวัตถุประสงค์
   2311. 1. มีการประสานความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนกับสมาคมผู้ปกครองและครูใน ความร่วมมือช่วยเหลือกิจกรรมของ โรงเรียนทั้งงานด้านวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ 2. สมาชิกครอบครัวผู้ปกครองกับคณะครู ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์สร้างความคุ้นเคย ซึ่งกันและกันเพื่อแสดงความสามัคคี เป็น น้ำหนึ่งใจเดียวกัน 3. มีการเชิดชูศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นและ สร้างผลงานให้กับสังคม
   2312. 1. มีบันทึกข้อมูลประวัตินักเรียนในโปรแกรม Mas school ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 2. มีการจัดทำทะเบียนประวัตินักเรียนทุกคน และจัดทำแฟ้มประวัตินักเรียนทุกคน 3. มีการจัดเก็บข้อมูลสถิตินักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
   2313. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
   2314. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
   2315. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการดำเนินงานของผู้อำนวยการ
   2316. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายเตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยง
   2317. ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
   2318. ผลการดำเนินงานที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
   2319. มีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ด้านมาตรการส่งเสริมภายในสถานศึกษา
   2320. มีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ด้านมาตรการส่งเสริมภายนอกสถานศึกษา
   2321. 1. มีแผนปฏิบัติการประจำปีฝ่าย จำนวน 8 ฝ่าย
   2322. 2. มีระบบกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่องด้านอัตลักษณ์ผู้เรียน
   2323. 3. มีระบบกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่องด้านเอกลักษณ์สถานศึกษา
   2324. 1. มีการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ต่อการบริหารการจัดการศึกษา
   2325. 2. มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
   2326. 3. มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
   2327. 4. มีการนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   2328. 5. มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
   2329. 6. มีการนำผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา
   2330. 1. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
   2331. 2. มีการพัฒนาครู บุคลากรภายในสถานศึกษา
   2332. 3. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ
   2333. 1. มีการบริหารตามหลักกระจายอำนาจที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
   2334. 1. มีการบริหารตามหลักกระจายอำนาจที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
   2335. 1. มีการจัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบ จดหมาย ราชการจดหมายทั่วไปของโรงเรียนกับ หน่วยงานภายนอกมีความครบถ้วนและ ถูกต้อง 2. มีการควบคุมการรับ-ส่งหนังสือ แยก ประเภทหนังสือและทำสำเนาหนังสือหรือ เอกสารที่ผู้อำนวยการมอบหมายแจกให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการ 3. มีการเก็บรักษา ติดตามเรื่อง และทำลาย หนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ ตามระเบียบ งานสารบรรณมีความเรียบร้อยและถูกต้อง 4. มีการเก็บเอกสารหลักฐานสำคัญระเบียบ ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน และปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินกิจการ ต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 5. มีการอำนวยความสะดวกด้านจดหมายและ ไปรษณียภัณฑ์แก่ครู นักเรียนและพนักงาน
   2336. มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้ สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา คุณภาพสถานศึกษา
   2337. มีระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 8 ฝ่าย
   2338. 1.คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 2. คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 3. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาสถานศึกษา
   2339. 1.คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
   2340. 2. คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
   2341. 3. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาสถานศึกษา
   2342. 1. มีการจัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบ จดหมาย ราชการจดหมายทั่วไปของโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกมีความครบถ้วนและ ถูกต้อง
   2343. 2. มีการควบคุมการรับ-ส่งหนังสือ แยก ประเภทหนังสือและทำสำเนาหนังสือหรือ เอกสารที่ผู้อำนวยการมอบหมายแจกให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการ
   2344. 3. มีการเก็บรักษา ติดตามเรื่อง และทำลาย หนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ ตามระเบียบ งานสารบรรณมีความเรียบร้อยและถูกต้อง
   2345. 4. มีการเก็บเอกสารหลักฐานสำคัญระเบียบ ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน และปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินกิจการ ต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
   2346. 5. มีการอำนวยความสะดวกด้านจดหมายและ ไปรษณียภัณฑ์แก่ครู นักเรียนและพนักงาน
   2347. 1. ผู้เรียนมีความรู้และได้รับการ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ ความปลอดภัย
   2348. มีบันทึกข้อมูลประวัตินักเรียนในโปรแกรม Mas school ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
   2349. มีการจัดทำทะเบียนประวัตินักเรียนทุกคน และจัดทำแฟ้มประวัตินักเรียนทุกคน
   2350. มีการจัดเก็บข้อมูลสถิตินักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
   2351. มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และประสาน ความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบ ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว
   2352. 1. มีรูปแบบการจัดทำหนังสือ ,วารสาร , เอกสารแนะนำโรงเรียน ,โบรชัวร์, แผ่นพับ และสิ่งพิมพ์อื่นๆของโรงเรียน น่าสนใจ สวยงามและมีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน 2. การดำเนินงานในการจัดทำวารสารและ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เสร็จตามกำหนดเวลา และ บรรลุตามวัตถุประสงค์
   2353. 1. มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้ สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา คุณภาพสถานศึกษา
   2354. 1. มีการประสานความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนกับสมาคมผู้ปกครองและครูใน ความร่วมมือช่วยเหลือกิจกรรมของ โรงเรียนทั้งงานด้านวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ 2. สมาชิกครอบครัวผู้ปกครองกับคณะครู ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์สร้างความคุ้นเคย ซึ่งกันและกันเพื่อแสดงความสามัคคี เป็น น้ำหนึ่งใจเดียวกัน 3. มีการเชิดชูศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นและ สร้างผลงานให้กับสังคม
   2355. ฝ่ายอาคารสถานที่มีการบริหารจัดการการศึกษาบรรลุตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ
   2356. ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มีความมั่นคง แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ร้อยละ 95
   2357. 3. อาคารที่พักอาศัย 10 อาคาร
   2358. ผู้ใช้ยานพาหนะของโรงเรียนได้รับความปลอดภัย
   2359. 1. ให้บริการด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี
   2360. 2. เอื้อต่อการเรียนรู้
   2361. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ตึกนักเรียนประจำ มั่นคง สะอาดปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้
   2362. ผิด
   2363. ผิด
   2364. งานศิลป์ดำเนินการสำเร็จลุล่วง
   2365. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม สะอาดและปลอดภัย
   2366. ห้องพัก ศาลาเอนกประสงค์มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีส่ิงอำนวยความสะดวกเพียงพอ อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี สภาพแวดล้อม ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรัรบผู้เรียน
   2367. ห้องพัก และห้องประชุม
   2368. บ้านพักครูมีความมั่นคง สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย
   2369. มีการดำเนินงานสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
   2370. มีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
   2371. สนับสนุนผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
   2372. 1. นักเรียนประจำมีสุขภาพร่างกายที่ดีไม่เจ็บป่วยและมีลักษณะอันพึงประสงค์
   2373. 2. มีการประชุมอบรมนักเรียนประจำ
   2374. 3. มีการประชุมอบรมครูดูแลนักเรียนประจำ
   2375. 1. ครูประจำตึกสามารถดูแลนักเรียนประจำได้ตามระเบียบของฝ่ายนักเรียนประจำ
   2376. 1.ครูหอพักดูแลนักเรียนประจำดูแลนักเรียนประจำอย่างมีประสิทธิภาพ
   2377. 1.มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและให้บริการงานที่เกี่ยวกับนักเรียนประจำ
   2378. 3.นักเรียนประจำเกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรม
   2379. 1.นักเรียนประจำได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
   2380. 2.นักเรียนประจำที่เข้าร่วมงานเลี้ยงโอกาสต่างๆมีความผูกพันธ์ สามารถทำงานเป็นกลุ่มและเกิดความรักความสามัคคี
   2381. ครูเข้าใจหลักปรัชญาหลักการและธรรมชาติของ การจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถนำมา ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
   2382. ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษา ปฐมวัย
   2383. ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษา ปฐมวัย
   2384. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
   2385. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มที่ เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
   2386. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน วิชาการและการจัดการ
   2387. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุ เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
   2388. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ มีประสิทธิภาพ
   2389. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ มีประสิทธิภาพ
   2390. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ มีประสิทธิภาพ
   2391. ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและ เอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ เต็มเวลา
   2392. มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและ นำสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
   2393. มีระบบกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและ เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
   2394. จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กรอบด้าน
   2395. ผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมโครงการบรรลุ เป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
   2396. ผลการดำเนินงานการจัดโครงการ กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด การศึกษาปฐมวัยบรรลุเป้าหมาย
   2397. เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
   2398. เด็กหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และ สิ่งเสพติด
   2399. เด็กร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
   2400. เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
   2401. เด็กควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
   2402. เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
   2403. เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
   2404. เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร การจัดการศึกษาปฐมวัย
   2405. ครูจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และ ความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
   2406. ครูสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือ กับ ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น
   2407. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ภายใน สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
   2408. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็ก ให้ บรรลุตามเป้าหมายปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
   2409. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ปฐมวัย ร้อยละ 95
   2410. เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
   2411. เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
   2412. เด็กชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรัก ธรรมชาติ
   2413. เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อ แม่ครูอาจารย์
   2414. เด็กเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
   2415. เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
   2416. เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิด จากประสบการณ์การเรียนรู้
   2417. เด็กมีทักษะทางภาษาสมวัย
   2418. เด็กมีทักษะทางภาษาสมวัย
   2419. เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
   2420. เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
   2421. เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย
   2422. เด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้าน สมวัย
   2423. ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้อง กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัด ประสบการณ์ การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้อง กับความ แตกต่างระหว่างบุคคล
   2424. ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
   2425. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะ สอดคล้อง กับพัฒนาการของเด็ก
   2426. ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการ ของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผล พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
   2427. ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์
   2428. ครูจัดสิ่งแวดล้อมในเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
   2429. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง
   2430. ครูจัดทำสารนิเทศและนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเด็ก
   2431. เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุลากรในสถานศึกษา
   2432. ครูเข้าใจหลักปรัชญาหลักการและธรรมชาติของ การจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถนำมา ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
   2433. ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษา ปฐมวัย
   2434. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
   2435. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มที่ เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
   2436. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน วิชาการและการจัดการ
   2437. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุ เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
   2438. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ มีประสิทธิภาพ
   2439. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ มีประสิทธิภาพ
   2440. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ มีประสิทธิภาพ
   2441. ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและ เอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ เต็มเวลา
   2442. มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและ นำสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
   2443. มีระบบกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและ เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
   2444. จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กรอบด้าน
   2445. ผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมโครงการบรรลุ เป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
   2446. ผลการดำเนินงานการจัดโครงการ กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด การศึกษาปฐมวัยบรรลุเป้าหมาย
   2447. ครูเข้าใจหลักปรัชญาหลักการและธรรมชาติของ การจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถนำมา ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
   2448. ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษา ปฐมวัย
   2449. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
   2450. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มที่ เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
   2451. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน วิชาการและการจัดการ
   2452. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุ เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
   2453. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ มีประสิทธิภาพ
   2454. ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและ เอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ เต็มเวลา
   2455. มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและ นำสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
   2456. มีระบบกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและ เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
   2457. จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กรอบด้าน
   2458. ผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมโครงการบรรลุ เป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
   2459. ผลการดำเนินงานการจัดโครงการ กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด การศึกษาปฐมวัยบรรลุเป้าหมาย
   2460. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องใช้สำนักงานเพียงพอต่อการใช้งานบริหารฝ่ายปกครอง
   2461. มีกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และ ความสนใจ
   2462. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
   2463. นักเรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผุ้มีพระคุณ
   2464. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและให้บริการงานที่เกี่ยวกับนักเรียนประจำ
   2465. มีการดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณและบริหารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของฝ่ายนักเรียนประจำให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและโปร่งใส
   2466. มีการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนประจำให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
   2467. มีการประสานงานกับหน่วยงานในเรื่องอาหาร ที่พัก และสุขภาพของนักเรียนประจำให้ดำเนินไปด้วยความราบรื่นและถูกสุขอนามัย
   2468. 1. มีการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ต่อการบริหารการจัดการศึกษา 2. มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3. มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
   2469. ผู้เรียนมีคุณลักษณะนิสัยที่ดีตามเกณฑ์
   2470. เพื่อให้นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง
   2471. จัดกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม มีคุณลักษณะตามจิตตารมณ์ของนักบุญมงฟอร์ต
   2472. จัดกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม มีคุณลักษณะตามจิตตารมณ์ของนักบุญมงฟอร์ต
   2473. จัดกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม มีคุณลักษณะตามจิตตารมณ์ของนักบุญมงฟอร์ต
   2474. 1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิด ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 2. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 3. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้ บรรลุป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ การด้านการดำเนินงานของผู้อำนวยการ 4. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายเตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ การด้านการบริหารความเสี่ยง 5. ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและ เต็มเวลา 6. ผลการดำเนินงานที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ สถานศึกษา 7. มีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ด้านมาตรการส่งเสริมภายในสถานศึกษา 8. มีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ด้าน รายละเอียด มาตรการส่งเสริมภายนอกสถานศึกษา
   2475. จัดกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม มีคุณลักษณะตามจิตตารมณ์ของนักบุญมงฟอร์ต
   2476. จัดกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม มีคุณลักษณะตามจิตตารมณ์ของนักบุญมงฟอร์ต
   2477. จัดกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม มีคุณลักษณะตามจิตตารมณ์ของนักบุญมงฟอร์ต
   2478. จัดกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม มีคุณลักษณะตามจิตตารมณ์ของนักบุญมงฟอร์ต
   2479. 1. มีแผนปฏิบัติการประจำปีฝ่าย จำนวน 8 ฝ่าย 2. มีระบบกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่องด้านอัตลักษณ์ผู้เรียน 3. มีระบบกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่องด้วยเอกลักษณ์สถานศึกษา
   2480. 1. นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้บริการ ห้องสมุด ร้อยละ 90
   2481. 2. ห้องสมุดมีบริการสื่อและเทคโนโลยี สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80
   2482. จัดกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม มีคุณลักษณะตามจิตตารมณ์ของนักบุญมงฟอร์ต
   2483. จัดกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม มีคุณลักษณะตามจิตตารมณ์ของนักบุญมงฟอร์ต
   2484. 1. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและ เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 2. มีการพัฒนาครู บุคลากรภายในสถานศึกษา 3. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ
   2485. จัดกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม มีคุณลักษณะตามจิตตารมณ์ของนักบุญมงฟอร์ต
   2486. 1. มีการบริหารตามหลักกระจายอำนาจที่มี คุณภาพและได้มาตรฐาน
   2487. บุคลากรครูชาวต่างชาติของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพ
   2488. 1. มีการดำเนินงาน สามารถบริหารจัดการศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 2. มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
   2489. 1. มีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน พัฒนาเต็มศักยภาพ 2. สนับสนุนผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ ยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความ เป็นเลิศ
   2490. 1.มีการดำเนินงานสามารถบริหารจัดการ ศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผน ปฏิบัติการ
   2491. มีบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอก เข้าใช้ บริการพื้นที่ของศูนย์อย่างสม่ำเสมอ
   2492. มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้ สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา คุณภาพสถานศึกษา ร้อยละ 88
   2493. 1. มีการประสานความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนกับสมาคมผู้ปกครองและครูใน ความร่วมมือช่วยเหลือกิจกรรมของ โรงเรียนทั้งงานด้านวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ
   2494. 2. สมาชิกครอบครัวผู้ปกครองกับคณะครู ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์สร้างความคุ้นเคย ซึ่งกันและกันเพื่อแสดงความสามัคคี เป็น น้ำหนึ่งใจเดียวกัน
   2495. 3. มีการเชิดชูศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นและ สร้างผลงานให้กับสังคม
   2496. ผู้เรียนยอมรับความคิด และวัฒนธรรมทีาแตกต่าง
   2497. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
   2498. 1. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้รับ การบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. ระบบ Network สามารถใช้งานได้อย่าง มีคุณภาพ 3. ครูได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
   2499. 1. ฝ่ายธุรการ-การเงินมีการบริหารจัดการ การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ในแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   2500. 2. บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพ สามารถให้บริการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
   2501. 1. มีบันทึกข้อมูลประวัตินักเรียนในโปรแกรม Mas school ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 2. มีการจัดทำทะเบียนประวัตินักเรียนทุกคน และจัดทำแฟ้มประวัตินักเรียนทุกคน 3. มีการจัดเก็บข้อมูลสถิตินักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
   2502. 1.คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 2. คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 3. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาสถานศึกษา
   2503. 1. มีการจัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบ จดหมาย ราชการจดหมายทั่วไปของโรงเรียนกับ หน่วยงานภายนอกมีความครบถ้วนและ ถูกต้อง 2. มีการควบคุมการรับ-ส่งหนังสือ แยก ประเภทหนังสือและทำสำเนาหนังสือหรือ เอกสารที่ผู้อำนวยการมอบหมายแจกให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการ 3. มีการเก็บรักษา ติดตามเรื่อง และทำลาย หนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ ตามระเบียบ งานสารบรรณมีความเรียบร้อยและถูกต้อง 4. มีการเก็บเอกสารหลักฐานสำคัญระเบียบ ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน และปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินกิจการ ต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 5. มีการอำนวยความสะดวกด้านจดหมายและ ไปรษณียภัณฑ์แก่ครู นักเรียนและพนักงาน
   2504. 1. มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และประสาน ความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบ ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว
   2505. -ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร -ผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
   2506. ผูู้เรียนยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
   2507. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
   2508. ผูู้เรียนยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
   2509. -ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูต
   2510. ครู บุคลากรเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
   2511. สร้างขวัญกำลังใจ และความสามัคคีในหมู่คณะ
   2512. 1. นักเรียนกล้าแสดงออกมีทักษะด้านดนตรี และมีความเป็นผู้นำ 2. มีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อการเรียนการ สอนที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย
   2513. ผู้เรียนมีคุณลักษณะนิสัยที่ดีตามเกณฑ์
   2514. 1. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพรักการ ออกกำลังกายและมีสุนทรียภาพกีฬา ศิลปะ 2. การเรียนการสอนกีฬา และศิลปะ มีคุณภาพสู่ มาตรฐานสากล 3. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา ศิลปะ ตามความสนใจและสามารถ
   2515. 1.ผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 2.ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 3.ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความสุภาพนอบน้อมโอบอ้อมอารีมีความเสียสละ ช่วยเหลือผูื่อื่นมีคุณธรรม จริยธรรม รักชาติ ศาสน์กษัตริย์และรักความเป็นไทย 4.ผู้เรียนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทัังในและนอกสถานศึกษา
   2516. 1. ครูประจำตึกสามารถดูแลนักเรียนประจำได้ตามระเบียบของฝ่ายนักเรียนประจำ
   2517. 2. นักเรียนประจำหอพักในโรงเรียนมีตู้เก็บโทรศัพท์มือถือเพียงพอและปลอดภัย
   2518. 1. นักเรียนประจำได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม แลสติปัญญาะ
   2519. 2. นักเรียนประจำที่เข้าร่วมงานเลี้ยงโอกาสต่างๆ มีความผูกพันธ์ สามารถทำงานเป็นกลุ่ม และเกิดความรักความสามัคคี
   2520. 3. นักเรียนประจำเกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรม
   2521. เพื่อให้นักกีฬามีอุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอสำหรับนักกีฬาทีมโรงเรียน แก้ไข ลบ - เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการออกกำลังกายสม่ำเสมอ แก้ไข ลบ - เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม แก้ไข ลบ - เพื่อสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการตามจินตนาการ แก้ไข ลบ - เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสอนงความต้องการความสามารถ ความพนัด และความสนใจของผู้เรียน
   2522. 1. นักเรียนประจำได้รับความช่วยเหลือด้านการแก้ผลการเรียน และการแนะนำจากครูผู้รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องก
   2523. 1. ครูหอพักดูแลนักเรียนประจำดูแลนักเรียนประจำอย่างมีประสิทธิภาพ
   2524. 1.พัฒนาการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียนอย่างเป็นระบบ 2.ส่งเสริมให้คณะกรรมการนักเรียนให้จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและมีวุฒิภาวะผู้นำที่ดีในการปฎิบัติหน้าที่ 3. สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการนักเรียน นักเรียนทั่วไปครูและสมาคมต่าง ๆ
   2525. โรงเรียนประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและเเป้าหมายที่กำหนด
   2526. นักเรียนรู้จักเรียนรู้ที่จะป้องกันตนเอง จากอุบัติภัย และเรียนรู้ที่จะป้องกันไม่ให้ เกิดอุบัติภัย
   2527. นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการนักเรียน รู้จักการแสดงออกในทางที่ถูกต้องและการ เป็นผู้นำที่ดี
   2528. จัดกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม มีคุณลักษณะตามจิตตารมณ์ของนักบุญมงฟอร์ต
   2529. นักเรียน จำนวน 30 คน
   2530. จัดกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม มีคุณลักษณะตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์
   2531. 1. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้รับ การบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. ระบบ Network สามารถใช้งานได้อย่าง มีคุณภาพ 3. ครูได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
   2532. 1. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและ เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 2. มีการพัฒนาครู บุคลากรภายในสถานศึกษา 3. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ
   2533. 1. มีการบริหารตามหลักกระจายอำนาจที่มี คุณภาพและได้มาตรฐาน
   2534. บุคลากรครูชาวต่างชาติของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพ
   2535. 1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิด ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 2. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 3. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้ บรรลุป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ การด้านการดำเนินงานของผู้อำนวยการ 4. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายเตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ การด้านการบริหารความเสี่ยง 5. ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและ เต็มเวลา 6. ผลการดำเนินงานที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ สถานศึกษา 7. มีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ด้านมาตรการส่งเสริมภายในสถานศึกษา 8. มีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ด้าน รายละเอียด มาตรการส่งเสริมภายนอกสถานศึกษา
   2536. 1. มีการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ต่อการบริหารการจัดการศึกษา 2. มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3. มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
   2537. 1. นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจต่อผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   2538. 2. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของการปฏิบัติตามแผนฯ
   2539. 3. มีการนำผลประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปวิเคราะห์ ปรับปรุงและนำไปใช้การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึษาอย่างมีคุณภาพ
   2540. 4. มีการทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
   2541. 5. มีการมุ่งเน้นผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและผู้เรียนโดยการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครอง
   2542. 6. มีการวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้โดยการวิเคราะห์ และทบทวนผลการดำเนินการและการปรับปรุงผลการดำเนินการ
   2543. 1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิด ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 2. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 3. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้ บรรลุป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ การด้านการดำเนินงานของผู้อำนวยการ 4. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายเตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ การด้านการบริหารความเสี่ยง 5. ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและ เต็มเวลา 6. ผลการดำเนินงานที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ สถานศึกษา 7. มีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ด้านมาตรการส่งเสริมภายในสถานศึกษา 8. มีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ด้าน รายละเอียด มาตรการส่งเสริมภายนอกสถานศึกษา
   2544. 1. วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน อย่างมีคุณภาพ
   2545. 2. มีการติดตามการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ/แผนหน่วยงานอย่างมี คุณภาพ
   2546. 3. หน่วยงานมีการพัฒนาบุคลากรใน หน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2547. 4. มีการตรวจสอบคุณภาพบุคลากรและ หน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2548. 5. มีการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร ในฝ่ายอย่างมีคุณภาพ
   2549. 6. มีการจัดทำสารสนเทศของฝ่ายและ หน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2550. 7. มีการดำเนินงานธุรการของฝ่ายอย่าง มีคุณภาพ
   2551. 8. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ในแผนปฏิบัติการอย่างมีคุณภาพ
   2552. 9. ผู้บริหารมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างมีคุณภาพ
   2553. 10. ผู้บริหารรู้และปฏิบัติหน้าที่ตาม ระเบียบที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ
   2554. 11. ผู้บริหารสถานศึกษากำกับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย อย่างมีคุณภาพ
   2555. 12. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ
   2556. 13. ผู้บริหารพัฒนาระบบการบริหาร โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ระบบการ บริหารจัดการตามเกณฑ์ TQAอย่างมีคุณภาพ
   2557. 14. มีการมุ่งเน้นการออกแบบระบบ งาน จัดการระบบงาน และการเตรียมพร้อม ต่อภาวะฉุกเฉินอย่างมีคุณภาพ
   2558. 15. มีการออกแบบกระบวนการทำงานและ จัดกระบวนการทำงานอย่างมีคุณภาพ
   2559. 1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดที่เน้น การพัฒนาผู้เรียน
   2560. 2. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
   2561. 3. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา
   2562. 4. การจัดและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัด การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษา ของสถานศึกษา
   2563. 5. มีการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ ระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ TQA 3.2.1
   2564. 6. การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูงมีวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจอย่างมีคุณภาพ
   2565. มีระบบข้อมูลสารสนเทศทันสมัยและพร้อมใช้ งาน และสามารถบริหารจัดการเพื่อพัฒนา คุณภาพสถานศึกษา และวางแผนการจัดการ ศึกษาอย่างมีคุณภาพ
   2566. 1. มีการประสานความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนกับสมาคมผู้ปกครองและครูใน ความร่วมมือช่วยเหลือกิจกรรมของ โรงเรียนทั้งงานด้านวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ
   2567. 2. สมาชิกครอบครัวผู้ปกครองกับคณะครู ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์สร้างความคุ้นเคย ซึ่งกันและกันเพื่อแสดงความสามัคคี เป็น น้ำหนึ่งใจเดียวกัน
   2568. 3. มีการเชิดชูศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นและ สร้างผลงานให้กับสังคม
   2569. 1.กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน 2.กิจกรรมการรณรงค์เผยแพร่ระบอบประชาธิปไตยและเลือกตั้งประะธานนักเรียน
   2570. 1. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬาทีมโรงเรียน 2. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาครูภายใน 3. กิจกรรมส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเครือฯ 4. กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ACS CUP ครั้งที่ 19 5. กิจกรรมส่งนักเรียนแข่งขันกีฬาภายนอก 6. กิจกรรมประกวดกองเชียร์และพาเหรด
   2571. 1. งานสรรหามีการบริหารอย่างมีคุณภาพ
   2572. 2. งานธำรงรักษามีการบริหารอย่างมี คุณภาพ
   2573. 3. งานพัฒนาบุคลากรมีการบริหาร อย่างมีคุณภาพ
   2574. 4. งานเกษียณอายุมีการบริหาร อย่างมีคุณภาพ
   2575. 5. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
   2576. 6. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคลากร
   2577. 7. มีการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและ มีจริยธรรม อย่างมีคุณภาพ
   2578. 8. การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ อย่างมีคุณภาพ
   2579. 9. การมีมุ่งเน้นบุคลากรโดยมีการจัด สภาพแวดล้อมของบุคลากรอย่างมีคุณภาพ
   2580. 10. เกิดผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร อย่างมีคุณภาพ
   2581. 11. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ และวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีคุณภาพ
   2582. 12. มีการออกแบบสวัสดิการที่เหมาะสม ให้กับบุคลากรอย่างมีคุณภาพ
   2583. 13. มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ของทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ
   2584. วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2585. มีการติดตามแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/แผนหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2586. หน่วยงานมีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2587. มีการตรวจสอบคุณภาพบุคลากรและหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2588. มีการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในฝ่ายอย่างมีคุณภาพ
   2589. มีการจัดทำสารสนเทศของฝ่ายและหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2590. มีการจัดทำสารสนเทศของฝ่ายและหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2591. มีการดำเนินงานธุรการของฝ่ายอย่างมีคุณภาพ
   2592. 1. เป็นการประสานงานสร้างความเข้าใจสร้างความศรัทธาทีถูกต้องระหว่างโรงเรียนกับชุมชนตามโอกาสต่าง ๆ 2. เป็นการขอความร่วมมือและสนับสนุนจากชุมชนเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ
   2593. 1. วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2594. 2. มีการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/แผนหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2595. 3. หน่วยงานมีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2596. 4. มีการตรวจสอบคุณภาพบุคลากรและหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2597. 5. มีการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในฝ่ายอย่างมีคุณภาพ
   2598. 6. มีการจัดทำสารสนเทศของฝ่ายและหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2599. 7. มีการดำเนินงานธุรการของฝ่ายอย่างมีคุณภาพ
   2600. 1.มีการช่วยเหลือและให้ความอนุเคราะห์ ด้านการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ผู้ด้อยโอกาสและมีความสามารถด้านกีฬา
   2601. 2.มีการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ นักกีฬาโครงการพิเศษทีมโรงเรียน บุตรครู บุตรพนักงาน เณรคามิลเลียน เณรมหาไถ่ เณรยุวนิส ทุนโดนาเซียงและทุนการศึกษาโฮโนร่า
   2602. 3.พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนทุนเป็นเยาวชนที่ดีต่อสังคมและสร้างชื่อเสียง
   2603. วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2604. มีการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/แผนหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2605. มีการจัดทำสารสนเทศของฝ่ายและหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2606. 1. งานซ่อมบำรุงตามแผนงานประจำปี อย่างมีคุณภาพ
   2607. 2. ดูแลซ่อมบำรุง ต่อเติม ตกแต่งอาคาร สถานที่อย่างมีคุณภาพ
   2608. 3. ตรวจสอบเพื่อบำรุงรักษาอย่างมีคุณภาพ
   2609. 4. งานขนย้าย/ตกแต่ง จัดสถานที่อย่างมีคุณภาพ
   2610. 1. สถานศึกษามีแนวปฏิบัติ และ กระบวนการการให้ความร่วมมือ ความรับผิดชอบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corparate Social Responsibility : CSR) อย่างคุณภาพ
   2611. การดำเนินงานสาธารณูปโภคตาม แผนงานประจำปีอย่างมีคุณภาพ
   2612. การตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษา งานระบบประปาอย่างมีคุณภาพ
   2613. การตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษา งานระบบไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ
   2614. การตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษา งานระบบเครื่องปรับอากาศอย่างมีคุณภาพ
   2615. การจัดเก็บข้อมูล ทะเบียน และทำบันทึก สถิติการบำรุงรักษาของงานสาธารณูโภค อย่างมีคุณภาพ
   2616. เกิดประสิทธิภาพในการจัดซื้อ จัดจ้างของโรงเรียน
   2617. เกิดประสิทธิภาพให้การเบิกจ่ายพัสดุของโรงเรียน
   2618. เกิดประสิทธิภาพในการ การจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ของโรงเรียน
   2619. สรรหานักกีฬาโครงการพิเศษอย่างมีคุณภาพ
   2620. ทำสัญญานักกีฬาโครงการพิเศษอย่างมีคุณภาพ
   2621. ปฐมนิเทศนักกีฬาโครงการพิเศษอย่างมีคุณภาพ
   2622. ฝึกซ้อมนักกีฬาโครงการพิเศษอย่างมีคุณภาพ
   2623. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ
   2624. ประเมินคุณภาพนักกีฬาโครงการพิเศษอย่างมีคุณภาพเพื่อให้นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ
   2625. วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2626. ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ/แผนหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2627. พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2628. ตรวจสอบคุณภาพบุคลากรและหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2629. สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในฝ่ายอย่างมีคุณภาพ
   2630. จัดทำสารสนเทศของฝ่ายและหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2631. จัดทำงานธุรการฝ่ายอย่างมีคุณภาพ
   2632. งานบริการอาหารมีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ
   2633. จัดทำเมนูอาหารนักเรียนและบุคลากรถูกต้องตามหลักโภชนาการมีการบริหารอย่างมีคุณภาพ
   2634. จัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน/ปี มีการบริหารอย่างมีคุณภาพ
   2635. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภายในฝ่ายมีการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ
   2636. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพมีการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ
   2637. การประเมินคุณภาพบุคลากร/อาหารภายในฝ่ายมีการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ
   2638. ผู้เรียนทุกชั้นปีที่ทำงานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี/คน
   2639. ผู้เรียนบันทึกความดีที่ปฏิบัติสอดคล้องกับสมุดบันทึกความดี
   2640. นักเรียนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
   2641. นักเรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
   2642. นักเรียนเป็นนักเรียนที่ดี
   2643. การดำเนินงานโสตทัศนูปกรณ์ตาม แผนงานประจำปีอย่างมีคุณภาพ
   2644. การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์อย่างมีคุณภาพ
   2645. การให้บริการยืม คืน สื่อและอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์อย่างมีคุณภาพ
   2646. สำรวจความต้องการของสื่อและ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียน อย่างมีคุณภาพ
   2647. ดูแลระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) ของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ
   2648. การจัดทำทะเบียนงานโสตทัศนูปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์และกล้องวงจรปิด อย่างมีคุณภาพ
   2649. การดำเนินงานยานพาหนะตามแผนงาน ประจำปีอย่างมีคุณภาพ
   2650. การบริหารจัดการงานยานพาหนะอย่าง มีคุณภาพ
   2651. การจัดทำทะเบียนงานยานพาหนะของ โรงเรียนอย่างมีคุณภาพ
   2652. การดำเนินงานสิ่งแวดล้อมตามแผนงาน ประจำปีอย่างมีคุณภาพ
   2653. งานจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ
   2654. งานจัดเก็บขยะ คัดแยกขยะอย่างมี คุณภาพ
   2655. งานดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่ โดยรอบอย่างมีคุณภาพ
   2656. งานทะเบียนอุปกรณ์วัสดุงานสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณภาพ
   2657. 1. มีการให้บริการสนามกีฬาอย่างมีคุณภาพ 2. มีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ทั้งรายการของเยาวชนและศิษย์เก่าฯอย่างมีคุณภาพ 3. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการสนามกีฬาอย่างมีคุณภาพ 4. มีการพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลสนามอย่างมีคุณภาพ
   2658. การดำเนินงานค่ายลูกเสือตามแผนงาน ประจำปีอย่างมีคุณภาพ
   2659. งานดูแลความสะอาดค่ายลูกเสือ อย่างมีคุณภาพ
   2660. งานสิ่งแวดล้อมภายในค่ายลูกเสือ อย่างมีคุณภาพ
   2661. งานซ่อมบำรุงบ้านพักในค่ายลูกเสือ อย่างมีคุณภาพ
   2662. 2. เพื่อให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ
   2663. 3. เพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์สนามกีฬาอย่างมีคุณภาพ
   2664. 4. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างมีคุณภาพ
   2665. งานดูแลความเรียบร้อยบ้านพักครู อย่างมีคุณภาพ
   2666. งานซ่อมบำรุงห้องพักครูอย่างมีคุณภาพ
   2667. งานดูแลความเรียบร้อยศูนย์การเรียนรู้ฯ สวนสัตว์อย่างมีคุณภาพ
   2668. 1. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้รับการบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
   2669. 2. ระบบ Network สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ
   2670. 3. การอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี คุณภาพ
   2671. 1. กำกับติดตามการดำเนินงานร้นค้าอย่างมีคุณภาพ
   2672. 2. ส่งเสริมการดำเนินงานร้นค้าอย่างคุณภาพ
   2673. 1. ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาและการนำเงินส่งหน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   2674. 2. จัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงาน Stationery อย่างมีคุณภาพ
   2675. 3. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การเรียน และเครื่องเขียนต่าง ๆให้เพียงพอกับความต้องการของนักเรียนอย่างมีคุณภาพ
   2676. 4. มีการจัดทำสารสนเทศของหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2677. 1. เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และ ประสานความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วอย่างมีคุณภาพ
   2678. 2. เพื่อดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารภายใน โรงเรียนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่จัดทำขึ้น เพื่อให้รับรู้ข่าวสารของโรงเรียนอย่างมี คุณภาพ
   2679. 1. การดำเนินงานของบุคลากรในแผนกการเงิน อย่างมีคุณภาพ
   2680. 2. มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศของแผนกการเงิน อย่างมีคุณภาพ
   2681. 3. มีการดำเนินงานของแผนกการเงิน อย่างมีคุณภาพ
   2682. 1. เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดทำบัญชี
   2683. 2. ระบบบัญชีมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
   2684. 3. มีงบการเงินแสดงต่อหน่วยงานภายนอก
   2685. 4. การประสานงานตรวจสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ
   2686. 5. การดำเนินงานงบประมาณเป็นปัจจุบัน
   2687. 6. การดำเนินงานบัญชีมีข้อมูลในการอ้างอิง
   2688. 1. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและให้บริการงานที่เกี่ยวกับนักเรียนประจำมีการดำเนินการอย่างมีคุณภาพ
   2689. 2. การดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณและบริหารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของฝ่ายนักเรียนประจำให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและโปร่งใส
   2690. 3. การดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนประจำให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
   2691. 4. การประสานงานกับหน่วยงานในเรื่องอาหาร ที่พัก และสุขภาพของนักเรียนประจำให้ดำเนินไปด้วยความราบรื่นและถูกสุขอนามัย
   2692. 1.วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2693. 2.มีการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/แผนหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2694. 3.หน่วยงานมีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2695. 4.มีการตรวจสอบคุณภาพบุคลากรและหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2696. 5.มีการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในฝ่ายอย่างมีคุณภาพ
   2697. 6.มีการจัดทำสารสนเทศของฝ่ายและหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2698. 7.มีการดำเนินงานธุรการของฝ่ายอย่างมีคุณภาพ
   2699. 1. งานทะเบียนนักเรียนมีการดูแลด้านปฏิบัติงาน อย่างมีคุณภาพ 2. งานทะเบียนนักเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบ การจัดทำสารสนเทศของงานทะเบียนนักเรียน อย่างมีคุณภาพ
   2700. 1. งานบริหารแผนกธุรการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างมีคุณภาพ 2. ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีคุณภาพ 3. งานสารบรรณมีกระบวนการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพอย่างมีคุณภาพ 4. งานทะเบียนนักเรียนมีกระบวนการ ทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างมีคุณภาพ 5. งานรับสมัครนักเรียนใหม่มี กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ อย่างมีคุณภาพ 6. งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ อย่างมีคุณภาพ
   2701. จัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างมีคุณภาพ
   2702. มีการทำความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างมีคุณภาพ
   2703. จัดเก็บสถิติการมาเรียนอย่างมีคุณภาพ
   2704. เพื่อให้มีการคัดกรอง ดูแลนักเรียน ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่มีพฤติกรรม ความต้องการที่พิเศษกว่าบุคคลอื่น อย่างมีคุณภาพ
   2705. เพื่อให้มีการป้องกันและการแก้ไข ปัญหานักเรียนเรื่องการขาดเรียนอย่างมีคุณภาพ
   2706. เพื่อให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน และมีการปรับพฤติกรรมนักเรียนอย่างมีคุณภาพ
   2707. มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน อย่างมีคุณภาพ
   2708. มีการให้คำปรึกษานักเรียน ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่มีพฤติกรรม ความต้องการที่พิเศษกว่าบุคคลอื่น
   2709. ส่งต่อนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่มีพฤติกรรม ความต้องการที่พิเศษกว่าบุคคล อื่น อย่างมีคุณภาพ
   2710. ติดตามผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างมีคุณภาพ
   2711. ห้องสมุดมีคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการให้บริการ
   2712. งานบริหารห้องสมุดมีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ
   2713. งานเทคนิคของห้องสมุดมีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ
   2714. งานบริการของห้องสมุดมีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ
   2715. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียนมีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ
   2716. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุด
   2717. ห้องสมุดมีบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ (11.3)
   2718. วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน อย่างมีคุณภาพ
   2719. มีการติดตามการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ/แผนหน่วยงานอย่างมี คุณภาพ
   2720. มีการจัดทำสารสนเทศของฝ่ายและ หน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2721. 1. การจัดประชุมนักเรียนในระดับชั้นต่าง เพื่อชี้แจงถึงระเบียบปฏิบัติของโรงเรียน โดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าฝ่ายปกครอง ปกครองอย่างมีคุณภาพ
   2722. 2. การจัดให้มีการอบรมสั่งสอนนักเรียน ให้ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตามของสังคม กฎระเบียบของสังคมต่อไปอย่างมีคุณภาพ
   2723. 3. การติดตามผลพฤติกรรมของนักเรียน อย่างมีคุณภาพ
   2724. 4. การให้ผู้บริหารมีการบริหารความเสี่ยงการ ออกกลางคันซึ่งมีสาเหตุจากปัญหาพฤติกรรม ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
   2725. 1. จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างนักเรียนอย่างมีคุณภาพ
   2726. 2. ป้องปรามสิ่งเสพติดในสถานศึกษา โดยการจัดให้มีการตรวจติดตาม พฤติกรรมนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ
   2727. 3. ร่วมกับงานสวัสดิภาพและความ ปลอดภัยตรวจปัสสาวะของนักเรียนที่มี พฤติกรรมไม่พึงประสงค์เพื่อหาสาร เสพติดในปัสสาวะ
   2728. 4. จัดโครงการเพื่อส่งเสริม ภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับยาเสพติดในสัปดาห์ ต่อต้านยาเสพสากล
   2729. 5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
   2730. 6. ผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่นและ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณอย่างมี คุณภาพ
   2731. 1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน โครงการ และประเมินผลการดำเนินงานจราจร งานสวัสดิภาพและงานสวัสดิภาพและ ความปลอดภัยอย่างมีคุณภาพ
   2732. 2. มีความผิดชอบและตรวจตรา ดูแลระบบการอยู่เวรของครูในโรงเรียน และบริเวณรอบๆ โรงเรียน และกำกับดูแล การปฎิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความ ปลอดภัยตลอด24 ชั่วโมงอย่างมีคุณภาพ
   2733. 3. ประสานงานและร่วมออกตรวจ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพ
   2734. 4. กำกับดูแลระบบจราจรภายใน บริเวณโรงเรียนและในส่วนที่เกี่ยวข้องร่วม กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอย่างมีคุณภาพ
   2735. 5. ผู้บริหารมีการบริหารความเสี่ยง ด้านของการคุ้มครองสิทธิและเยาวชน อย่างมีคุณภาพ
   2736. 1. นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการนักเรียน รู้จักการแสดงออกในทางที่ถูกต้องและการ เป็นผู้นำที่ดี
   2737. 1.กิจกรรมบริหารคำสอนและงานอภิบาลโรงเรียน
   2738. 2.กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนและสังคม
   2739. 2. ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ / แผนหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2740. 3. ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ
   2741. 4. เพื่อให้พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนาสุนทรียภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศอย่างมีคุณภาพ
   2742. 1. วางแผนดำเนินงานของหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2743. กิจกรรมให้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
   2744. กิจกรรมสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามไว้ให้คงอยู่
   2745. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกฝัง นิสัย ความมีน้ำใจ การช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม โดยการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมชุมชนและสร้างความเข้าใจการป้องกันยาเสพติดแก่เยาวชน
   2746. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาชุดกีฬาโรงเรียน
   2747. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาครูภายใน
   2748. กิจกรรมส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเครือฯ
   2749. กิจกรรมส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเครือฯ
   2750. กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ACS CUP ครั้งที่ .............
   2751. กิจกรรมส่งนักเรียนแข่งขันกีฬาภายนอก
   2752. กิจกรรมประกวดกองเชียร์และพาเหรด
   2753. บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ
   2754. 1. มีการให้บริการสนามกีฬาอย่างมีคุณภาพ
   2755. 2. มีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ทั้งรายการของเยาวชนและศิษย์เก่าฯอย่างมีคุณภาพ
   2756. 3. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการสนามกีฬาอย่างมีคุณภาพ
   2757. 4. มีการพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลสนามอย่างมีคุณภาพ
   2758. 1. งานพยาบนนา
   2759. 2. งานป้องกันและควบคุมโรคนักเรียน มีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ
   2760. 1. งานรักษาพยาบาลเบื้องต้นนักเรียน มีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ
   2761. 3. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน มีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ
   2762. 2. งานป้องกันและควบคุมโรคนักเรียน มีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ
   2763. 3. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน มีการดำเนินงาน อย่างมีคุณภาพ
   2764. 1. งานรักษาพยาบาลเบื้องต้นนักเรียน มีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ
   2765. 1. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้รับการบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
   2766. 2. ระบบ Network สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ
   2767. 3. การอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี คุณภาพ
   2768. 1. วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2769. 2. มีการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/แผนหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2770. 3. หน่วยงานมีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2771. 4. มีการตรวจสอบคุณภาพบุคลากรและหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2772. 5. มีการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในฝ่ายอย่างมีคุณภาพ
   2773. 6. มีการจัดทำสารสนเทศของฝ่ายและหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2774. 7. มีการดำเนินงานธุรการของฝ่ายอย่างมีคุณภาพ
   2775. 1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน โครงการ และประเมินผลการดำเนินงานจราจร งานสวัสดิภาพและงานสวัสดิภาพและ ความปลอดภัยอย่างมีคุณภาพ
   2776. 2. มีความผิดชอบและตรวจตรา ดูแลระบบการอยู่เวรของครูในโรงเรียน และบริเวณรอบๆ โรงเรียน และกำกับดูแล การปฎิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความ ปลอดภัยตลอด24 ชั่วโมงอย่างมีคุณภาพ
   2777. 3. ประสานงานและร่วมออกตรวจ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพ
   2778. 4. กำกับดูแลระบบจราจรภายใน บริเวณโรงเรียนและในส่วนที่เกี่ยวข้องร่วม กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอย่างมีคุณภาพ
   2779. 5. ผู้บริหารมีการบริหารความเสี่ยง ด้านของการคุ้มครองสิทธิและเยาวชน อย่างมีคุณภาพ
   2780. 1. จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างนักเรียนอย่างมีคุณภาพ
   2781. 2. ป้องปรามสิ่งเสพติดในสถานศึกษา โดยการจัดให้มีการตรวจติดตาม พฤติกรรมนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ
   2782. 3. ร่วมกับงานสวัสดิภาพและความ ปลอดภัยตรวจปัสสาวะของนักเรียนที่มี พฤติกรรมไม่พึงประสงค์เพื่อหาสาร เสพติดในปัสสาวะ
   2783. 4. จัดโครงการเพื่อส่งเสริม ภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับยาเสพติดในสัปดาห์ ต่อต้านยาเสพสากล
   2784. 5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
   2785. 6. ผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่นและ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณอย่างมี คุณภาพ
   2786. 1. นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการนักเรียน รู้จักการแสดงออกในทางที่ถูกต้องและการ เป็นผู้นำที่ดี
   2787. จัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างมีคุณภาพ
   2788. มีการทำความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างมีคุณภาพ
   2789. จัดเก็บสถิติการมาเรียนอย่างมีคุณภาพ
   2790. เพื่อให้มีการคัดกรอง ดูแลนักเรียน ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่มีพฤติกรรม ความต้องการที่พิเศษกว่าบุคคลอื่น อย่างมีคุณภาพ
   2791. เพื่อให้มีการป้องกันและการแก้ไข ปัญหานักเรียนเรื่องการขาดเรียนอย่างมีคุณภาพ
   2792. เพื่อให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน และมีการปรับพฤติกรรมนักเรียนอย่างมีคุณภาพ
   2793. มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน อย่างมีคุณภาพ
   2794. มีการให้คำปรึกษานักเรียน ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่มีพฤติกรรม ความต้องการที่พิเศษกว่าบุคคลอื่น
   2795. ส่งต่อนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่มีพฤติกรรม ความต้องการที่พิเศษกว่าบุคคล อื่น อย่างมีคุณภาพ
   2796. ติดตามผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างมีคุณภาพ
   2797. ผู้เรียนทุกชั้นปีที่ทำงานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี/คน
   2798. ผู้เรียนบันทึกความดีที่ปฏิบัติสอดคล้องกับสมุดบันทึกความดี
   2799. นักเรียนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
   2800. นักเรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
   2801. นักเรียนเป็นนักเรียนที่ดี
   2802. ผู้เรียนทุกชั้นปีที่ทำงานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี/คน
   2803. ผู้เรียนบันทึกความดีที่ปฏิบัติสอดคล้องกับสมุดบันทึกความดี
   2804. นักเรียนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
   2805. นักเรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
   2806. นักเรียนเป็นนักเรียนที่ดี
   2807. 1. การจัดประชุมนักเรียนในระดับชั้นต่าง เพื่อชี้แจงถึงระเบียบปฏิบัติของโรงเรียน โดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าฝ่ายปกครอง ปกครองอย่างมีคุณภาพ
   2808. 2. การจัดให้มีการอบรมสั่งสอนนักเรียน ให้ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตามของสังคม กฎระเบียบของสังคมต่อไปอย่างมีคุณภาพ
   2809. 3. การติดตามผลพฤติกรรมของนักเรียน อย่างมีคุณภาพ
   2810. 4. การให้ผู้บริหารมีการบริหารความเสี่ยงการ ออกกลางคันซึ่งมีสาเหตุจากปัญหาพฤติกรรม ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
   2811. การวางแผนการดำเนินงานของหน่วยงานมีคุณภาพ
   2812. การติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ/แผนหน่วยงานมีคุณภาพ
   2813. การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานมีการบริหารอย่างมีคุณภาพ
   2814. การตรวจสอบคุณภาพบุคลากรและหน่วยงานมีคุณภาพ
   2815. การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในฝ่ายมีคุณภาพ
   2816. การจัดทำสารสนเทศของฝ่ายและหน่วยงานมีคุณภาพ
   2817. งานธุรการฝ่ายมีการบริหารมีคุณภาพ
   2818. งานธุรการฝ่ายมีการบริหารมีคุณภาพ
   2819. กิจำรรมแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
   2820. ผู้เรียนยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
   2821. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูุตร
   2822. ผู้เรียนอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีไทย
   2823. ผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
   2824. 1.นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีความพึง พอใจต่อผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   2825. 2.มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ภายในของการปฏิบัติงานตามแผน ฯ
   2826. 3. มีการนำผลประเมินคุณภาพทั้งภายในและ ภายนอกไปวิเคราะห์ ปรับปรุง และนำไปใช้ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมี คุณภาพ
   2827. 4. มีการทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการ ประเมินคุณภาพภายในอย่างมีคุณภาพ
   2828. 5. มีการมุ่งเน้นผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและผู้เรียน โดยการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน และผู้ปกครองอย่างมีคุณภาพ
   2829. 6. มีการวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ โดยการวิเคราะห์ และทบทวนผลการ ดำเนินการและการปรับปรุงผลการดำเนินการ
   2830. 7. มีการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน อย่างมีคุณภาพ
   2831. 8. มีการนำผลการประเมินคุณภาพทั้งทายใน และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาอย่างมีคุณภาพ
   2832. 9. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพอย่างมี คุณภาพ
   2833. 10. ครูมีความรู้และเข้าใจในการดำเนินงานระบบ ประกันคุณภาพมากขึ้นอย่างมีคุณภาพ
   2834. 11. มีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา (12.4)
   2835. 12. นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (12.5)
   2836. 1. วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน อย่างมีคุณภาพ
   2837. 2. มีการติดตามการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ/แผนหน่วยงานอย่างมี คุณภาพ
   2838. 3. หน่วยงานมีการพัฒนาบุคลากรใน หน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2839. 4. มีการตรวจสอบคุณภาพบุคลากรและ หน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2840. 5. มีการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร ในฝ่ายอย่างมีคุณภาพ
   2841. 6. มีการจัดทำสารสนเทศของฝ่ายและ หน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
   2842. 7. มีการดำเนินงานธุรการของฝ่ายอย่าง มีคุณภาพ
   2843. 8. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ในแผนปฏิบัติการอย่างมีคุณภาพ
   2844. 9. ผู้บริหารมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างมีคุณภาพ
   2845. 10. ผู้บริหารรู้และปฏิบัติหน้าที่ตาม ระเบียบที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ
   2846. 11. ผู้บริหารสถานศึกษากำกับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย อย่างมีคุณภาพ
   2847. 12. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ
   2848. 13. ผู้บริหารพัฒนาระบบการบริหาร โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ระบบการ บริหารจัดการตามเกณฑ์ TQAอย่างมีคุณภาพ
   2849. 14. มีการมุ่งเน้นการออกแบบระบบ งาน จัดการระบบงาน และการเตรียมพร้อม ต่อภาวะฉุกเฉินอย่างมีคุณภาพ
   2850. 15. มีการออกแบบกระบวนการทำงานและ จัดกระบวนการทำงานอย่างมีคุณภาพ
   2851. 1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดที่เน้น การพัฒนาผู้เรียน
   2852. 2. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
   2853. 3. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา
   2854. 4. การจัดและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัด การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษา ของสถานศึกษา
   2855. 5. มีการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ ระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ TQA 3.2.1
   2856. 6. การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูงมีวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจอย่างมีคุณภาพ
   2857. มีระบบข้อมูลสารสนเทศทันสมัยและพร้อมใช้ งาน และสามารถบริหารจัดการเพื่อพัฒนา คุณภาพสถานศึกษา และวางแผนการจัดการ ศึกษาอย่างมีคุณภาพ
   2858. 1. มีการประสานความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนกับสมาคมผู้ปกครองและครูใน ความร่วมมือช่วยเหลือกิจกรรมของ โรงเรียนทั้งงานด้านวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ
   2859. 2. สมาชิกครอบครัวผู้ปกครองกับคณะครู ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์สร้างความคุ้นเคย ซึ่งกันและกันเพื่อแสดงความสามัคคี เป็น น้ำหนึ่งใจเดียวกัน
   2860. 3. มีการเชิดชูศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นและ สร้างผลงานให้กับสังคม
   2861. 4. เพื่อให้มีการขอบคุณคณะกรรมการสมาคมฯที่ ให้ความร่วมมือด้วยดี อย่างมีคุณภาพ
   2862. 5. เพื่อให้มีการขอบคุณคณะกรรมการสมาคม ผู้ปกครองและครูฯ ได้มีการเลี้ยงสังสรรค์สร้างและ สร้างความคุ้นเคยกันอย่างมีคุณภาพ
   2863. ยานพาหนะในโรงเรียนได้รับการตรวจสภาพพร้อมใช้งาน
   2864. บุคลากร นักเรียนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้บริการยานพาหนะ
   2865. 1. งานสรรหามีการบริหารอย่างมีคุณภาพ
   2866. 2. งานธำรงรักษามีการบริหารอย่างมี คุณภาพ
   2867. 3. งานพัฒนาบุคลากรมีการบริหาร อย่างมีคุณภาพ
   2868. 4. งานเกษียณอายุมีการบริหาร อย่างมีคุณภาพ
   2869. 5. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
   2870. 6. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคลากร
   2871. 7. มีการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและ มีจริยธรรม อย่างมีคุณภาพ
   2872. 8. การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ อย่างมีคุณภาพ
   2873. 9. การมีมุ่งเน้นบุคลากรโดยมีการจัด สภาพแวดล้อมของบุคลากรอย่างมีคุณภาพ
   2874. 10. เกิดผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร อย่างมีคุณภาพ
   2875. 11. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ และวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีคุณภาพ
   2876. 12. มีการออกแบบสวัสดิการที่เหมาะสม ให้กับบุคลากรอย่างมีคุณภาพ
   2877. 13. มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ของทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ
เชิงปริมาณ
   1. 1. สามารถซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วงให้พร้อมใช้งานสัปดาห์ละ 40 เครื่อง (จากเครื่องทั้งหมด 642 เครื่อง ดังนี้ สำนักงาน 155 เครื่อง ห้องเรียน 487 เครื่อง) 2. สามารถพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขระบบ Network ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 3. สามารถจัดทำ/ปรับปรุง Website ให้เป็น ปัจจุบัน 4. บุคคลากรจำนวน 60 คนต่อปีการศึกษาได้รับ การพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยี/ทันสมัย
   2. asdfasdfsd
   3. goal2
   4. จำนวนข่าวสารการศึกษาและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
   5. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านสื่อ 8 รายการ
   6. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน
   7. มีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อการเรียนการสอนเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
   8. 3.1 เชิงปริมาณ - ครูและบุคลากรใหม่จำนวน 20 คน
   9. บุคลากรฝ่ายกิจกรรม จำนวน 19 คน
   10. ครูทั้งหมดของโรงเรียน
   11. ผู้ฝึกสอนกีฬาภายนอก จำนวน 1 คน และนักกีฬาทีมโรงเรียน จำนวน 200 คน
   12. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสระว่ายน้ำ จำนวน 4 คน
   13. ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภายนอก ร้อยละ 80
   14. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรฐาน 39 ของด้านงานพัสดุ จำนวน 3 ข้อ
   15. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของด้านการเงิน จำนวน 3 ข้อ
   16. ห้องสมุดทุกระดับชั้น
   17. 1. สามารถจัดทำวารสารภาคเรียนละ 2 เล่ม 2. สามารถจัดทำจุลสารภาคเรียนละ 2 เล่ม 3. สามารถจัดทำอนุสรณ์ปีการศึกษาละ 1 เล่ม 4. สามารถจัดทำข้อมูลสังเขป 1 เล่ม 5. สามารถจัดทำสิ่งพิมพ์ให้เสร็จตามกำหนดเวลา
   18. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านต่างๆทางภาษาอังกฤษ จำนวน 500 คน
   19. จำนวนครูและบุคลากรที่ต้องการ
   20. นักเรียน จำนวน 4,735 คน
   21. ครผู้สอนทุกคน
   22. 5. พื้นที่มีสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ จำนวน 7 แห่ง
   23. บุคลากรภายในโรงเรียน จำนวน 343 คน
   24. 4. แหล่งเรียนรู้จำนวน 1 แห่ง
   25. 1. ข้อมูลและสถิติของครูและนักเรียน
   26. 2. ข้อมูลสถิติจำนวนครูและนักเรียนเข้าใหม่
   27. 3. สถิติครูและนักเรียนลาออกตลอดปีการศึกษา
   28. 3. อาคารนักเรียนประจำ 7 อาคาร
   29. 1. จำนวนชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน
   30. 2. อาคารประกอบการ 33 อาคาร
   31. 1. อาคารเรียน 7 อาคาร
   32. 2. จำนวนบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียนและ ผู้เกี่ยวข้อง
   33. ครูระดับการศึกษาปฐมวัยจำนวน 20 คน
   34. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัยจำนวน 465 คน
   35. 1. ผู้เรียน จำนวน 4,575
   36. 2. บุคคลากรครูปกครองทุกคน
   37. 1.นักเรียนประจำหอพักโรงเรียน จำนวน 820 คน หอพักครู 670 คน
   38. มีวัสดุ อุปกรณ์ซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีตามชนิดของเครื่อง(ตามแบบแสดงค่าใช้จ่าย)
   39. นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน
   40. มีวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ( ตามแบบแสดงประมาณการใช้จ่าย )
   41. ครูในกลุ่มสาระภาษาไทย
   42. นักเรียนประจำหอพักในโรงเรียนจำนวน 820 คน หอพักครู 670 คน
   43. 1. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ ของใช้สำนักงาน (ตามแบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย)
   44. 2. วิชาการระดับชั้นทุกระดับ
   45. 2.บุคลากรดูแลนักเรียนประจำในโรงเรียน ครูหอพักและบุคลากรในฝ่ายจำนวน60คน
   46. - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
   47. 1.ผู้เรียน จำนวน 4,575 คน
   48. 1. สามารถซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วงให้พร้อมใช้งานสัปดาห์ละ 40 เครื่อง (จากเครื่องทั้งหมด 642 เครื่อง ดังนี้ สำนักงาน 155 เครื่อง ห้องเรียน 487 เครื่อง)
   49. มีจำนวนอุปกรณ์การสอนเพียงพอ
   50. ทุกฝ่ายมีระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
   51. 4.ข้อมูลเอกสารรับรองการเป็นนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาทุกคน
   52. 5.หลักฐานการจบการศึกษาของนักเรียนชั้น ป. 6 , ชั้น ม.3 และ ม.6
   53. 1. บุคลากรในกลุ่มสาระฯ มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และ สารเคมี สำหรับการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ 2. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 3. มีการส่งผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ จำนวน 15 ครั้ง / ปี 4. มีการดำเนินการประกวดกิจกรรม จำนวน 14 กิจกรรม
   54. 1. บุคลากรในกลุ่มสาระฯ มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 2. มีการส่งผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ จำนวน 15 ครั้ง / ปี
   55. 1. บุคลากรในกลุ่มสาระฯ มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และ สารเคมี สำหรับการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ 2. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 3. มีการส่งผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ จำนวน 15 ครั้ง / ปี 4. มีการดำเนินการประกวดกิจกรรม จำนวน 14 5. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 400 คน เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา 6. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่าย วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 7. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ที่ต่างประเทศ 8. โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลบนดอยจังหวัดเชียงราย จำนวน 3 โรงเรียน มีนวัตกรรม สื่อ และได้รับ การพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
   56. นักเรียนระดับชั้นอ.1-ม.6 ได้เข้าร่วมงานส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการทางศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ทุกคน
   57. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านต่างๆทางภาษาอังกฤษ จำนวน 500 คน
   58. 2. สามารถพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขระบบ Network ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
   59. 3. สามารถจัดทำ/ปรับปรุง Website ให้เป็น ปัจจุบัน
   60. 4. บุคคลากรจำนวน 60 คนต่อปีการศึกษาได้รับ การพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยี/ทันสมัย
   61. 3.1เชิงปริมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
   62. สามารถซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้พร้อมใช้งานสัปดาห์ละ 40 เครื่อง (จากเครื่องทั้งหมด 642 เครื่อง ดังนี้ สำนักงาน 155 เครื่อง ห้องเรียน 487 เครื่อง))
   63. 1. นักเรียนร้อยละ 10 มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่กำหนด
   64. ครูและนักดนตรีวงโยธวาทิตได้ศึกษาดูงานปีละ 2 ครั้ง
   65. นักดนตรีแสดงผลงานเดือนละครั้ง (ตามปฏิทินการเรียนของนักเรียน)
   66. นักดนตรี 30 คนได้เข้าร่วมกิจกรรม
   67. มีแผนงาน ข้อมูล ข่าวสารแจ้งให้บุคลากรทราบ
   68. 1. ครูมีบัตรสมาชิกทุกคน 2. นักเรียนมีบัตรสมาชิกทุกคน
   69. ห้องสมุดทุกระดับชั้น
   70. นักเรียนสมัครเป็นบรรณารักษ์อาสาห้องสมุดทุกระดับชั้น จำนวน 50-80 คน
   71. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 500 คน และมัธยมศึกษาตอนต้น 400 คน
   72. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
   73. บุคลากรฝ่ายการเงิน 13 คน
   74. หน่วยงาน 4 หน่วยงาน
   75. สารสนเทศของแต่ละหน่วยงานที่กำหนด
   76. 1. วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องใช้สำนักงานตามแผน คชจ.
   77. 2. จำนวนสารสนเทศฝ่ายบริการ
   78. 3. จำนวน 1 กิจกรรม
   79. ทุกหน่วยงานของสำนักผู้อำนวยการมีวัสดุครุภัณฑ์พอเพียงสำหรับใช้งาน
   80. โรงเรียนและผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาการศึกษา และศักยภาพการเรียนรู้ อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน ส่วนราชการและหน่วยงานท้องถิ่น
   81. คณะกรรมการบริหารทุกคน และโรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข พ.ศ.2545
   82. 1. บุคลากรฝ่ายกิจกรรม จำนวน 19 คน
   83. 2. ผู้ฝึกสอนกีฬาภายนอก จำนวน 1 คน และนักกีฬาทีมโรงเรียน จำนวน 200 คน
   84. 3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สระว่ายน้ำ จำนวน 4 คน
   85. นักเรียนประจำหอพักในโรงเรียน จำนวน 820 คน หอพักครู 670 คน
   86. จำนวนหนังสือรับทุกฉบับได้รับการดำเนินการตามระเบียบงานสารบรรณ
   87. นักเรียนประจำหอพักในโรงเรียน จำนวน 820 คน หอพักครู 670 คน
   88. บุคลากรดูแลนักเรียนประจำในโรงเรียน ครูหอพัก และบุคลากรในฝ่ายจำนวน 60 คน
   89. จำนวนหนังสือส่งทุกฉบับได้รับการดำเนินการตามระเบียบงานสารบรรณ
   90. บุคลากรทุกคนที่ใช้บริการได้รับการบริการรับ-ส่งไปรษณียภัณฑ์
   91. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการ ตามมาตรา 39 ของด้านการบัญชีและงบ ประมาณ จำนวน 8 ข้อ
   92. 1.หน่วยงานภายในโรงเรียนจำนวน 8 ฝ่ายได้รับรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ
   93. 2.หน่วยงานภายใรโรงเรียนจำนวน 8 ฝ่ายมีพัสดุเพียงพอ
   94. 3.หน่วยงานภายในโรงเรียนจำนวน 8 ฝ่าย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดีและมีความปลอดภัย
   95. จำนวนครูและบุคลากรที่ต้องการ
   96. ครูและบุคลากรใหม่ จำนวน 20 คน
   97. บุคลากรดูแลนักเรียนประจำในโรงเรียนจำนวน 28 คน
   98. ข้อมูลและสถิติของนักเรียนและครู
   99. ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียนและครูเข้าใหม่
   100. สถิตินักเรียนและครูลาออกตลอดปีการศึกษา
   101. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
   102. จำนวนครูชาวต่างประเทศที่ไม่ได้บรรจุ
   103. 1. ข้อมูลเอกสารรับรองการเป็นนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาทุกคน
   104. 2. หลักฐานการจบการศึกษาของนักเรียนชั้นป.6,ชั้นม.3 และม.6
   105. จำนวนบุคลากรได้รับสัวสดิการต่าง ๆ ตามสิทธิที่พึงได้รับทุกคน
   106. ข้อมูลหลักฐานและประวัติจำนวนบุคลากรทุกคนสามารถตรวจสอบได้
   107. จำนวนครูชาวต่างประเทศที่บรรจุแล้วขอลาออก
   108. 1. ข้อมูลและสถิติของครูทุกคน
   109. 2. ข้อมูลสถิติจำนวนครูเข้าใหม่
   110. 3. สถิติครูลาออกตลอดปีการศึกษา
   111. 1. ข้อมูลเอกสารรับรองการเป็นนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาทุกคน
   112. 2. หลักฐานการจบการศึกษาของนักเรียนชั้น ม.6
   113. 1. ครูในกลุ่มสาระฯ จำนวน 11 คน
   114. 2. นักเรียน จำนวน 4,531 คน
   115. ทุกหน่วยงานของสำนักผู้อำนวยการมีวัสดุครุภัณฑ์พอเพียงสำหรับใช้งาน
   116. บุคลากรทุกคนที่ขอใช้สิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามสิทธิที่พึงได้
   117. จำนวนแผนงานฝ่ายธุรการ 6 งาน บุคลากร 10 คน
   118. จำนวนสารสนเทศของฝ่ายธุรการ ดำเนินการจัดเก็บตามระบบงานสารสนเทศครบถ้วน
   119. จำนวนสรุปผลการดำเนินเปรียบเทียบเป้าหมายของแผนงานแต่ละแผนงาน
   120. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 344 คน
   121. บุคลากรตำแหน่งหัวหน้า 47คน
   122. จำนวนครูผู้สอนที่พัฒนา 190 คน
   123. จำนวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน 3 ประเภท คือบุคลากรตำแหน่งหัวหน้า , ครู และบุคลากรทางการศึกษา
   124. ทุกหน่วยงานของสำนักผู้อำนวยการมีวัสดุครุภัณฑ์พอเพียงสำหรับใช้งาน
   125. โรงเรียนและผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาการศึกษา และศักยภาพการเรียนรู้ อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน ส่วนราชการและหน่วยงานท้องถิ่น
   126. คณะกรรมการบริหารทุกคน และโรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข พ.ศ.2545
   127. จำนวนบุคลากรของฝ่ายธุรการได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
   128. จำนวนวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกมีเพียงพอและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
   129. ข้อมูลเอกสารรับรองการเป็นนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาทุกคน
   130. หลักฐานการจบการศึกษาของนักเรียนชั้น ป. 6 ,ชั้น ม.3 และ ม.6
   131. 1. สามารถจัดทำวารสารภาคเรียนละ 2 เล่ม
   132. 2. สามารถจัดทำจุลสารภาคเรียนละ 2 เล่ม
   133. 3. สามารถจัดทำอนุสรณ์ปีการศึกษาละ 1 เล่ม
   134. 4. สามารถจัดทำข้อมูลสังเขป 1 เล่ม
   135. 1. ครู จำนวน 400 คน
   136. 2. ผู้เรียน จำนวน 3,541 คน
   137. จำนวนนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้นที่โรงเรียนต้องการรับเข้าเรียน
   138. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีเพียงพอต่อความ ต้องการของนักเรียน
   139. มีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อการเรียนการสอน เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
   140. นักเรียนที่เรียนดีจำนวน 15 คน (ทุนเทโอฟาน)
   141. นักเรียนเณรฝึกหัด 3 บ้าน จำนวน 165 คน
   142. บุตรครูและพนักงานจำนวน 100 คน
   143. นักเรียนในความอนุเคราะห์พิเศษ 26 คน (ประจำ 11 คน ไปกลับ 15 คน)
   144. นักกีฬาช้างเผือกจำนวน 120 คน
   145. นักเรียนในพระราชานุเคราะห์จำนวน 15 คน
   146. 1. ผู้เรียนชมรมอาสาพัฒนา จำนวน 60 คน
   147. 1.ครูในกลุ่มสาระฯ จำนวน 25 คน
   148. 2.นักเรียนจำนวน 4,531 คน
   149. 1.จำนวนข่าวสารการศึกษาและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
   150. 2.เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านสื่อ 8 รายการ
   151. 1. ครูในกลุ่มสาระฯ จำนวน 23 คน
   152. 2. นักเรียน จำนวน 4,531 คน
   153. 1. ครูในกลุ่มสาระฯ จำนวน 18 คน
   154. 2. นักเรียน จำนวน 4,531 คน
   155. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 465 คน
   156. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัยที่เข้าร่วมกิจกรรมต้านยาเสพติด จำนวน 60 คน
   157. ครูระดับการศึกษาปฐมวัยจำนวน 17 คน
   158. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย 465 คน
   159. ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการปลูกฝังความกตัญญู 250 คน
   160. ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการรักธรรมะ 150 คน
   161. ครูระดับปฐมวัยจำนวน 20 คน
   162. เด็กระดับปฐมวัย 465 คน
   163. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ประมาณ 465 คน
   164. ครูระดับระดับการศึกษาปฐมวัย 17 คน
   165. 1. มีการกำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานให้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาฯที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 2. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ฉบับใหม่)
   166. ครูระดับการศึกษาปฐมวัยจำนวน 17 คน
   167. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย 465 คน
   168. 1. บุคลากรทั้งหมด 2. ตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน/ภายนอก 2.1 ตรวจติดตามโดยโรงเรียน 2 ครั้ง/ปี 2.2 คณะตรวจติดตามกรรมการ BSG.1 ครั้ง/ปี 2.3 คณะตรวจติดตามกรรมการ สมศ. 3. รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ ภายใน
   169. 1. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 เรื่อง 2. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน อย่างน้อยของบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 3. สำรวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อผล การบริหารการจัดการศึกษา
   170. 1. แผนงบประมาณ 8 ฝ่าย 2. ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อ จัดหาทุกฝ่าย 3. การจัดจ้าง ทุกฝ่าย
   171. 1. ครูในกลุ่มสาระฯ จำนวน 19 คน
   172. 2. นักเรียน จำนวน 4,531 คน
   173. ครูระดับการศึกษาปฐมวัยจำนวน 20 คน
   174. 2. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัยจำนวน 465 คน
   175. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัยจำนวน 465 คน
   176. ครูระดับการศึกษาปฐมวัยจำนวน 20 คน
   177. แหล่งเรียนรู้จำนวน 11 แห่ง
   178. กิจกรรม 7 จำนวน
   179. โครงการ 10 จำนวน
   180. ครูระดับการศึกษาปฐมวัยจำนวน 20 คน
   181. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย 465 คน
   182. ครูระดับการศึกษาปฐมวัยจำนวน 17 คน
   183. 1.ครูในกล่มสาระ ฯ จำนวน 13 คน
   184. 2.นักเรียน จำนวน 4531 คน
   185. ผู้เรียน จำนวน 4,575 คน
   186. ผู้เรียน จำนวน 4,575 คน
   187. ผู้เรียน จำนวน 4,575 คน
   188. 1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน
   189. ยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การปฐมพยาบาล
   190. นักเรียนจำนวน 4,735 คน
   191. บุคลากร จำนวน 550 คน
   192. 2.นักเรียนทุกระดับชั้น ทุกคนได้เข้าร่วม โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
   193. 3. นักเรียนทุกระดับชั้น ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการ Pre - ม.ต้น และ Pre – admission
   194. 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 5จำนวน 30 คนได้เข้าร่วมโครงการ Peer Counseling
   195. 5.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการเสริมความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
   196. 6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ
   197. 1. ผู้เรียนจำนวน 4,531 คน
   198. 2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละระดับชั้น
   199. จำนวนแผนงานฝ่ายธุรการ 6 งาน บุคลากร 10 คน
   200. จำนวนสารสนเทศของฝ่ายธุรการ ดำเนินการจัดเก็บตามระบบงานสารสนเทศครบถ้วน
   201. จำนวนสรุปผลการดำเนินเปรียบเทียบเป้าหมายของแผนงานแต่ละแผนงาน
   202. จำนวนบุคลากรของฝ่ายธุรการได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
   203. จำนวนวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกมีเพียงพอและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
   204. พนักงานจำนวน 260 คน
   205. คุณธรรมจริยธรรมคนละ 1 ครั้ง/ปี
   206. การทัศนะศึกษา ปีละ 1 ครั้ง
   207. บุคลากร นักเรียน จำนวน 5078 คน ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องยานพาหนะ
   208. รถยนต์ จำนวน 13 คัน
   209. จักรยานยนต์ จำนวน 10 คัน
   210. ยานยนต์และเครื่องจักรกลอื่นๆ
   211. 1. สถานศึกษา
   212. 2. ผู้บริหารสถานศึกษา
   213. 3. หลักสูตรสถานศึกษา
   214. 4. ครูผู้สอนจำนวน 190 คน
   215. 5. ผู้เรียนจำนวน 4,531 คน
   216. ครูในกลุ่มสาระฯ จำนวน 24 คน
   217. นักเรียน จำนวน 4,531 คน
   218. 1) นักเรียน จำนวน 4,500 บาท 2) บุคลากร จำนวน 350 คน
   219. 1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 ด้านวิชาการ จำนวน 5 ข้อ
   220. 2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2พ.ศ.2545 ด้านการบริหารทั่วไป จำนวน 2 ข้อ)
   221. 3. มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง
   222. 4. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารฝ่ายวิชากาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
   223. 5. รับรองอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างน้อย 15 ครั้ง
   224. - 6. มีโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป การศึกษา อย่างน้อย 1 โครงการ
   225. 7. การดำเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษบรรลุเป้าหมาย อย่างน้อย 1 โครงการ
   226. 8. ผลการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมาย
   227. 9. หน่วยงานของฝ่ายวิชาการมีสารสนเทศ
   228. 1. ผู้เรียนจำนวน 4,531 คน
   229. 2. ครูผู้สอนจำนวน 190 คน
   230. ครูในกลุ่มสาระฯ จำนวน 32 คน
   231. นักเรียน จำนวน 4,531 คน
   232. - ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน - ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน
   233. ครูในงาน MLP/SEP จำนวน 48 คน
   234. นักเรียน จำนวน 770 คน
   235. ครูในกลุ่มสาระฯ จำนวน 32 คน
   236. นักเรียน จำนวน 4,531 คน
   237. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
   238. 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย และหญิง จำนวน 800 คน
   239. ผู้เรียนจำนวน 4531 คน
   240. บุคลากรครู จำนวน 348 คน
   241. อุปกรณ์ และชุดกีฬา 5 ประเภทกีฬา
   242. นักกีฬาทีมโรงเรียน จำนวน 200 คน
   243. ผู้เรียน จำนวน 4,550 คน
   244. กีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 7 รายการ
   245. ลูกเสือ ป. 1 - ม. 6 จำนวน 4,066 คน
   246. ผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 20 - 30 คน
   247. ครูจำนวน 190 คน
   248. นักเรียนจำนวน 4,531 คน
   249. 1. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน 642 เครื่อง
   250. 2. บุคลากรครูจำนวน 60 คน ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
   251. 1. ครู จำนวน 400 คน
   252. 2. ผู้เรียน จำนวน 3,541 คน
   253. 1. บุคลากรฝ่ายการเงิน 13 คน 2. หน่วยงาน 4 หน่วยงาน 3. สารสนเทศของแต่ละหน่วยงานที่กำหนดจำนวน 13 รายการ
   254. ทุกหน่วยงานของสำนักผู้อำนวยการมีวัสดุ ครุภัณฑ์พอเพียงสำหรับใช้งาน
   255. จำนวนครูและบุคลากรที่ต้องการ
   256. 1. ผู้เรียน จำนวน 4,639 คน
   257. 2. บุคคลากรครูปกครองทุกคน
   258. 1. ผู้เรียนจำนวน 4,531 คน
   259. 2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละระดับชั้น
   260. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน
   261. มีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อการเรียนการสอนเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
   262. 1. สามารถซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วงให้พร้อมใช้งานสัปดาห์ละ 40 เครื่อง (จากเครื่องทั้งหมด 642 เครื่อง ดังนี้ สำนักงาน 155 เครื่อง ห้องเรียน 487 เครื่อง)
   263. 2. สามารถพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขระบบ Network ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
   264. 3. สามารถจัดทำ/ปรับปรุง Website ให้เป็น ปัจจุบัน
   265. 4. บุคคลากรจำนวน 60 คนต่อปีการศึกษาได้รับ การพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยี/ทันสมัย
   266. 1. วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องใช้สำนักงานตามแผน คชจ.
   267. 2. จำนวนสารสนเทศฝ่ายบริการ
   268. 3. จำนวน 1 กิจกรรม
   269. 1. จำนวนชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน
   270. 2. จำนวนบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียนและ ผู้เกี่ยวข้อง
   271. 1.ครูในกลุ่มสาระฯ จำนวน 25 คน
   272. 2.นักเรียนจำนวน 4,531 คน
   273. 1. ครูในกลุ่มสาระฯ จำนวน 23 คน
   274. 2. นักเรียน จำนวน 4,531 คน
   275. 5. พื้นที่มีสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ จำนวน 7 แห่ง
   276. 4. แหล่งเรียนรู้จำนวน 1 แห่ง
   277. 3. อาคารนักเรียนประจำ 7 อาคาร
   278. 2. อาคารประกอบการ 33 อาคาร
   279. 1. อาคารเรียน 7 อาคาร
   280. นักเรียน จำนวน 4,735 คน
   281. บุคลากรภายในโรงเรียน จำนวน 343 คน
   282. ครูระดับการศึกษาปฐมวัยจำนวน 17 คน
   283. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย 465 คน
   284. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ประมาณ 465 คน
   285. ครูระดับระดับการศึกษาปฐมวัย 17 คน
   286. ครูระดับปฐมวัยจำนวน 20 คน
   287. เด็กระดับปฐมวัย 465 คน
   288. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย 465 คน
   289. ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการปลูกฝังความกตัญญู 250 คน
   290. ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการรักธรรมะ 150 คน
   291. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 465 คน
   292. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัยที่เข้าร่วมกิจกรรมต้านยาเสพติด จำนวน 60 คน
   293. ครูระดับการศึกษาปฐมวัยจำนวน 17 คน
   294. 1. ครูในกลุ่มสาระฯ จำนวน 11 คน
   295. 2. นักเรียน จำนวน 4,531 คน
   296. ยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การปฐมพยาบาล
   297. นักเรียนจำนวน 4,735 คน
   298. บุคลากร จำนวน 550 คน
   299. พนักงานจำนวน 260 คน
   300. คุณธรรมจริยธรรมคนละ 1 ครั้ง/ปี
   301. การทัศนะศึกษา ปีละ 1 ครั้ง
   302. มีจำนวนอุปกรณ์การสอนเพียงพอ
   303. บุคลากร นักเรียน จำนวน 5078 คน ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องยานพาหนะ
   304. รถยนต์ จำนวน 13 คัน
   305. จักรยานยนต์ จำนวน 10 คัน
   306. ยานยนต์และเครื่องจักรกลอื่นๆ
   307. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรฐาน 39 ของด้านงานพัสดุ - ทรัพย์สิน จำนวน 3 ข้อ
   308. 1. ผู้เรียนจำนวน 4,531 คน
   309. 2. ครูผู้สอนจำนวน 190 คน
   310. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของด้านการเงิน จำนวน 3 ข้อ
   311. ทุกฝ่ายมีระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
   312. 1.ครูในกล่มสาระ ฯ จำนวน 13 คน
   313. 2.นักเรียน จำนวน 4531 คน
   314. บุคลากรฝ่ายการเงิน 13 คน
   315. หน่วยงาน 4 หน่วยงาน
   316. สารสนเทศของแต่ละหน่วยงานที่กำหนด จำนวน 13 รายการ
   317. 1. บุคลากรฝ่ายกิจกรรม จำนวน 19 คน
   318. 2. ผู้ฝึกสอนกีฬาภายนอก จำนวน 1 คน และนักกีฬาทีมโรงเรียน จำนวน 200 คน
   319. 3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สระว่ายน้ำ จำนวน 4 คน
   320. นักเรียนประจำหอพักในโรงเรียน จำนวน 845 คน หอพักครู 670 คน
   321. นักเรียนประจำหอพักในโรงเรียน จำนวน 820 คน หอพักครู 670 คน
   322. บุคลากรดูแลนักเรียนประจำในโรงเรียน ครูหอพัก และบุคลากรในฝ่ายจำนวน 60 คน
   323. บุคลากรดูแลนักเรียนประจำในโรงเรียนจำนวน 28 คน
   324. จำนวนหนังสือรับทุกฉบับได้รับการดำเนินการตามระเบียบงานสารบรรณ
   325. จำนวนหนังสือส่งทุกฉบับได้รับการดำเนินการตามระเบียบงานสารบรรณ
   326. บุคลากรทุกคนที่ใช้บริการได้รับการบริการรับ-ส่งไปรษณียภัณฑ์
   327. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการ ตามมาตรา 39 ของด้านการบัญชีและงบ ประมาณ จำนวน 8 ข้อ
   328. 1.หน่วยงานภายในโรงเรียนจำนวน 8 ฝ่ายได้รับรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ
   329. 2.หน่วยงานภายใรโรงเรียนจำนวน 8 ฝ่ายมีพัสดุเพียงพอ
   330. 3.หน่วยงานภายในโรงเรียนจำนวน 8 ฝ่าย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดีและมีความปลอดภัย
   331. ข้อมูลและสถิติของนักเรียนและครู
   332. ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียนและครูเข้าใหม่
   333. สถิตินักเรียนและครูลาออกตลอดปีการศึกษา
   334. ข้อมูลเอกสารรับรองการเป็นนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาทุกคน
   335. หลักฐานการจบการศึกษาของนักเรียนชั้น ป. 6 ,ชั้น ม.3 และ ม.6
   336. 1. ครูในกลุ่มสาระฯ จำนวน 18 คน
   337. 2. นักเรียน จำนวน 4,531 คน
   338. - ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน - ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน
   339. ทุกหน่วยงานของสำนักผู้อำนวยการมีวัสดุครุภัณฑ์พอเพียงสำหรับใช้งาน
   340. โรงเรียนและผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาการศึกษา และศักยภาพการเรียนรู้ อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน ส่วนราชการและหน่วยงานท้องถิ่น
   341. คณะกรรมการบริหารทุกคน และโรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข พ.ศ.2545
   342. 1. สามารถจัดทำวารสารภาคเรียนละ 2 เล่ม
   343. 2. สามารถจัดทำจุลสารภาคเรียนละ 2 เล่ม
   344. 3. สามารถจัดทำอนุสรณ์ปีการศึกษาละ 1 เล่ม
   345. 4. สามารถจัดทำข้อมูลสังเขป 1 เล่ม
   346. ผู้เรียน จำนวน 4,575 คน
   347. ผู้เรียน จำนวน 4,575 คน
   348. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
   349. 1.จำนวนข่าวสารการศึกษาและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
   350. 2.เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านสื่อ 8 รายการ
   351. 1. ครู จำนวน 400 คน
   352. 2. ผู้เรียน จำนวน 3,541 คน
   353. ครูในกลุ่มสาระฯ จำนวน 24 คน
   354. นักเรียน จำนวน 4,531 คน
   355. ครูในกลุ่มสาระฯ จำนวน 32 คน
   356. นักเรียน จำนวน 4,531 คน
   357. จำนวนนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้นที่โรงเรียนต้องการรับเข้าเรียน
   358. นักเรียนที่เรียนดีจำนวน 15 คน (ทุนเทโอฟาน)
   359. นักเรียนเณรฝึกหัด 3 บ้าน จำนวน 165 คน
   360. บุตรครูและพนักงานจำนวน 100 คน
   361. นักเรียนในความอนุเคราะห์พิเศษ 26 คน (ประจำ 11 คน ไปกลับ 15 คน)
   362. นักกีฬาช้างเผือกจำนวน 120 คน
   363. นักเรียนในพระราชานุเคราะห์จำนวน 15 คน
   364. 1. ผู้เรียนชมรมอาสาพัฒนา จำนวน 60 คน
   365. 1. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 เรื่อง 2. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน อย่างน้อยของบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 3. สำรวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อผล การบริหารการจัดการศึกษา
   366. 1. แผนงบประมาณ 8 ฝ่าย 2. ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อ จัดหาทุกฝ่าย 3. การจัดจ้าง ทุกฝ่าย
   367. 1. ครูในกลุ่มสาระฯ จำนวน 19 คน
   368. 2. นักเรียน จำนวน 4,531 คน
   369. ครูระดับการศึกษาปฐมวัยจำนวน 20 คน
   370. 2. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัยจำนวน 465 คน
   371. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัยจำนวน 465 คน
   372. ครูระดับการศึกษาปฐมวัยจำนวน 20 คน
   373. แหล่งเรียนรู้จำนวน 11 แห่ง
   374. กิจกรรม 7 จำนวน
   375. โครงการ 10 จำนวน
   376. ครูระดับการศึกษาปฐมวัยจำนวน 20 คน
   377. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย 465 คน
   378. ครูระดับการศึกษาปฐมวัยจำนวน 17 คน
   379. ผู้เรียน จำนวน 4,575 คน
   380. 1) นักเรียน จำนวน 4,500 บาท 2) บุคลากร จำนวน 350 คน
   381. 1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน
   382. 2.นักเรียนทุกระดับชั้น ทุกคนได้เข้าร่วม โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
   383. 3. นักเรียนทุกระดับชั้น ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการ Pre - ม.ต้น และ Pre – admission
   384. 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 5จำนวน 30 คนได้เข้าร่วมโครงการ Peer Counseling
   385. 5.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการเสริมความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
   386. 6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ
   387. 1. สถานศึกษา
   388. 2. ผู้บริหารสถานศึกษา
   389. 3. หลักสูตรสถานศึกษา
   390. 4. ครูผู้สอนจำนวน 190 คน
   391. 5. ผู้เรียนจำนวน 4,531 คน
   392. 1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 ด้านวิชาการ จำนวน 5 ข้อ
   393. 2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2พ.ศ.2545 ด้านการบริหารทั่วไป จำนวน 2 ข้อ)
   394. 3. มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง
   395. 4. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารฝ่ายวิชากาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
   396. 5. รับรองอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างน้อย 15 ครั้ง
   397. - 6. มีโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป การศึกษา อย่างน้อย 1 โครงการ
   398. 7. การดำเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษบรรลุเป้าหมาย อย่างน้อย 1 โครงการ
   399. 8. ผลการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมาย
   400. 9. หน่วยงานของฝ่ายวิชาการมีสารสนเทศ
   401. ผู้เรียนจำนวน 4531 คน
   402. บุคลากรครู จำนวน 348 คน
   403. 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย และหญิง จำนวน 800 คน
   404. อุปกรณ์ และชุดกีฬา 5 ประเภทกีฬา
   405. นักกีฬาทีมโรงเรียน จำนวน 200 คน
   406. ผู้เรียน จำนวน 4,550 คน
   407. กีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 7 รายการ
   408. ลูกเสือ ป. 1 - ม. 6 จำนวน 4,066 คน
   409. ผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 20 - 30 คน
   410. นักเรียนจำนวน 4,531 คน
   411. ครูจำนวน 190 คน
   412. จำนวนครูไทยและครูชาวต่างประเทศที่ไม่ได้บรรจุ
   413. จำนวนครูไทยและครูชาวต่างประเทศที่บรรจุแล้วขอลาออก
   414. ข้อมูลหลักฐานและประวัติจำนวนบุคลากรทุกคนสามารถตรวจสอบได้
   415. จำนวนบุคลากรได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามสิทธิที่พึงได้รับทุกคน
   416. จำนวนครูที่เสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน่วยงานคุรุสภา
   417. จำนวนบุคลากรทุกคนมีบัตรประจำตัว เพื่อแสดงหลักฐานการเป็นครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
   418. จำนวนแผนงานฝ่ายธุรการ 6 งาน บุคลากร 10 คน
   419. จำนวนสารสนเทศของฝ่ายธุรการ ดำเนินการจัดเก็บตามระบบงานสารสนเทศครบถ้วน
   420. จำนวนสรุปผลการดำเนินเปรียบเทียบเป้าหมายของแผนงานแต่ละแผนงาน
   421. จำนวนบุคลากรของฝ่ายธุรการได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
   422. จำนวนวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกมีเพียงพอและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
   423. 1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับฝ่าย 2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ฉบับใหม่)
   424. 1. บุคลากรทั้งหมด 2.ตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน 2.1 ตรวจติดตามฯภายใน โดยโรงเรียน 2 ครั้ง/ปี 2.2 ตรวจติดตามฯภายใน โดยกรรมการ FSG 1 ครั้ง/ปี 3. รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
   425. - ครูในกลุ่มสาระฯ จำนวน 32 คน
   426. - นักเรียน จำนวน 4,531 คน
   427. เด็กระดับปฐมวัย ประมาณ 465 คน
   428. ครูระดับปฐมวัย 20คน
   429. จำนวนกิจกรรมและโครงการของหน่วยงาน
   430. จำนวนสารสนเทศ
   431. ผู้เรียน จำนวน 4,639 คน
   432. 1. ผู้เรียน จำนวน 4,639 คน
   433. 1. ผู้เรียน จำนวน 4,639 คน
   434. ครูระดับการศึกษาปฐมวัยจำนวน 17 คน
   435. ครูระดับการศึกษาปฐมวัยร้อยละ 97 มีการ วิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคลและออกแบบการ เรียนรู้โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
   436. ครูระดับการศึกษาปฐมวัยร้อยละ 96 จัดทำะ แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับท้องถิ่น และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายให้ เด็กได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ
   437. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4,153 คน
   438. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 1,318 คน (เลือกประธานนักเรียน จำนวน 1 คน รองประธานนักเรียน จำนวน 1 คน และกรรมการนักเรียนที่เหลือ จำนวน 8 คน รวมทั้งหมด 10 คน)
   439. ผู้เรียน จำนวน 4,153 คน
   440. บุคลากรฝ่ายการเงิน 13 คน
   441. หน่วยงาน 4 หน่วยงาน
   442. สารสนเทศของแต่ละหน่วยงานที่กำหนด จำนวน 13 รายการ
   443. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของด้านการเงิน จำนวน 3 ข้อ
   444. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการ ตามมาตรา 39 ของด้านการบัญชีและงบ ประมาณ จำนวน 8 ข้อ
   445. 1.หน่วยงานภายในโรงเรียนจำนวน 8 ฝ่ายได้รับรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ
   446. 2.หน่วยงานภายใรโรงเรียนจำนวน 8 ฝ่ายมีพัสดุเพียงพอ
   447. 3.หน่วยงานภายในโรงเรียนจำนวน 8 ฝ่าย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดีและมีความปลอดภัย
   448. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรฐาน 39 ของด้านงานพัสดุ - ทรัพย์สิน จำนวน 3 ข้อ
   449. แผนปฏิบัติการประจำปีของแต่ละฝ่าย
   450. 1. บุคลากรทั้งหมด 2.ตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน 2.1 ตรวจติดตามฯภายใน โดยโรงเรียน 2 ครั้ง/ปี 2.2 ตรวจติดตามฯภายใน โดยกรรมการ ฺBSG 1 ครั้ง/ปี 3. รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
   451. 1. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 เรื่อง 2. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน อย่างน้อยของบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 3. สำรวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อผล การบริหารการจัดการศึกษา
   452. 1. แผนงบประมาณ 8 ฝ่าย 2. ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อ จัดหาทุกฝ่าย 3. การจัดจ้าง ทุกฝ่าย
   453. ทุกฝ่ายมีระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
   454. 1. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน 642 เครื่อง
   455. 2. บุคลากรครูจำนวน 60 คน ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
   456. จำนวนนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้นที่โรงเรียนต้องการรับเข้าเรียน
   457. 1. สามารถจัดทำวารสารภาคเรียนละ 2 เล่ม
   458. 2. สามารถจัดทำจุลสารภาคเรียนละ 2 เล่ม
   459. 3. สามารถจัดทำอนุสรณ์ปีการศึกษาละ 1 เล่ม
   460. 4. สามารถจัดทำข้อมูลสังเขป 1 เล่ม
   461. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน
   462. มีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อการเรียนการสอนเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
   463. นักเรียนที่เรียนดีจำนวน 15 คน (ทุนเทโอฟาน)
   464. นักเรียนเณรฝึกหัด 3 บ้าน จำนวน 165 คน
   465. บุตรครูและพนักงานจำนวน 100 คน
   466. นักเรียนในความอนุเคราะห์พิเศษ 26 คน (ประจำ 11 คน ไปกลับ 15 คน)
   467. นักกีฬาช้างเผือกจำนวน 120 คน
   468. นักเรียนในพระราชานุเคราะห์จำนวน 15 คน
   469. 1. วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องใช้สำนักงานตามแผน คชจ.
   470. 2. จำนวนสารสนเทศฝ่ายบริการ
   471. 3. จำนวน 1 กิจกรรม
   472. นักเรียน จำนวน 4,735 คน
   473. บุคลากรภายในโรงเรียน จำนวน 343 คน
   474. ยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การปฐมพยาบาล
   475. นักเรียนจำนวน 4,735 คน
   476. บุคลากร จำนวน 550 คน
   477. พนักงานจำนวน 260 คน
   478. คุณธรรมจริยธรรมคนละ 1 ครั้ง/ปี
   479. การทัศนะศึกษา ปีละ 1 ครั้ง
   480. บุคลากร นักเรียน จำนวน 5078 คน ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องยานพาหนะ
   481. รถยนต์ จำนวน 13 คัน
   482. จักรยานยนต์ จำนวน 10 คัน
   483. ยานยนต์และเครื่องจักรกลอื่นๆ
   484. จำนวนแผนงานฝ่ายธุรการ 6 งาน บุคลากร 10 คน
   485. จำนวนสารสนเทศของฝ่ายธุรการ ดำเนินการจัดเก็บตามระบบงานสารสนเทศครบถ้วน
   486. จำนวนสรุปผลการดำเนินเปรียบเทียบเป้าหมายของแผนงานแต่ละแผนงาน
   487. จำนวนบุคลากรของฝ่ายธุรการได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
   488. จำนวนวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกมีเพียงพอและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
   489. จำนวนหนังสือรับทุกฉบับได้รับการดำเนินการตามระเบียบงานสารบรรณ
   490. จำนวนหนังสือส่งทุกฉบับได้รับการดำเนินการตามระเบียบงานสารบรรณ
   491. บุคลากรทุกคนที่ใช้บริการได้รับการบริการรับ-ส่งไปรษณียภัณฑ์
   492. ข้อมูลและสถิติของนักเรียนและครู
   493. ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียนและครูเข้าใหม่
   494. สถิตินักเรียนและครูลาออกตลอดปีการศึกษา
   495. ข้อมูลเอกสารรับรองการเป็นนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาทุกคน
   496. หลักฐานการจบการศึกษาของนักเรียนชั้น ป. 6 ,ชั้น ม.3 และ ม.6
   497. 1.จำนวนข่าวสารการศึกษาและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
   498. 2.เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านสื่อ 8 รายการ
   499. 1. จำนวนชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน
   500. 2. จำนวนบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียนและ ผู้เกี่ยวข้อง
   501. เด็กระดับปฐมวัย ประมาณ 465 คน
   502. ครูระดับปฐมวัย 20คน
   503. จำนวนกิจกรรมและโครงการของหน่วยงาน
   504. จำนวนสารสนเทศ
   505. ครูในงาน MLP/SEP จำนวน 48 คน
   506. นักเรียน จำนวน 770 คน
   507. นักเรียนจำนวน 4,531 คน
   508. 1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน
   509. 2.นักเรียนทุกระดับชั้น ทุกคนได้เข้าร่วม โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
   510. 3. นักเรียนทุกระดับชั้น ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการ Pre - ม.ต้น และ Pre – admission
   511. 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 5จำนวน 30 คนได้เข้าร่วมโครงการ Peer Counseling
   512. 5.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการเสริมความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
   513. 6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ
   514. 1. ครู จำนวน 400 คน
   515. 2. ผู้เรียน จำนวน 4,606 คน
   516. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
   517. 1. ผู้เรียน จำนวน 4,639 คน
   518. 2. บุคคลากรครูปกครองทุกคน
   519. 1. บุคลากรฝ่ายกิจกรรม จำนวน 19 คน
   520. 2. ผู้ฝึกสอนกีฬาภายนอก จำนวน 1 คน และนักกีฬาทีมโรงเรียน จำนวน 200 คน
   521. 3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สระว่ายน้ำ จำนวน 4 คน
   522. นักเรียนประจำหอพักในโรงเรียน จำนวน 845 คน หอพักครู 670 คน
   523. นักเรียนประจำหอพักในโรงเรียน จำนวน 845 คน หอพักครู 670 คน
   524. บุคลากรดูแลนักเรียนประจำในโรงเรียน ครูหอพัก และบุคลากรในฝ่ายจำนวน 60 คน
   525. บุคลากรดูแลนักเรียนประจำในโรงเรียนจำนวน 28 คน
   526. ครูระดับการศึกษาปฐมวัยจำนวน 17 คน
   527. ครูระดับการศึกษาปฐมวัยร้อยละ 97 มีการ วิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคลและออกแบบการ เรียนรู้โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
   528. ครูระดับการศึกษาปฐมวัยร้อยละ 96 จัดทำะ แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับท้องถิ่น และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายให้ เด็กได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ
   529. 1. ผู้เรียน จำนวน 4,639 คน
   530. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4,153 คน
   531. 1. ผู้เรียน จำนวน 4,639 คน
   532. - ครูในกลุ่มสาระฯ จำนวน 32 คน
   533. - นักเรียน จำนวน 4,531 คน
   534. ผู้เรียน จำนวน 4,153 คน
   535. ทุกหน่วยงานของสำนักผู้อำนวยการมีวัสดุ ครุภัณฑ์พอเพียงสำหรับใช้งาน
   536. โรงเรียนและผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาการศึกษา และศักยภาพการเรียนรู้ อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน ส่วนราชการและหน่วยงานท้องถิ่น
   537. คณะกรรมการบริหารทุกคน และโรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข พ.ศ.2545
   538. 1.จำนวนข่าวสารการศึกษาและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 2. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านสื่อ 8 รายการ
   539. 2. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านสื่อ 8 รายการ
   540. 1.จำนวนชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
   541. 2. จำนวนบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
   542. นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้เรื่องการศึกษาและประกอบอาชีพ
   543. นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประสบการณ์ในการทดสอบความรู้ของตนเอง
   544. นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เรื่องการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
   545. 1.นักเรียนระดับชั้น ม.3 ทุกคนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 95 เปอร์เซนต์
   546. 2.นักเรียนระดับชั้น ม.6ทุกคนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 90 เปอร์เซนต์
   547. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-มัธยมศึกษาปีที่6
   548. 1.ผู้เรียน จำนวน 4,522 คน
   549. 1.ร้อยละ 95 ผู้เรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
   550. 2.ร้อยละ 95 ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ
   551. 3.ร้อยละ 95 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
   552. 4.ร้อยละ 95 ผู้เรียนมีความสุภาพ นอบน้อม
   553. 5.ร้อยละ 95 ผู้เรียนมีความโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่น
   554. 6.ร้อยละ 95 ผู้เรียนรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
   555. 7.ร้อยละ 95 ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์
   556. 8.ร้อยละ 95 ผู้เรียนมุ่งมานะในการเรียน
   557. 9.ร้อยละ 95 ผู้เรียนดูแลรักษาสถานที่ และสิ่งของทั้งส่วนรวมและส่วนตัว
   558. 10.ร้อยละ 95 ผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียง
   559. 11.ร้อยละ 95 ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย
   560. 12.ร้อยละ 95 ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
   561. 13.ร้อยละ 95 ของผู้เรียนบำรุง ดูแล กตัญญู สร้างความสุข ความสบายใจให้พ่อแม่ ผู้ปกครองอัตภาพ
   562. 14.ร้อยละ 95 ของผู้เรียนช่วยทำกิจธุระการงาน
   563. 14.ร้อยละ 95 ของผู้เรียนช่วยทำกิจธุระการงาน
   564. 15.ร้อยละ 95 ของผู้เรียนสืบทอด รักษาวงศ์สกุล
   565. 16.ร้อยละ 95 ของผู้เรียนประพฤติตนให้ เหมาะสมกับการเป็นลูกที่ดี
   566. 17.ร้อยละ 95 ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
   567. 18.ร้อยละ 95 มีแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
   568. 1. อาคารเรียน 7 อาคาร
   569. 2. อาคารประกอบการ 33 อาคาร
   570. 3. อาคารนักเรียนประจำ 7 อาคาร
   571. 4. แหล่งเรียนรู้ จำนวน 1 แห่ง
   572. 5. พื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ จำนวน 7 แห่ง
   573. 1.หน่วยงานภายในโรงเรียนจำนวน 8 ฝ่ายได้รับรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ2.หน่วยงานภายในโรงเรียนจำนวน 9 ฝ่ายมีพัสดุพียงพอ3.หน่วยงานภายในโรงเรียนจำนวน 9 ฝ่าย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดีและมีความปลอดภัย
   574. คณกะครูคาทอลิก จำนวน 67 คน คณะครูนับถือศาสนาพุทธ จำนวน 223 คน คณะครูนับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 2 คน
   575. 1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตาม มาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ด้านวิชาการ จำนวน 5 ข้อ
   576. 2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตาม มาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ด้านการบริหารทั่วไป จำนวน 2 ข้อ
   577. 3. มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง
   578. 4. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารฝ่ายวิชาการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
   579. 5. รับรองอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างน้อย 15 ครั้ง
   580. 6. มีโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป การศึกษา อย่างน้อย 1 โครงการ
   581. 7. การดำเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษ บรรลุ เป้าหมาย อย่างน้อย 1 โครงการ
   582. 8. ผลการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไป ตามเป้าหมาย
   583. 9. หน่วยงานของฝ่ายวิชาการมีสารสนเทศ
   584. 1. งานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 2. รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษา
   585. 1. แผนงยประมาณ 8 ฝ่าย 2. ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อ จัดหาทุกฝ่าย 3. การจัดจ้างทุกฝ่าย 4. รายการทรัพย์สิน
   586. นักเรียนประจำหอพักในโรงเรียนจำนวน 905 คน หอพักครู 720 คน
   587. 1. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน 642 เครื่อง
   588. 2. บุคลากรครูจำนวน 60 คน ได้รับการพัฒนา ความรู้ด้านเทคโนโลยี
   589. สถานศึกษา
   590. ผู้บริหารสถานศึกษา
   591. หลักสูตรสถานศึกษา
   592. นักเรียนจำนวน 4,747 คน
   593. 1. ความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ต่อการบริหารจัดการศึกษา
   594. 1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2555-2559 (ฉบับปรับปรุง 2557) 2. แผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่าย จำนวน 9 ฝ่าย
   595. 1. ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จำนวน 28 คน 2. นักเรียน จำนวน 4,152 คน 3. กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษาจำนวน 2 กิจกรรม /โครงการ
   596. 1. นักเรียน จำนวน 4,152 คน
   597. 2. บุคลากรครู จำนวน 350 คน
   598. นักเรียน จำนวน 4,152 คน
   599. 1. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับข้อมูลด้าน วิชาการจำนวน 2 ข้อ
   600. 2. ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทาง วิชาการจำนวน 2 ข้อ
   601. 3. มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก
   602. 4. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ตามที่กำหนด บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถาน ศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่ เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ข้อ
   603. 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 6 จำนวน 3,000 คน
   604. 1. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4,152 คน
   605. ปฎิบัติงานตามแผนงานด้านงบประมาณ จำนวน 22 ข้อ
   606. 1. ผู้บริหารสามารถบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ในเรื่องการเบิกเงิน,การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน,การจ่ายเงิและการนำส่งเงิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพน
   607. 1.นักเรียนที่เรียนดีจำนวน 20 คน (ทุนเทโอฟาน) 2.นักเรียนเณรฝึกหัด 3 บ้าน จำนวน 180 คน 3.บุตรครูและพนักงานจำนวน 105 คน 4.นักเรียนในความอนุเคราะห์พิเศษ 17 คน (ประจำ 6 คน ไปกลับ 11 คน) 5.นักกีฬาโครงการพิเศษทีมโรงเรียน 96 คน 6.นักเรียนในพระราชานุเคราะห์จำนวน 14คน
   608. 1. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 642 เครื่อง
   609. 2. บุคลากรครูจำนวน 60 คน ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
   610. บุคลากรตำแหน่งหัวหน้า 49 คน
   611. ครูผู้สอน จำนวน180 คน
   612. ครูสนับสนุน จำนวน 103 คน
   613. 1. นักเรียนที่เรียนศูนย์ดนตรี จำนวน 2,160 คน
   614. 2. ครูประจำศูนย์ดนตรี จำนวน 11 คน
   615. 1. นักเรียนสมัครเรียนเทควันโดคอร์ส ในเวลาและนอกเวลา จำนวน 200 คน
   616. 2. นักเรียนสมัครเรียนเทนนิสคอร์ส ในเวลาและนอกเวลา จำนวน 200 คน
   617. 3. นักเรียนสมัครเรียนแบดมินตันคอร์ส ในเวลาและนอกเวลา จำนวน 150 คน
   618. 4. นักเรียนสมัครเรียนว่ายน้ำคอร์ส ในเวลาและนอกเวลา จำนวน 150 คน
   619. 5. นักเรียนสมัครเรียนฟุตบอลคอร์ส ในเวลาและนอกเวลา จำนวน 150 คน
   620. นักเรียนประจำหอพักในโรงเรียน จำนวน 905 คน หอพักครู จำนวน 720 คน
   621. นักเรียนประจำหอพักในโรงเรียนจำนวน 845 คน
   622. นักเรียนจำนวน 4,707 คน
   623. ครูและบุคลากร จำนวน 330 คน
   624. บุคลากรดูแลนักเรียนประจำในโรงเรียนจำนวน 28 คน
   625. ครูปกครองระดับชั้นพร้อผู้ช่วยจำนวน 16 คน
   626. นักเรียนจำนวน 4,707 คน
   627. นักเรียนจำนวน 4,707 คน
   628. นักเรียนจำนวน 4,152 คน
   629. นักเรียนประจำหอพักโรงเรียนและหอพักครูตั้งแต่ชั้น จำนวน 1,450 คน
   630. นักเรียนจำนวน 4,707 คน
   631. นักเรียนประจำหอพักโรงเรียนจำนวน 845 คน หอพักครู 670 คน
   632. ประชุมอบรมนักเรียน ปีละ 4 ครั้ง
   633. หอพักครู 17 หอพัก
   634. นักเรียน จำนวน 4,152 คน
   635. ครู จำนวน 313 คน
   636. 1. จำนวนนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้นที่
   637. 1. ข้อมูลและสถิติของนักเรียน ประวัติ(8.3.3(13)) 2. ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียนเข้าใหม่ 2.3 การจัดทำสำมะโนผู้เรียน (8.3.4(10)) ตลอดปีการศึกษา 3. สถิติครูและนักเรียนลาออกตลอดปีการศึกษา 3. กำกับ/ ติดตาม/ ตรวจสอบ/ประเมิน สิ้นสุดกิจกรรม
   638. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 642 เครื่อง
   639. บุคลากรครูจำนวน 60 คน ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
   640. 1. ครูและบุคลากรทางศึกษา จำนวน 268 คน
   641. 1. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน 642 เครื่อง
   642. 2.บุคลากรครูจำนวน 60 คน ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
   643. 2. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 15 มาตรฐาน
   644. 3. การตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน 2 ครั้ง/ปี
   645. 4.การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 1-2 ครั้ง/ปี
   646. 5. รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน จำนวน 1 ฉบับ/ ปีการศึกษา
   647. 6. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา เพื่อยกระดับ มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 15 มาตรฐาน
   648. มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 50 รายการ
   649. ครูและเด็กนักเรียนระดับมัธยมตอนต้น จำนวน 100 คน
   650. นักเรียน ใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
   651. นักเรียน มีแหล่งการเรียนรู้ของตนเองและ พัฒนาผลสัมฤทธิ์มากขึ้น
   652. นักเรียนใช้แหล่งค้นคว้าอินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น
   653. ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เกิดทักษะในการทำงานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพ
   654. . นักเรียน จำนวน 4,152 คน
   655. 1. นักเรียน จำนวน 4, 152 คน
   656. เด็กระดับปฐมวัย จำนวน 555 คน
   657. ครูระดับปฐมวัย จำนวน 17 คน
   658. กิจกรรมและโครงการของหน่วยงาน จำนวน 5 กิจกรรม/โครงการ
   659. ครูระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 17 คน
   660. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 555 คน
   661. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 555 คน
   662. ครูระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 17 คน
   663. แหล่งเรียนรู้ จำนวน 11 แห่ง
   664. กิจกรรม 2 จำนวน
   665. โครงการ 3 จำนวน
   666. เด็กระดับชั้น อ.1-อ.3 จำนวน 555 คน
   667. ครูระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 17 คน
   668. หลักสูตรปฐมวัย จำนวน 1 หลักสูตร
   669. ครูระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 17 คน
   670. เด็กระดับชั้น อนุบาล 1-3 จำนวน 555 คน
   671. หนังสือของห้องสมุดระดับการศึกษา ปฐมวัย จำนวน 3, 952 เล่ม
   672. เด็ก ระดับชั้น อ.1-อ.3 จำนวน 555 คน
   673. ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการปลูกฝังความกตัญญู จำนวน 250 คน
   674. ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการรักธรรมะ จำนวน 150 คน
   675. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 555 คน
   676. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัยที่เข้าร่วม กิจกรรมต้านยาเสพติด จำนวน 60 คน
   677. ครู จำนวน 17 คน
   678. เด็กระดับชั้นอนุบาล 1- อ.3 จำนวน 555คน
   679. ครูปฐมวัย จำนวน 17 คน
   680. เด็กระดับชั้น อ.1-อ.3 จำนวน 555 คน
   681. ครู จำนวน 17 คน
   682. ครูระดับการศึกษาปฐมวัยจำนวน 17 คน
   683. เด็กระดับชั้น อ.1-อ.3 จำนวน 555 คน
   684. จัดทำวารสารทิวสน จำนวน 4 เล่ม
   685. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 276 คน
   686. ดำเนินการประสานความร่วมมือจำนวน 3 รายการ
   687. 1. จำนวนนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้นที่ โรงเรียนต้องการรับเข้าเรียน
   688. ข่าวสารการศึกษาและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน จำนวน 3 รายการ
   689. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านสื่อ 8 รายการ
   690. จัดทำอนุสรณ์เพชรบูรพา จำนวน 1 เล่ม
   691. จัดทำปฏิทินโรงเรียน จำนวน 1 ฉบับ
   692. จัดทำ ACS Annual Report จำนวน 1 เล่ม
   693. จัดทำเอกสารแนะนำโรงเรียนสองภาษา
   694. จัดทำแผ่นพับและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ แนะนำโรงเรียน
   695. - รถยนต์ จำนวน 16 คัน - จักรยานยนต์ จำนวน 10 คัน - ยานยนต์และเครื่องจักรกลอื่นๆ(แบบประมาณการค่าใช้จ่าย) - ครู จำนวน 360 คน - พนักงานจำนวน 250 คน - นักเรียน จำนวน 4,700 คน
   696. ข้อมูลสารสนเทศ สาธารณูปโภคภายในโรงเรียนได้รับการซ่อมแซมให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
   697. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่งคงสะอาด ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน จำนวน 63 แห่ง
   698. อาคารที่พัก 52 หลัง
   699. อาคารที่พัก 26 หลัง ศาลารวม 2 หลัง ห้องน้ำ จำนวน 72 ห้อง
   700. 1. นักเรียน ป.1 – 6 , ม.1 – 3 , ม.4 – 6 จำนวน 4,116 คน 2. ครูในกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 30 คน
   701. 1. นักเรียน จำนวน 4,707 คน
   702. 2. ครูและบุคลากร จำนวน 330 คน
   703. 1. นักเรียน จำนวน 4,707 คน
   704. 2. ครูและบุคลากร จำนวน 330 คน
   705. 1. นักเรียน จำนวน 4,707 คน
   706. 2. ครูแลบุคลากร จำนวน 343 คน
   707. 1. มียาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล จำนวน 128 รายการ
   708. 2. จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางสุขภาพจำนวน 8 เรื่อง/ปีการศึกษา
   709. 1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 จำนวน 3,300คน
   710. 2.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
   711. 3.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4,512คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ PRE-GIFTED&EP, PRE-ม.ต้น,PRE-ADMISSIONS
   712. 4. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน3,300คนได้เข้า่วมกิจกรรมทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ
   713. 5. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทุกคนจำนวน400คน ได้เข้าร่วมโครงการสอนเสริมความรู้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
   714. 6.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน950คนได้เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ
   715. หอพักครู 17 หอพัก
   716. นักเรียนชั้นป.1-ม.6ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถการแสดงออกของกลุ่มสาระฯศิลปะ จำนวน 4,152 คน
   717. นักเรียน จำนวน 509 คน
   718. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 300 คน
   719. 1. หอพักครู 17 หอพัก
   720. ปฏิบัติงานตามแผนงานด้านการบริหารทั่วไป จำนวน 2 ข้อ
   721. - ผู้เรียนชั้นมัธยมปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน
   722. 1. การบริหารงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ในเรื่องการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ การศึกษา และการนำเงินส่งหน่วยงานต้น สังกัด จำนวน 2 ข้อ
   723. 1. แผนงบประมาณ 8 ฝ่าย และระดับการศึกษา ปฐมวัย 2. รายการครุภัณฑ์ การจัดซื้อ : ปีการศึกษา3. รายการสัญญา จัดซื้อจัดจ้าง : ปีการศึกษา 4. รายการทรัพย์สิน : ปีการศึกษา
   724. 1.ผู้บริหารสามารถบริหารงานบรรลุเป้าหมาย กำหนดรายการของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณและจัดหาพัสดุเพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 3 ข้อ
   725. 2. การบริหารงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ในเรื่องการวางแผนพัสดุ การควบคุมดูแลบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุและการจัดหา ผลประโยชน์จาก ทรัพย์สิน จำนวน 4 ข้อ
   726. วัสดุครุภัณฑ์ของใช้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
   727. นักกีฬาและครูผู้ฝึกสอน จำนวน 200 คน
   728. ผู้เรียน จำนวน 4,152 คน
   729. บุคลากรครู จำนวน 330 คน
   730. มีระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 8 ฝ่าย
   731. จำนวนหนังสือรับทุกฉบับดำเนินการตามระเบียบงานสารบรรณ
   732. จำนวนหนังสือส่งทุกฉบับดำเนินการตามระเบียบงานสารบรรณ
   733. ครูและบุคลากร จำนวน 276 คน
   734. นักเรียน จำนวน 4,707 คน
   735. 1. โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา จำนวน 12 กิจกรรม
   736. 2. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาน ศึกษา จำนวน 12 กิจกรรม
   737. นักกีฬาโครงการพิเศษทีมโรงเรียน 100 คน
   738. 1. โครงสร้างการบริหาร จำนวน 8 ฝ่าย
   739. 2. นักเรียน จำนวน 4,757 คน
   740. 3. บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จำนวน 345 คน
   741. 1. นักเรียนปีการศึกษาจำนวน 4,152 คน
   742. 2. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา จำนวน 20 กิจกรรม/โครงการ 3. ครู จำนวน 170 คน
   743. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่6จำนวน4,152คนนั้น
   744. 1. ลูกเสือ เนตรนารี ป.1 -ม. 6 จำนวน 4,152 คน
   745. 2. นักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 900 คน
   746. 3. วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกประจำค่ายลูกเสือจำนวน 12 รายการ
   747. 1. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน 642 เครื่อง
   748. 2. บุคลากรครูจำนวน 60 คน ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
   749. 1. นักเรียนชั้นป.1-ม.6 จำนวน 4,600 คน
   750. ครูและบุคลากร แผนกกิจกรรม จำนวน 15 คน
   751. อุปกรณ์และชุดกีฬา 4 ประเภท
   752. นักกีฬาทีมโรงเรียน 210 คน
   753. ผู้เรียน จำนวน 4,165 คน
   754. ครูและบุคลากร จำนวน 330 คน
   755. ผู้เรียน จำนวน 4,745 คน
   756. ครูและบุคลากร จำนวน 330 คน
   757. 1. วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 48 รายการ
   758. - ไม่มี -
   759. นักเรียน จำนวน 4,754 คน
   760. บุคลากรครู จำนวน 330 คน
   761. ลูกเสือ เนตรนารี ป.1 - ม.6 จำนวน 3,307 คน
   762. นักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 858 คน
   763. วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกประจำค่ายลูกเสือ จำนวน 12 รายการ
   764. นักกีฬาโครงการพิเศษทีมโรงเรียน จำนวน 100 คน
   765. 1. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถาน ศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่ เกี่ยวข้อง ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
   766. 2. สถานศึกษาประสานความร่วมมือในการพัฒนา วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ เพื่อยก ระดับคุณภาพสูงขึ้นตามนโยบาย จุดเน้น และ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ปีการศึกษาละ 5 องค์กร
   767. 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3,000 คน
   768. 1. ครูผู้สอน จำนวน 175 คน
   769. 2. ครูสนับสนุนการเรียนการสอนประสงค์จะทำวิจัยเพื่อพัฒนางาน
   770. 3. งานวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยเพื่องาน จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง : ปีการศึกษา
   771. 4. แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนผู้ปกครองชุมชนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 1 เรื่อง : ปีการศึกษา
   772. นักเรียนจำนวน 4,754 คน
   773. ครู และบุคลากร จำนวน 330 คน
   774. คณะกรรมการนักเรียน