Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานนโยบายและแผน ปีการศึกษา 2565
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาสถานศึกษา จัดทำตัวบ่งชี้ และการกำหนดเป้าหมายของแผนเพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน กำกับติดตามและประเมินผลการนำแผนสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน