Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานบริหารฝ่าย ปีการศึกษา 2565
(ลำดับที่ 1 งานบริหารฝ่าย) จัดระบบงานบริหารฝ่ายปกครองให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน นโยบายตัวชี้วัดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายมีระบบควบคุมภายในหน่วยงานสามารถจัดทำระบบสารสนเทศและมีวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ