Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานบุคลากร ปีการศึกษา 2564
บริหารจัดการวางแผนอัตรากำลัง สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบายและตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน