Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานดูแลนักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2564
ดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนประจำในโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือสังคม ประหยัด อดออม ปลอดสิ่งเสพติด อบายมุขและสิ่งมอมเมา