ชื่อ-สกุล : มิสเปรมฤดี ขุนราม

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาตร์บัณทิต ( มหาวิทยาลัยสวนดุสิต )

more...