ชื่อ-สกุล : มิสวิชุตา พากเพียร

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมเคมี ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี )

more...