ชื่อ-สกุล : มิสฉวีวรรณ กันภัย

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศษบ. ( สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต เชียงใหม่ )

more...