ชื่อ-สกุล : ม.ณัฐพงศ์ เอี่ยมเสถียร

สังกัดหน่วยงาน : งานดูแลนักเรียนประจำ , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...