ชื่อ-สกุล : ม.วิชญ์พลเดชา ทำทอง

สังกัดหน่วยงาน : งานนักกีฬาโครงการพิเศษ , งานดูแลนักเรียนประจำ , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. ( สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี )

more...