ชื่อ-สกุล : มิสสุชาดา สอนศิริ

สังกัดหน่วยงาน : งานวิเทศสัมพันธ์ , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ) ( มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ )

more...