ชื่อ-สกุล : มิสสราภรณ์ ปานพิมพ์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปวส. ( วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ )

more...