ชื่อ-สกุล : มิสศุภาวรรณ สีหัดตา

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วท.บ.ฟิสิกส์ ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...