ชื่อ-สกุล : ม.ณัฐพงศ์ จำเนียรผล

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์ ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...