ชื่อ-สกุล : มิสดร.ปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี

สังกัดหน่วยงาน : งานประสานสมาคมผู้ปกครองฯและสมาคมศิษย์เก่าฯ , งานบริหารฝ่าย , งานสารสนเทศ , คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปร.ด. ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...