ชื่อ-สกุล : มิสโรซา ลิขิตธรรม

สังกัดหน่วยงาน : งานศูนย์ดนตรี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( โรงเรียนวาสุเทวี )

more...