ชื่อ-สกุล : ม.ยงยุทธ นองเจริญ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและการงานอาชีพ , งานศูนย์ดนตรี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...