ชื่อ-สกุล : ม.นันทพงศ์ ศรีประเสริฐ

สังกัดหน่วยงาน : แผนก MLP

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ )

more...