ชื่อ-สกุล : นายเจษฎา ภูแผลง

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บธ.บ ( มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล )

more...