ชื่อ-สกุล : มิสมัทรียา อาจธินาค

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น )

more...