ชื่อ-สกุล : มิสศิริลักษณ์ แก้วประเสริฐ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )

more...