ชื่อ-สกุล : ม.วีระพงค์ ศรีเพ็ชร

สังกัดหน่วยงาน : งานนักกีฬาโครงการพิเศษ , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : นท.บ ( มหาวิทยาลัยรังสิต )

more...