ชื่อ-สกุล : ม.มาโนช ปัญญาคง

สังกัดหน่วยงาน : งานนักกีฬาโครงการพิเศษ , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บธ.บ. ( มหาวิทยาลัยศรีปทุม )

more...