ชื่อ-สกุล : มิสวิชญาฎา ทิวไผ่งาม

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ )

more...