ชื่อ-สกุล : มิสรุจี เรืองทองดี

สังกัดหน่วยงาน : งานกิจกรรมพิเศษ , งานกีฬาและนันทนาการ , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร )

more...