ชื่อ-สกุล : มิสหทยากาญจน์ ดุจดา

สังกัดหน่วยงาน : แผนก MLP

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บธ.บ. ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต )

more...