ชื่อ-สกุล : ม.ประสิทธิ์ จิตร์นิยม

สังกัดหน่วยงาน : งานดูแลนักเรียนประจำ , งานศูนย์เทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ทล.บ. ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช )

more...