ชื่อ-สกุล : ม.เขมณัฏฐ์ โรจนปุณยารักษ์

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ( สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร )

more...